Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-14 2019-01-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 30 d. Nr.  T-14

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 ir 27 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsniu, 14 straipsniu, 15 straipsnio 8 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimą Nr. T-214 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2.2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimą Nr. T-281 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2.3. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimo Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo tvirtinimo“ 1.2  papunktį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius                                                                                                                                      PATVIRTINTA

______________

 

            Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

            2019 m. sausio 30 d.

            sprendimu Nr. T-14

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir valstybės turto, Alytaus miesto savivaldybės valdomo patikėjimo teise, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sąlygas ir tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos vartojamos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme.

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMAS, NAUDOJIMAS IR DISPONAVIMAS PATIKĖJIMO TEISE

 

3. Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir valstybės turtas, Alytaus miesto savivaldybės valdomas patikėjimo teise, perduodamas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo:

3.1. savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;

3.2. savivaldybės įmonėms;

3.3. kitiems juridiniams asmenims pagal turto patikėjimo sutartį savivaldybių funkcijoms įgyvendinti ir tik tais atvejais, kai jie pagal įstatymus gali atlikti savivaldybių funkcijas.

4. Savivaldybės tarybos sprendimu valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise perduodamas šis savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas:

4.1. nekilnojamieji daiktai;

4.2. ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis bei nematerialusis turtas (išskyrus nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti pripažintas savivaldybės ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis bei nematerialusis turtas).

5. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-19 nutarimą Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti pripažintas savivaldybės nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas perduodamas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

6. Prie teikiamo Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise apraše nurodytiems subjektams projekto turi būti pridėta:

6.1. turto patikėjimo teisės subjekto prašymas ar sutikimas perduoti jam savivaldybės turtą, kuriame turi būti nurodytas prašomo perduoti savivaldybės turto naudojimo tikslas. Jeigu turtas nupirktas vykdant valstybės ar savivaldybės programas, vietoje prašymo pridedamas programą koordinuojančio savivaldybės skyriaus pateiktas turto gavėjų sąrašas;

6.2. perduodant turtą pagal turto patikėjimo sutartį tvarkos aprašo 3.3 punkte nurodytiems subjektams, šių subjektų parengta pagrindimo medžiaga, kad būtina perduoti jiems šį savivaldybės turtą;

6.3. jei perduodamas pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės turtas, sprendimas dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti;

6.4. perduodant nekilnojamuosius daiktus:

6.4.1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija, patvirtinanti daiktinės teisės įregistravimą;

6.4.2. nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos kopijos;

6.4.3. duomenys apie perduodamo pastato (patalpų) bendrą plotą, darbo kabinetų plotą (administracinės paskirties pastatams ar patalpoms);

6.4.4. informacija apie pastato (patalpų) likutinę vertę;

6.5. perduodant kitą nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą – perduodamo turto sąrašas. Jis turi būti įformintas kaip savivaldybės tarybos sprendimo priedas ir jame turi būti nurodyta:

6.5.1. turto vieneto įsigijimo vertė;

6.5.2. nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto vieneto likutinė vertė;

6.5.3. perduodamo turto bendra vertė (nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto – pagal likutinę vertę, trumpalaikio materialiojo turto – pagal įsigijimo vertę);

6.5.4. kiti duomenys, identifikuojantys nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą.

7. Alytaus miesto savivaldybės administracija, sudariusi turto patikėjimo sutartį su tvarkos aprašo 3.3 papunktyje nurodytais subjektais, prieš 3 mėnesius iki sutarties termino pabaigos privalo peržiūrėti patikėjimo sutartį ir, atsižvelgdama į tolesnį savivaldybės funkcijų vykdymą bei sutarties sąlygų laikymąsi, turi:

7.1. arba pranešti juridiniam asmeniui, kad nauja sutartis nebus sudaroma ir pasibaigus sutarčiai perduotas patikėjimo teise savivaldybės turtas turi būti grąžintas;

7.2. arba gavus 3.3 papunktyje nurodyto subjekto prašymą inicijuoti kreipimąsi į savivaldybės tarybą dėl sprendimo sudaryti naują sutartį priėmimo.

8. Kiti juridiniai asmenys, kuriems savivaldybės turtas perduotas pagal turto patikėjimo sutartį, negali šio turto perduoti nuosavybės teise kitiems asmenims, jo įkeisti ar kitaip suvaržyti jo daiktines teises, juo garantuoti, laiduoti ar kitu būdu juo užtikrinti savo ir kitų asmenų prievolių įvykdymą, jo išnuomoti, suteikti panaudos pagrindais ar perduoti jį kitiems asmenims naudotis kitu būdu. Turto patikėjimo sutartyje gali būti nustatyta ir kitų apribojimų. Turto patikėjimo sutartis pasibaigia Civilinio kodekso nustatytais atvejais. Sutartį sudariusi savivaldybės institucija ar įstaiga privalo atsisakyti patikėjimo sutarties, vadovaudamasi Civilinio kodekso 6.967 straipsnio 1 dalies 5 punktu, jeigu juridinis asmuo (patikėtinis) nebegali ar atsisako įgyvendinti savivaldybių funkcijas, kurioms įgyvendinti pagal turto patikėjimo sutartį buvo perduotas savivaldybės turtas. Pasibaigus turto patikėjimo sutarčiai, turtą patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja juo sutartį pasirašiusi savivaldybės institucija ar įstaiga, jeigu savivaldybės taryba nenustato kitaip. Perduodamo savivaldybės turto patikėjimo teisė atsiranda nuo turto perdavimo patikėjimo teisės subjektui (patikėtiniui) ir turto perdavimo–priėmimo akto pasirašymo.

9. Savivaldybės turto perdavimas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise įforminamas Savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo–priėmimo aktu (forma pateikiama 1 priede). Jis surašomas dviem egzemplioriais. Vienas egzempliorius su priedų originalais ar įstatymų nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis duodamas turto perėmėjui, antrasis paliekamas turto perdavėjui. Aprašo 3.3 papunktyje nurodytiems subjektams savivaldybių turtas patikėjimo teise  perduodamas pagal patikėjimo sutartį.

10. Alytaus miesto savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo ir turto perėmėjo įgaliotas asmuo per 20 darbo dienų nuo miesto savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo dienos pasirašo turto perdavimo–priėmimo aktą. Kai savivaldybės tarybos sprendime dėl sutikimo perimti turtą nurodyta, kam turtas bus perduotas, savivaldybei priėmus turtą jo perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas per 20 darbo dienų.

11. Kai savivaldybės turtas perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise kitam valdytojui, turto perėmėjas įtraukia jį į apskaitą, o turto perdavėjas jį nurašo.

12. Perimto nekilnojamojo daikto patikėjimo teisė registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMAS PANAUDOS PAGRINDAIS

 

13. Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir valstybės turtas, Alytaus miesto savivaldybės valdomas patikėjimo teise, perduodamas pagal panaudos sutartis laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis:

13.1. biudžetinėms įstaigoms;

13.2. viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybės institucija;

13.3. viešosioms įstaigoms – mokykloms ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje;

13.4. socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims;

13.5. asociacijoms ir labdaros ir paramos fondams, kurių pagrindinis veiklos tikslas – teikti socialinę arba valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo naudą visuomenei ar jos daliai.

Savivaldybės nekilnojamasis turtas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis gali būti perduodamas tik tiems labdaros ir paramos fondams, kurių pagrindinis veiklos tikslas – teikti socialinę arba valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo naudą visuomenei ar jos daliai.

Asociacijų ir labdaros ir paramos fondų veiklą, kuri priskiriama socialinei arba nacionalinio augumo sričiai, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 

13.6. politinėms partijoms;

13.7. Juridinių asmenų registre registruotiems profesinių sąjungų susivienijimams – tik savivaldybės nekilnojamasis turtas;

13.8. kitiems subjektams, jeigu tai nustatyta įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.

14.  Sprendimą perduoti turtą pagal panaudos sutartį priima:

14.1. Alytaus miesto savivaldybės taryba – dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto ir ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, kurio vieneto likutinė vertė didesnė kaip 5 000 Eur; 

14.2. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius – dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo (kilnojamojo turto) ir nematerialiojo turto, kurio vieneto likutinė vertė iki 5 000 Eur, taip pat ir trumpalaikio materialiojo turto. 

15. Sprendime turi būti nurodytas panaudos sutarties terminas ir turto panaudojimo paskirtis, taip pat gali būti nurodytos ir kitos panaudos sąlygos. Šios sąlygos privalo būti įrašytos į panaudos sutartį.

16. Savivaldybės turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis:

16.1. biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms (aprašo 13.2, 13.3 papunkčiai) –  ne ilgesniam kaip 25 metų laikotarpiui;

16.2. kitiems subjektams (aprašo 13.5–13.8 papunkčiai) – ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

17. Savivaldybės turtas panaudos pagrindais gali būti perduodamas šio aprašo 13.2–13.7 papunkčiuose nurodytiems subjektams, jeigu šie subjektai atitinka įstatymų nustatytus kriterijus ir yra pateikę dokumentus, kuriais pagrindžiama jų ir įstatymų nustatytų kriterijų atitiktis.

18. Subjektai, nurodyti šio aprašo 13.1–13.8 papunkčiuose, norintys gauti savivaldybės turtą neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį ar prašantys panaudos sutarties termino pratęsimo, savivaldybės administracijai turi pateikti:

18.1. motyvuotą prašymą, kuriame turi būti nurodytas prašomo perduoti savivaldybės turto naudojimo tikslas, kokiai veiklai vykdyti bus naudojamas turtas, ar turto naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;

18.2. įstatų (nuostatų) kopijas, išskyrus biudžetines įstaigas ir viešąsias įstaigas, kurių viena iš steigėjų yra savivaldybė;

18.3. pažymėjimo apie socialinės įmonės statuso suteikimą nuorašą (socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims);

18.4. savivaldybės skyriaus arba specialisto, koordinuojančio tą veiklos sritį, kur veikia panaudos subjektas, išvadą, kad panaudos subjekto veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos daliai (išskyrus biudžetines įstaigas ir viešąsias įstaigas, kurių viena iš steigėjų yra savivaldybė, politines partijas);

18.5. asociacijos, labdaros ir paramos fondai, politinės partijos, profesinių sąjungų susivienijimai ir juos sudarančios profesinės sąjungos (perduodant nekilnojamąjį turtą) – valstybės įmonės Registrų centro pažymą, įrodančią, kad neturi nuosavybės teise priklausančio ar panaudos pagrindais perduoto laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybės ar savivaldybės nekilnojamojo turto Alytaus miesto savivaldybėje.

19. Prieš sudarydamas panaudos sutartį panaudos gavėjas turi pateikti rašytinį įsipareigojimą panaudos sutartyje numatytomis sąlygomis panaudoti savo lėšas perduoto nekilnojamojo daikto einamajam ir statinio kapitaliniam remontui, kito ilgalaikio  materialiojo turto remontui  atlikti.

20. Savivaldybės turto panaudos sutartyje turi būti nustatyta:

20.1. pagal panaudos sutartį perduodamo turto naudojimo paskirtis, panaudos  gavėjo  pareiga  savo  lėšomis atlikti nekilnojamojo  daikto  einamąjį ir statinio kapitalinį   remontą, kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, apmokėti visas  turto išlaikymo išlaidas, apdrausti gaunamą ilgalaikį materialųjį turtą ir  kitos Civiliniame kodekse nustatytos panaudos sąlygos;

20.2. kalendoriniams metams pasibaigus, iki kitų metų vasario 1 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijai nekilnojamojo turto panaudos gavėjas turi pateikti tai patvirtinančią informaciją apie neatlygintinai organizuotus renginius, veiklos rezultatus, užtikrinančius naudą visuomenei (šis reikalavimas netaikomas biudžetinėms įstaigoms);

20.3. panaudos gavėjas panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos teikia panaudos davėjui ataskaitą, kurioje nurodoma, kaip yra naudojamas panaudos pagrindais perduotas ilgalaikis materialusis turtas, kokią veiklą vykdo panaudos gavėjas, ar panaudos gavėjas vykdo įsipareigojimus savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą arba kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, ar vykdomos kitos panaudos sutarties sąlygos (šis reikalavimas netaikomas biudžetinėms įstaigoms); 

20.4. panaudos davėjas privalo nutraukti panaudos sutartį, jei panaudos gavėjas nesiverčia veikla, dėl kurios buvo perduotas savivaldybės turtas, ar šį turtą naudoja ne pagal paskirtį. Panaudos gavėjui, pagerinusiam pagal panaudos sutartį perduotą turtą, už pagerinimą neatlyginama.

21. Asmenys, kuriems savivaldybės turtas perduotas neatlygintinai naudotis, negali jo išnuomoti ar kitaip perduoti naudotis tretiesiems asmenims.

22. Savivaldybės nekilnojamasis turtas gali būti perduotas panaudos pagrindais neatlygintinai naudotis tik tuo atveju, jei buvo paskelbtas bent vienas to turto nuomos konkursas ir turtas nebuvo išnuomotas viešojo konkurso būdu (šis reikalavimas netaikomas, kai turtas perduodamas pavaldžioms įstaigoms).

23. Savivaldybės turto panaudos sutartį su panaudos subjektais sudaro savivaldybės turto valdytojas.

24. Savivaldybės turto panaudos sutartį, sudarytą pagal šio aprašo 2 priede pateiktą pavyzdinę savivaldybės turto panaudos sutarties formą, sprendime (įsakyme) įgaliotas asmuo pasirašo per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

25. Savivaldybės turto perdavimas įforminamas savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktu, parengtu pagal aprašo 3 priede pateiktą formą. Savivaldybės turto perdavimopriėmimo aktas su panaudos gavėju pasirašomas per 5 darbo dienas nuo savivaldybės turto panaudos sutarties pasirašymo dienos.

26. Savivaldybės turtas, perduotas pagal panaudos sutartį, grąžinamas abiems šalims pasirašius turto grąžinimo aktą ir susitarimą (kai sutartis nutraukiama prieš terminą) dėl turto panaudos sutarties nutraukimo. Šiuos dokumentus pasirašo pagal kompetenciją juos perdavę asmenys.

27. Savivaldybės turto valdytojas, valdantis patikėjimo teise savivaldybės turtą, savivaldybės tarybai priėmus sprendimą ar administracijos direktoriui išleidus įsakymą dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį, gali ją nutraukti sutartyje numatytais pagrindais be atskiro savivaldybės tarybos sprendimo ar administracijos direktoriaus įsakymo.

 

IV SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMA

 

28. Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas, kuris nereikalingas savivaldos funkcijoms įgyvendinti,  išnuomojamas viešo konkurso būdu ir ne konkurso būdu. 

29. Savivaldybės trumpalaikis materialusis turtas gali būti išnuomojamas kartu su ilgalaikiu materialiuoju turtu, jeigu tuo siekiama užtikrinti efektyvią ilgalaikio turto nuomą arba jo negalima atskirti nuo ilgalaikio turto.

30. Sprendimą išnuomoti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą priima savivaldybės taryba arba turto valdytojas. Sprendime nurodomas turto pavadinimas, nustatomos nuomos sąlygos: nuomos terminas, pradinis nuompinigių dydis, veiklos pobūdis ir kitos reikalingos nuomos sąlygos.

31. Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas viešo konkurso būdu:

31.1. sprendimą išnuomoti patikėjimo teise valdomą savivaldybės turtą priima savivaldybės turto valdytojas;

31.2. sprendimą išnuomoti patikėjimo teise valdyti neperduotą savivaldybės turtą priima savivaldybės taryba.

32. Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas ne konkurso būdu:

32.1. sprendimą išnuomoti savivaldybės turtą priima savivaldybės taryba, kai tenkinama bent viena iš sąlygų:

32.1.1. du kartus neįvyksta viešas turto nuomos konkursas;

32.1.2. pageidaujantis išsinuomoti turtą ketina investuoti į savivaldybės turto pagerinimą ne mažiau kaip 300 000 Eur;

32.1.3. išsinuomoti nekilnojamąjį turtą pageidauja greta jų esančio nekilnojamojo turto savininkai arba nuomininkai veiklai plėsti;

32.2. sprendimą išnuomoti savivaldybės turtą priima turto valdytojas, o kai turtas savivaldybės tarybos sprendimu neperduotas turto valdytojui – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu  turtas išnuomojamas:

32.2.1. trumpalaikiams renginiams (parodoms, sporto, kultūros renginiams, pasitarimams, šventėms, darbuotojų socialinėms reikmėms ir kt.) organizuoti, bendra turto nuomos trukmė šiems renginiams negali būti ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų per metus;

32.2.2. neformaliojo vaikų švietimo teikėjams;

32.2.3. ne daugiau kaip 10 kv. metrų nekilnojamojo turto ploto kopijavimo, kavos, vandens, maisto aparatams pastatyti ir kitoms panašioms reikmėms.

33. Savivaldybės turtas gali būti išnuomojamas ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

34. Pasibaigus nuomos sutarties terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas, nuomos sutartis gali būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, savivaldybės tarybos sprendimu kai sutarties atnaujinimo atveju bendra nuomos trukmė ne ilgesnė kaip 10 metų.

35. Nuompinigių dydis:

35.1. pradinis – nustatomas vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintomis Nuompinigių  už  savivaldybės  materialiojo  turto nuomą skaičiavimo taisyklėmis, išskyrus patalpų nuomą 35.2 ir 35.3 papunkčiuose numatytais atvejais;

35.2. 1 Eur per mėn. – nepriklausomai nuo patalpų dydžio neformaliojo vaikų švietimo teikėjams, nuomojantis patalpas švietimo įstaigose;

35.3. 0,29 Eur už 1 kv. m per mėnesį nuomojantis patalpas švietimo paskirties pastatuose, kuriuose nebevykdoma mokymo veikla.

36. Savivaldybės turto nuomininkui draudžiama perleisti savo teises ir pareigas, atsiradusias iš nuomos sutarties, įkeisti nuomos teisę, perduoti ją kaip turtinį įnašą ar kitaip ją suvaržyti.

37. Nuomininkui draudžiama be Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo:

37.1. subnuomoti nuomojamą turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis;

37.2. atlikti kapitalinio remonto arba rekonstrukcijos darbus (pagerinti turtą).

38. Nuomininkui, pagerinusiam išnuomotą turtą, už pagerinimą neatlyginama.

39. Turto kapitalinio remonto ar rekonstravimo metu nuomininkas savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atleidžiamas nuo nuompinigių mokėjimo, jeigu jis tuo metu negali naudotis išsinuomotu turtu.

40. Nuomininkas, sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka 0,05 procento delspinigius nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

41. Nuompinigiai, gauti pagal savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartis, pervedami už turtą, kurį patikėjimo teise valdo ir išnuomojo (nuomoja) savivaldybės institucijos, įstaigos ir organizacijos –  į savivaldybės biudžeto pajamas ir įstatymų nustatyta tvarka naudojami šių institucijų, įstaigų ir organizacijų veiklai finansuoti ar jų valdomo materialiojo turto priežiūrai ir remontui.

42. Išnuomojant savivaldybės materialųjį turtą pasirašoma savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartis (forma pateikiama 4 priede) ir turtas perduodamas pagal savivaldybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktą (forma pateikiama 5 priede):

42.1. išnuomojant savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos patikėjimo teise valdomą turtą nuomos sutartį ir perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas arba sprendime nurodytas asmuo;

42.2. nuomos sutartyje įrašomos papildomos sąlygos, jeigu jos buvo numatytos konkurso sąlygose ar sprendime išnuomoti turtą (investicijų apimtys, naujų darbo vietų steigimas, sankcijos už sutarties sąlygų nevykdymą ir kt.).

43. Nuomos sutartis ar jos sąlygos gali būti keičiamos tik šalių sutarimu, savivaldybės tarybai priėmus sprendimą.

_______________


 

Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo–priėmimo akto forma)

 

SAVIVALDYBĖS TURTO, PERDUODAMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE, PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

 

________________ Nr. ________

                                                    (data)

_______________

(sudarymo vieta)

 

_______________________________________________________________________________,

(perduodančios turtą institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, buveinė, kodas)

atstovaujamas (-a) įgalioto __________________________________________________________

(pagal įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą – atstovo pareigos,

_______________________________________________________________________________,

vardas ir pavardė, įgaliojimo data ir numeris)

perduoda, o _____________________________________________________________________

 (priimančios turtą institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, buveinė, kodas)

_______________________________________________________________________________,

atstovaujamas (-a) įgalioto _________________________________________________________

                                 (pagal įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą – atstovo pareigos,

_______________________________________________________________________________ ,

vardas ir pavardė, įgaliojimo data ir numeris)

priima, vadovaudamosi (-iesi) _______________________________________________________ ,

                                                               (dokumento perduoti turtą pavadinimas, data, numeris)

šį savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: _______________________________________

________________________________________________________________________________

(perduodamo turto pavadinimas ir apibūdinimas (nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto – inventorinis numeris, įsigijimo ir likutinė vertė litais; trumpalaikio materialiojo turto – įsigijimo vertė, įsigijimo data; nekilnojamojo daikto – adresas, unikalus statinio numeris, bendras statinio plotas, statinio pažymėjimas plane, patalpų plotas. Jeigu perduodami keli objektai, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal pridedamą sąrašą. Sąraše turi būti nurodyti atitinkamai turto grupei numatyti reikalavimai)

Perduodamo turto būklė perdavimo metu ___________________________________.

PRIDEDAMA (jeigu dokumentai pridedami):

1. ______________________________________________________, ____ lapas (-ai).

(Perduodamo turto sąrašas)

2. ____________________________________________________, ______ lapas (-ai).

 (Dokumentas, suteikiantis teisę perduoti (priimti) turtą)

3. ____________________________________________________, ______ lapas (-ai).

 (Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos arba jų kopijos)

4. ____________________________________________________, ______ lapas (-ai).

(Teisinės registracijos dokumentai)

5. ____________________________________________________, ______ lapas (-ai).

 (Kiti dokumentai)

 

Šis aktas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną turto perdavėjui ir turto perėmėjui.

 

Perdavė

_______________________________________ (Parašas) (Vardas ir pavardė)

(įgalioto perduoti turtą asmens pareigų pavadinimas)

 

 

Priėmė

_______________________________________ (Parašas) (Vardas ir pavardė)

(įgalioto priimti turtą asmens pareigų pavadinimas)

______________


 

Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Savivaldybės turto panaudos sutarties forma)

 

SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIS

 

20_____ m. ________________ d. Nr. ___________

Alytus

 

I. SUTARTIES ŠALYS

 

Panaudos davėjas (-a) ________________________________________________,

               (turtą perduodančios savivaldybės institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas ir kodas)

atstovaujamas (-a) ______________________________________________________________,

                                                   (atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

pagal __________________________________________________________________________,

                         (įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

ir panaudos gavėjas (-a) __________________________________________________________,

(Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14                      straipsnyje nurodyto panaudos subjekto, priimančio turtą, pavadinimas ir kodas)

atstovaujamas (-a) _______________________________________________________________,

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

pagal ______________________________________________________________________,

(įstatymą, panaudos subjekto įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

vadovaudamiesi (-osi) _________________________________________________, sudarė šią  sutartį.           (sprendimo perduoti turtą pavadinimas, data, Nr.)

 

II. SUTARTIES SĄLYGOS

 

1. Panaudos davėjas pagal šią sutartį perduoda panaudos gavėjui, veikiančiam pagal savo įstatus (nuostatus), laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą:_________________________________________________________________.

(turto pavadinimas ir apibūdinimas: nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto inventorinis numeris, įsigijimo ir likutinė vertė; nekilnojamojo daikto adresas, unikalus numeris, statinio pažymėjimas plane, bendras statinio plotas, patalpų plotas ir indeksai;  trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė; įrenginių – pagrindinės charakteristikos, o jeigu turtas perduodamas pagal sąrašą, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal pridedamą sąrašą)

___________________________________________________________________________.

(nurodyti turto naudojimo paskirtį)

2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki _______________.

                                                                                                                      (metai, mėnuo, diena)

 

III. PANAUDOS GAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

3. Panaudos gavėjas moka už perduotų negyvenamųjų patalpų administravimą, eksploatavimą, komunalines, ryšių bei kitas paslaugas pagal paslaugų teikėjų pateiktas sąskaitas.

4. Panaudos gavėjas per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos sudaro su atitinkamomis įmonėmis ir organizacijomis sutartis dėl atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šilumos energiją ir kitas komunalines paslaugas.

5. Savo lėšomis apdraudžia visam sutarties galiojimo laikui gaunamą turtą panaudos davėjo naudai nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių, trečiųjų asmenų neteisėtų veikų ir kitų draudiminių įvykių.

6. Panaudos gavėjas savo lėšomis per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos įstatymų nustatyta tvarka (nekilnojamųjų daiktų) sutartį  įregistruoja Nekilnojamojo turto registre. Pasibaigus panaudos sutarties terminui, panaudos gavėjas išregistruoja sutartį iš Nekilnojamojo turto registro.

7. Panaudos gavėjas privalo naudotis daiktu pagal tiesioginę paskirtį ir sutartį, tik sprendimo dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis priėmimo metu panaudos gavėjo įstatuose (nuostatuose) numatytai veiklai, griežtai laikytis šiam turtui keliamų priešgaisrinės saugos, sandėliavimo, sanitarinių ir techninių taisyklių, per visą sutarties galiojimo laiką nekeisti turto (pastato / patalpų) paskirties.

8. Panaudos gavėjas privalo sudaryti sąlygas panaudos davėjui kontroliuoti, ar perduotas turtas naudojamas pagal paskirtį ir sutartį, ar panaudos gavėjas verčiasi veikla, dėl kurios buvo perduotas savivaldybės turtas, ir negali šio turto išnuomoti ar kitaip perduoti naudoto tretiesiems asmenims.

9. Panaudos gavėjas gali pagerinti ar pertvarkyti turtą (patalpas) nekeisdamas jo paskirties, tik Alytaus miesto savivaldybės tarybai priėmus sprendimą leisti jį rekonstruoti.

10. Panaudos gavėjas privalo savo sąskaita daryti jam perduoto turto einamąjį ir kapitalinį remontą.

11. Panaudos gavėjas privalo atlyginti panaudos davėjui nuostolius, jeigu perduotas turtas dėl neatliktų priežiūros ar paprastojo remonto darbų sugedo ar buvo sugadintas.

12. Panaudos gavėjas likus vienam mėnesiui iki sutarties termino pabaigos, raštu praneša panaudos davėjui apie grąžinamą turtą.

13. Panaudos sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus prieš terminą, panaudos gavėjas per 10 kalendorinių dienų grąžina turtą panaudos davėjui tos būklės, kokios jam buvo perduotas, atsižvelgdamas į normalų susidėvėjimą, su visais atliktais pagerinimo elementais, neatskiriamais nuo turto.

14. Panaudos sutarties pasibaigimo dieną panaudos gavėjas privalo įvykdyti visus mokestinius įsipareigojimus.

 

IV. PANAUDOS DAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

15. Panaudos davėjas, nepažeisdamas panaudos gavėjo teisių, turi teisę tikrinti, ar panaudos gavėjas naudojasi turtu tinkamai pagal paskirtį ir sutartį.

16. Panaudos davėjas perduoda panaudos gavėjui 1 punkte nurodytą turtą pagal perdavimo ir priėmimo aktą.

17. Panaudos davėjas pasibaigus panaudos sutarties galiojimo terminui, iš panaudos gavėjo per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasibaigimo dienos priima jam grąžinamą turtą pagal perdavimo ir priėmimo aktą.

 

V. KITOS SĄLYGOS

 

18. Panaudos gavėjo lėšos, panaudotos turtui pagerinti ar pertvarkyti, neatlyginamos.

19. Kalendoriniams metams pasibaigus, iki kitų metų vasario 1 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijai pateikti informaciją apie neatlygintinai organizuotus renginius, veiklos rezultatus, užtikrinančius naudą visuomenei, bei pateikti tai patvirtinančių dokumentų kopijas ar kitą informaciją.

 Kitos sąlygos _______________________________________________.

                      (numatytos sprendime)

191. Panaudos gavėjas panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos privalo pateikti panaudos davėjui ataskaitą, kurioje nurodoma, kaip yra naudojamas panaudos pagrindais perduotas ilgalaikis materialusis turtas, kokią veiklą vykdo panaudos gavėjas, ar panaudos gavėjas vykdo įsipareigojimus savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą arba kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, ar vykdomos kitos panaudos sutarties sąlygos.

 

VI. SUTARTIES pasibaigimas

 

20. Ši sutartis pasibaigia:

20.1. jos terminui pasibaigus;

20.2. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

21. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta:

21.1. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais;

21.2. jeigu panaudos gavėjas nesudaro sąlygų kontroliuoti, ar perduotas pagal sutartį turtas naudojamas pagal paskirtį ir sutartį, ar panaudos gavėjas verčiasi veikla, dėl kurios buvo perduotas  turtas;

21.3. jeigu panaudos gavėjas nevykdo sprendimo priėmimo metu duoto įsipareigojimo savo lėšomis atlikti jam perduoto nekilnojamojo turto einamąjį ar kapitalinį remontą;

21.4. jeigu panaudos gavėjas nesiverčia veikla, dėl kurios buvo perduotas turtas, ar šį turtą naudoja ne pagal paskirtį;

21.5. panaudos davėjui pareikalavus, kai perduotas turtas reikalingas savivaldybės ar visuomenės poreikiams tenkinti;

21.6. pasibaigus panaudos subjektui kaip juridiniam asmeniui.

22. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta vienai šaliai įspėjus kitą šalį apie numatomą sutarties nutraukimą prieš vieną mėnesį.

23. Sutarties nutraukimo atveju iki planuojamos sutarties nutraukimo dienos šalys privalo įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus, o tuo atveju, jei sutartis nutraukiama dėl kitos šalies kaltės – kaltoji šalis privalo atlyginti kitos šalies išlaidas ir patirtus nuostolius.

 

VII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

24. Visi iškilę ginčai sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu, o jeigu tokiu būdu nepavyksta jų išspręsti, ginčai sprendžiami teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Pasibaigus šios sutarties terminui su panaudos gavėju, tvarkingai vykdžiusiu sutartyje prisiimtas sąlygas, ši  sutartis gali būti pratęsta naujam terminui teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Panaudos gavėjas, pageidaujantis pratęsti panaudos sutartį, kreipiasi raštiškai į panaudos davėją ne vėliau kaip prieš mėnesį iki sutarties termino pasibaigimo dėl galimybės pratęsti panaudos sutartį naujam terminui.

27. Vykdydamos sutarties sąlygas, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

28. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie surašyti raštu ir patvirtinti abiejų šalių parašais ir antspaudais.

29. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties šaliai.

PRIDEDAMA (jeigu dokumentai pridedami):

1. __________________________________________________, ______ lapas (-ai);

                                            (Sprendimo, suteikiančio teisę perduoti turtą, kopija)

2. ____________________________________________________, _____ lapas (-ai).

                           (Kiti dokumentai)

                      (Pastaba. Kilnojamajam turtui šios sutarties 3–6, 9–11 punktai nepildomi.)

 

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Panaudos davėjas

Panaudos gavėjas

(Juridinio asmens pavadinimas)

(Juridinio asmens pavadinimas)

(Adresas, telefonas / faksas)

(Pareigos, vardas ir pavardė)

______________________

(Parašas)

A. V.

(Adresas, telefonas / faksas)

(Pareigos, vardas ir pavardė)

_______________________

(Parašas)

A. V.

______________

 


 

Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo akto forma)

 

SAVIVALDYBĖS TURTO, PERDUODAMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ, PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

 

20____ m.  ________________ d. Nr. _____

Alytus

 

Panaudos davėjas (-a) ______________________________________________________,

         (turtą perduodančios savivaldybės institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, kodas)

atstovaujamas (-a) ______________________________________________________________________________,

                                                (atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

pagal __________________________________________________________________________,

                        (įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

perduoda, o panaudos gavėjas (-a)  _______________________________________________________________________________,

                                                                    (panaudos subjekto, priimančio turtą, pavadinimas ir kodas)

atstovaujamas (-a)  _______________________________________________________________________________,

                                                (atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

pagal __________________________________________________________________________

                    (įstatymą, panaudos subjekto įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

 

priima savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________.

(perduodamo turto pavadinimas ir apibūdinimas: nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto inventorinis numeris, įsigijimo ir likutinė vertė; nekilnojamojo daikto adresas, unikalus numeris, statinio pažymėjimas plane, bendras statinio plotas, patalpų plotas ir indeksai; trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė; įrenginių – pagrindinės charakteristikos, o jeigu turtas perduodamas pagal sąrašą, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal pridedamą sąrašą).

Perduodamo turto būklė perdavimo metu ___________________________________.

                                                                  (nurodyti ir turto trūkumus, jeigu jų rasta)

Šis aktas surašytas 2 egzemplioriais, po vieną panaudos davėjui ir panaudos gavėjui.

 

Perdavė ________________________________

        (panaudos davėjo pareigų pavadinimas)                (parašas)                           (vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

Priėmė________________________________

             (panaudos gavėjo pareigų pavadinimas)           (parašas)                           (vardas ir pavardė)

 

A.V.

______________

 


 

Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Savivaldybės materialiojo turto nuomos sutarties forma)

                                   

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIS

 

20_____ m.________ ____ d. Nr. ___

Alytus

   

Nuomotojas (-a)

 

                            (savivaldybės institucijos, įstaigos, savivaldybės įmonės, organizacijos (toliau – juridinis

,

asmuo) pavadinimas, kodas, buveinė)

atstovaujamas (-a)  (pagal juridinio asmens įstatus (nuostatus), įgaliojimą) _______________________________________________________________________________

                                                                                                                                                               ,

(atstovo  vardas, pavardė, pareigos, juridinio   asmens pavadinimas, įgaliojimo data ir numeris)

ir nuomininkas (-ė)

 

 

(nuomininko – fizinio asmens vardas, pavardė,  asmens kodas, gyvenamoji vieta, nuomininko – juridinio asmens, pavadinimas,  kodas, buveinė)                                                                                                                                                             

,

 

atstovaujamas (-a)  (pagal   juridinio  asmens,   įstatus (nuostatus), įgaliojimą)

 

,

(atstovo  vardas,  pavardė, pareigos, juridinio asmens pavadinimas, įgaliojimo data ir numeris)

 

toliau nuomotojas ir nuomininkas kartu vadinami šalimis, remdamiesi  viešo  konkurso,  įvykusio  _________ m. ________  ___ d., komisijos sprendimu ar

_________ m. ________  ___ d. ______________________________ sprendimu   __________  ,                                          

 

sudarė šią  sutartį.

 

I. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Nuomotojas (-a)  įsipareigoja   perduoti  nuomininkui  materialųjį turtą (toliau – turtas) ______________________________________________________________________________

 

(nuomojamo objekto adresas ir trumpas apibūdinimas – unikalus turto numeris, kito turto –

 

 inventorizacijos numeris;  statinio bendras plotas ar tūris, įrenginių – pagrindinės charakteristikos;

 

statinio žymėjimas plane; turto likutinė vertė, eurais)

naudoti

 

 

(nurodyti turto naudojimo paskirtį)

.

 

2. Nuomininkas (-ė) įsipareigoja mokėti nuompinigius – __________Eur už vieną kvadratinį metrą per mėnesį. Iš viso per mėnesį __________Eur.

 

II. SUTARTIES SĄLYGOS

    

3. Nuomininkas (-ė) moka nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant kitam mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki kito  mėnesio 20 dienos.

Nuomininko (-ės) sumokėtas pradinis _________Eur įnašas įskaitomas į nuompinigius.             

4. Nuomininkui (-ei), pagerinusiam (-iai) išsinuomotą  turtą, už pagerinimą neatlyginama ir pagerintas turtas laikomas savivaldybės nuosavybe. Nuomojant pastatus ar statinius jų rekonstrukcija ar kapitalinis remontas turi būti vykdomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir kitus teisės aktus.

5.  Nuomininkas (-ė) be nuompinigių kas mėnesį teisės aktų nustatyta tvarka moka visus mokesčius, nurodytus šios sutarties 10.3, 10.4 punktuose.

6. Nuomos terminas nustatomas nuo _____m._________ ___d. iki ____m. ________ ____d., bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui.

7.  Nuomininkui  (-ei) draudžiama išpirkti nuomojamą ilgalaikį materialųjį turtą. Jis gali dalyvauti privatizuojant šį  turtą teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Papildomos sąlygos __________________________________________________

________________________________________________________________________________

            (pagal tarybos ar turto valdytojo sprendimą)

 

III. ŠALIŲ PAREIGOS

    

9. Nuomotojas (-a) įsipareigoja:

9.1. per 10   dienų  po  šios  sutarties  pasirašymo  perduoti nuomininkui nuomojamą turtą pagal perdavimo ir priėmimo aktą;

9.2. mėnesiui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos pateikti sąskaitą faktūrą dėl nuomos mokesčio;

9.3. šios sutarties galiojimo metu atlikti nuomojamo turto ar su juo susijusių inžinerinių sistemų  kapitalinio remonto darbus, kai atliekami viso objekto, kurio dalis nuomojama,  arba su  tuo objektu susijusių inžinerinių tinklų kapitalinio remonto darbai (nurodyti, jeigu šalys susitarė kitaip).

9.4. Kiti nuomininko (-ės) įsipareigojimai,___________________________________ ________________________________________________________________________________

            (pagal tarybos ar turto valdytojo sprendimą ar nuomos konkurso sąlygas)

 

10. Nuomininkas (-ė) įsipareigoja:

10.1. naudoti turtą pagal paskirtį, griežtai laikytis šios paskirties turtui keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų;

10.2. tinkamai vykdyti sutarties sąlygų 8 punkto reikalavimus;

10.3. savo  lėšomis  parengti turtą pasikeičiantiems metų sezonams ir kas 3, 4, 5 metai atlikti nuomojamo turto einamąjį  (nereikalingus skaičius išbraukti) remontą;

10.4. mokėti ____________________ mokesčius, susijusius su išnuomotu turtu;

                      (nurodyti konkrečius mokesčius)

10.5. sudaryti su __________________ atitinkamomis įmonėmis ir  organizacijomis (nurodyti konkrečias įmones) sutartis dėl atsiskaitymo už komunalines ir kitas paslaugas per 20 dienų nuo šios sutarties pasirašymo;

10.6. pasibaigus šios sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą, per 7 dienas perduoti pagal aktą tvarkingą turtą, tokios būklės, kokios jam buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą,  su   visais atliktais pertvarkymais, neatskiriamais nuo turto;

10.7. sudaryti nuomotojo įgaliotam atstovui sąlygas tikrinti nuomojamo turto būklę;

10.8. ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki sutarties termino pabaigos raštu pranešti nuomotojui apie perduodamą turtą;

10.9. savo lėšomis per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos apdrausti visam sutarties galiojimo laikui nuomojamą turtą nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių, trečiųjų asmenų neteisėtų veikų ir kitų draudiminių įvykių, ir nuomotojui pateikti draudimo liudijimo kopiją.

11. Nuomininkui  draudžiama be Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo:

11.1. subnuomoti nuomojamą turtą arba kitaip leisti  kitiems asmenims juo naudotis;

11.2. atlikti kapitalinio remonto arba rekonstravimo  darbus (pagerinti turtą).

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

12. Nuomininkas (-ė), šioje sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs (-usi) nuompinigių, moka  0,05 procento delspinigius nuo nesumokėtos nuompinigių  sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.  

13. Už  nuomojamo  turto  pabloginimą nuomininkas (-ė) atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

V. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

14. Nuomotojas turi teisę nutraukti nuomos sutartį prieš terminą apie tai raštu įspėdamas nuomininką (-ę) ne vėliau kaip prieš mėnesį:

14.1. jei nuomininkas (-ė) naudojasi turtu ne pagal paskirtį;

14.2. jei nuomininkas (-ė) nemoka nuomos mokesčio ilgiau kaip 3 mėnesius;

14.3. jei nuomininkas (-ė) kitaip pažeidžia sutartyje numatytus įsipareigojimus.

15. Nuomininkas (-ė) turi teisę nutraukti nuomos sutartį prieš terminą apie tai raštu įspėdamas (-a) nuomotoją ne vėliau kaip prieš mėnesį.

   

VI. SUTARTIES PASIBAIGIMAS

 

16. Ši sutartis pasibaigia:

16.1. jos terminui pasibaigus;

16.2. šalių susitarimu;

16.3. nuosavybės teisei į išnuomotą turtą  perėjus  kitam asmeniui;

16.4. nuomotojo reikalavimu, kai Alytaus miesto savivaldybės taryba priima sprendimą dėl  išnuomoto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ar disponavimo juo;

16.5. kitais  Lietuvos  Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais.

    

VII. SUTARTIES ATNAUJINIMAS

    

17. Pasibaigus šios sutarties terminui, su nuomininku, tvarkingai vykdžiusiu sutartyje prisiimtas pareigas, ši sutartis gali  būti  atnaujinta  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso nustatyta  tvarka. 

18. Nuomininkas, pageidaujantis pratęsti nuomos sutartį, kreipiasi raštiškai į nuomotoją ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki nuomos termino pasibaigimo dėl galimybės pratęsti nuomos sutartį naujam terminui. 

VIII. KITOS NUOSTATOS

 

19. Sutartis gali būti keičiama šalių susitarimu, savivaldybės tarybai priėmus sprendimą.

20.  Šią  sutartį  įstatymų  nustatyta  tvarka  nuomininkas per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos registruoja Nekilnojamojo turto registre. Pasibaigus nuomos sutarties terminui nuomininkas išregistruoja sutartį iš Nekilnojamojo turto registro.

21. Ši sutartis surašoma dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

22. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

23. Prie šios sutarties pridedama:

23.1. savivaldybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktas;

23.2. kiti nuomojamo turto dokumentai ir priedai, būtini šio turto naudojimui.

    

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Nuomotojas (-a)

Nuomininkas (-ė)

(Juridinio asmens pavadinimas)

(Juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vadas, pavardė)

Juridinio asmens kodas

Juridinio / fizinio asmens kodas

Banko pavadinimas, sąskaita

Banko pavadinimas, sąskaita

 

 

(Pareigos)

(Pareigos)

 

 

(Parašas)

(Parašas)

 

 

(Vardas ir pavardė)

(Vardas ir pavardė)

        A. V.

        A. V.

______________

 


 

Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Savivaldybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo akto forma)

________________________________________________________________________________

(nuomotojo – savivaldybės institucijos, savivaldybės įmonės,  įstaigos, organizacijos (toliau – juridinis asmuo) pavadinimas, kodas)

________________________________________________________________________________

nuomininko –  fizinio asmens vardas, pavardė, asmens  kodas, gyvenamoji vieta; nuomininko – juridinio asmens, pavadinimas,  kodas, buveinė)

                              

    Savivaldybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktas

 

20_____________ Nr. __________

                                                                         (data)

Alytus

 

Nuomotojas (-a) _______________________________________________________________________________,

(juridinio asmens pavadinimas)

atstovaujamas  (pagal, juridinio asmens įstatus (nuostatus), įgaliojimą)_______________________

________________________________________________________________________________

(atstovo  (-ės) vardas, pavardė, pareigos, įgaliojimo data ir numeris)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, ir nuomininkas (-ė)  ________________________________________________________________________________

(nuomininko (-ės) – fizinio asmens vardas, pavardė,

_______________________________________________________________________________,

nuomininko – juridinio asmens pavadinimas)

atstovaujamas  (pagal juridinio asmens įstatus (nuostatus), įgaliojimą) _______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(atstovo (-ės) vardas, pavardė, pareigos, juridinio asmens įstatų (nuostatų) pavadinimas,

_______________________________________________________________________________,

įgaliojimo data ir numeris)

remdamiesi __________m. _____________ d. sutartimi Nr. _____, perdavė ir priėmė turtą (nuomojamo objekto adresas  ir trumpas apibūdinimas – unikalus turto numeris, kito turto – inventorizacijos numeris; statinio bendras plotas ar tūris, įrenginių – pagrindinės charakteristikos;  statinio žymėjimas plane): ___________________________________________

________________________________________________________________________________

Turto būklė perdavimo metu:________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Perdavė

____________________________                                                (Parašas)    (Vardas ir pavardė)

(nuomotojo (-os) atstovo (-ės) pareigų pavadinimas)

                  A. V.

 

Priėmė

___________________________                                                 (Parašas)    (Vardas ir pavardė)

(nuomininkas (-ė) ar jo (jos) atstovas (-ė))

                 A. V. ______________                                                     

Į pradžią