Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-207 2017-05-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ALYTAUS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ALYTAUS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. T-207

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,  Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697, ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-357 ,,Dėl Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. T-307 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                      Tautvydas Tamulevičius

______________

 

 


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2017 m. gegužės 25 d.

sprendimu Nr.  T-207

 

2017 m. birželio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-232 redakcija

 

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ALYTAUS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja mažmeninės prekybos organizavimo ir paslaugų teikimo tvarką Alytaus miesto gatvėse, aikštėse, poilsio ir kitose viešosiose vietose, reikalavimus savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausančioje ar patikėjimo teise valdomoje teritorijoje.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais.

3. Šių taisyklių privalo laikytis:

3.1. visi įstatymų nustatyta tvarka įregistravę savo veiklą juridiniai ir fiziniai asmenys, prekiaujantys viešosiose vietose;

3.2. fiziniai asmenys, nesiverčiantys individualia veikla, savo užaugintą ar pagamintą produkciją parduodantys viešosiose vietose.

4. Verstis licencijuojama mažmenine prekyba gali įmonės, įsigijusios šios veiklos licencijas (leidimus) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenustato ko kita.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. viešoji vieta – vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikytina Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (gatvės, aikštės, skverai, parkai, pėsčiųjų takai, paplūdimiai bei jų prieigos ir kitos žmonių susibūrimo vietos) ir visuomenei prieinamas nuosavybės teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomas (naudojamas) žemės sklypas, kuriuose vykdoma prekyba arba teikiamos paslaugos nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių (toliau – viešoji vieta);

5.2. prekybos (paslaugų teikimo) įrenginiai – kioskai, paviljonai, lauko kavinės, pavėsinės, transporto priemonės, kiti įrenginiai;

5.3. prekybos (paslaugų teikimo) įrenginių įrengimo projektas (toliau – Prekybos vietos įrengimo projektas) – dokumentas, nurodantis prekybos vietą, estetinę išvaizdą ir suderintas su įgaliotu (-ais) savivaldybės administracijos specialistu (-ais);

5.4. prekybos (paslaugų teikimo) įrenginių naudotojas – kiosko, paviljono (įrenginio) savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris jį valdo Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių ar teismo sprendimų pagrindu;

5.5. reikalavimai prekybos (paslaugų teikimo) įrenginiams pastatyti viešojoje vietoje – savivaldybės administracijos atsakingo skyriaus išduoti specialieji reikalavimai kiosko, paviljono, lauko kavinės (įrenginio) supaprastintam projektui parengti;

5.6. prekybos (paslaugų teikimo) įrenginių viešoje vietoje derinimo komisija (toliau – komisija) – iš savivaldybės administracijos specialistų ir kviestinių asmenų Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, svarstanti ir derinanti prekybos (paslaugų teikimo) įrenginio įrengimo projektą ir kontroliuoja prekybos ir paslaugų įrenginio įrengimą;

5.7. prekyba viešojoje vietoje veikla, susijusi su paslaugų teikimu (nuomos, buities, taksofonų, nesudėtingų atrakcionų, kinkomojo transporto ir kt.) viešosiose vietose, taip pat prekių pirkimu ir pardavimu viešosiose vietose, gamyba bei vartojimu iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilių priekabų, lauko kavinėse, išvežiojamoji ir išnešiojamoji prekyba;

5.8. išvežiojamoji prekyba – mažmeninė prekyba, kai prekės gyventojams išvežiojamos autotransporto priemonėmis (automobilių priekabomis, automobilinėmis parduotuvėmis, dviračiais, vežimėliais), vadovaujantis Viešųjų vietų, kuriose vykdoma prekyba ir teikiamos paslaugos, sąrašu patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-02-25 sprendimu Nr. T-42 „Dėl Viešųjų vietų, kuriose vykdoma prekyba ir teikiamos paslaugos, sąrašo“.

5.9. išnešiojamoji prekyba – mažmeninė prekyba, kai prekės gyventojams išnešiojamos krepšiuose, vadovaujantis Viešųjų vietų, kuriose vykdoma prekyba ir teikiamos paslaugos, sąrašu;

5.10. mobiliosios paslaugos – nuomos paslauga (karietos, bevariklės transporto priemonės, pramoginės transporto priemonės, dviračiai, elektromobiliai, vaikiški elektromobiliai, velomobiliai, kartai, bagiai, mobilieji batutai, pripučiami batutai, vandens dviračiai, valtys ir kt.), kuri teikiama visoje miesto teritorijoje;

5.11. prekė – bet kuris kilnojamasis daiktas, parduodamas arba siūlomas parduoti pirkėjui (vartotojui);

5.12. individuali veikla savarankiška mažmeninės prekybos veikla, kuria versdamasis fizinis asmuo siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį, įskaitant mažmeninės prekybos veiklą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą;

5.13. leidimas prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose dokumentas, juridiniam ar fiziniam asmeniui suteikiantis teisę verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečiose Alytaus miesto viešosiose vietose.

 

II SKYRIUS

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE BŪDAI

 

6. Prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose būdai yra šie:

6.1. prekyba (paslaugų teikimas) nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių;

6.2. prekyba (paslaugų teikimas) iš kioskų ir paviljonuose;

6.3. prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai įrengtų specializuotų transporto priemonių, iš transporto priemonių ar jų priekabų;

6.4. prekyba lauko kavinėse prie esamo maitinimo paslaugas teikiančio asmens pastato;

6.5. prekyba lauko kavinėse specialiai įrengtose vietose;

6.6. prekyba (paslaugų teikimas) renginių metu;

6.7. išvežiojamoji, išnešiojamoji prekyba;

6.8. nuoma (dviračių, riedučių, elektromobilių ir pan.), buities (fotografavimo, piešimo, svėrimo, batų valymo ir pan.), taksofonų, nesudėtingų atrakcionų ir kt. paslaugos;

6.9. mobiliosios paslaugos – nuomos paslauga (karietos, bevariklės transporto priemonės, pramoginės transporto priemonės, dviračiai, elektromobiliai, vaikiški elektromobiliai, velomobiliai, kartai, bagiai, mobilieji batutai, pripučiami batutai, vandens dviračiai, valtys ir kt.), kuri teikiama visoje miesto teritorijoje.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PREKYBOS IR PASLAUGŲ VIETAI IR ĮRANGAI

 

7. Prekiaujantiems (teikiantiems paslaugas):

7.1. iš (nuo) laikinų prekybos įrenginių vienai prekybos vietai skiriama iki 9 kv. m;

7.2. iš kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių, automobilių priekabų ir sunkvežimių vienai prekybos vietai skiriama iki 15 kv. m;

7.3. lauko kavinėse, kurios gali būti prie esamos maitinimo įmonės stacionaraus pastato arba specialiai įrengtose vietose. Lauko kavinės plotas nustatomas lauko kavinės plane (schemoje);

7.4. švenčių, įvairių renginių, parodų, mugių, masinių renginių metu vienai vietai skiriama iki 9 kv. m.

8. Asmuo, norintis gauti reikalavimus įsirengti viešąją prekybos (paslaugų) teikimo vietą, pateikia laisvos formos prašymą Alytaus miesto savivaldybės administracijos atsakingam skyriui (toliau – skyrius).

Prašyme nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė; fizinio asmens – vardas, pavardė, korespondencijos adresas; telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi), prašymo pateikimo data, pageidaujamas veiklos laikotarpis, prekybos, paslaugų teikimo vietos (nurodoma pagal kioskų, paviljonų ir prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų išdėstymo Alytaus miesto savivaldybės viešosiose vietose schemos sprendinius) adresas, užimamas plotas (kv. m), veiklos sritis, prekybos ar paslaugų teikimo vietoje numatomas įrengti objektas (kioskas, paviljonas, lauko kavinė ar kita) įranga ir kita informacija susijusi su numatoma vykdyti veikla.

9. Skyrius per 5 darbo dienas išnagrinėja asmens prašymą ir išduoda reikalavimus, apie tai informuoja pareiškėją. Jeigu reikalavimai neišduodami, apie tai prašyme nurodytu būdu informuojamas pareiškėjas ir nurodomi leidimo neišdavimo motyvai.

10. Vadovaujantis išduotais reikalavimais, kitais Alytaus miesto savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, šiomis taisyklėmis ir Kultūros paveldo departamento išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais, taikomais kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, jei objektas numatomas kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje, pareiškėjas rengia Prekybos (paslaugų teikimo) įrenginių įrengimo projektą (toliau – Prekybos vietos įrengimo projektas).

11. Prekybos vietos įrengimo projektą sudaro:

11.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma objekto paskirtis, įrengimo vieta (adresas), objektą apibūdinantys pagrindiniai rodikliai, užstatymo plotas, erdvinis planinis, konstrukcinis, spalvinis sprendimas, naudojamos medžiagos, aplinkos sutvarkymo sprendiniai ir kt.;

11.2. situacijos schema (objekto vieta mieste);

11.3. 1:500 mastelio planas, parengtas ant ne senesnio kaip 5 metų topografinio plano, arba ant Alytaus miesto skaitmeninio žemėlapio ištraukos kopijos, kurią išduoda atsakingas skyrius. Plane turi būti pažymėti esami ir projektuojami objektai, jų eksplikacija, formos su nurodytais matmenimis (ilgis, plotis, aukštis), nurodyti atstumai iki gretimų  statinių, įrenginių, inžinerinių tinklų, medžių. Nurodytas kiosko, paviljono, lauko kavinės (įrenginio) naudotojo (-os) vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ir kodas, statybos vieta (adresas);

11.4. fasado brėžiniai;

11.5. objekto detalizacija, bendras vaizdas ir vizualizacija, fotomontažas;

12. Asmuo, gavęs ir įvykdęs išduotus reikalavimus įsirengti prekybos (paslaugų) vietą, pateikia savivaldybės administracijos atsakingam skyriui laisvos formos prašymą dėl pritarimo Prekybos vietos įrengimo projektui ir kitus privalomus dokumentus, nurodytus 11 punkte.

13. Skyrius, gavęs prašymą ir dokumentus, per 5 darbo dienas pateikia jį komisijai. Komisija per 5 darbo dienas patikrina ir nustato, ar projektas parengtas vadovaujantis išduotais reikalavimais, ar pateikti visi privalomi taisyklėse nurodyti dokumentai, ar Prekybos vietos įrengimo projektas atitinka teisės aktų reikalavimus ir nėra kitų taisyklėse nenumatytų priežasčių nepritarti projektui. Jeigu įvykdyti visi reikalavimai, komisija protokoliniu sprendimu jam pritaria.

14. Suderintas Prekybos vietos įrengimo projektas registruojamas savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ (toliau – IVS „@vilys“). Suderintas ir registruotas savivaldybės IVS „@vilys“ vietos projektas galioja tris metus.

15. Pakitus projekto duomenims (keičiasi objekto savininkas, plotas, vieta, įranga, baigiasi projekte pateiktų dokumentų galiojimas ir kt.), pareiškėjas turi parengti ir pateikti pritarti naują Prekybos (paslaugų) vietos įrengimo projektą šių taisyklių nustatyta tvarka.

16. Prekybos vietos įrengimo projektai laikomi negaliojančiais:

16.1. jei paaiškėja, kad savivaldybei buvo pateikti neteisingi projekto duomenys arba suklastoti dokumentai;

16.2. jei pakinta projekto duomenys (objekto savininkas, plotas, vieta, įranga, baigiasi projekte pateiktų dokumentų galiojimas ir kt.);

16.3. gavus asmens prašymą dėl projekto galiojimo nutraukimo.

17. Prekybos (paslaugų) vieta turi būti įrengta per 60 kalendorinių dienų nuo duomenų įregistravimo IVS „@vilys“.

18. Baigiantis nustatytam prekybos (paslaugų) vietos naudojimo terminui, prekybos (paslaugų teikimo) įrenginių naudotojas turi teisę raštu (laisva forma) kreiptis į savivaldybės administraciją, prašydamas pratęsti prekybos (paslaugų) teikimo vietos naudojimo terminą. Prie prašymo pateikiamas Prekybos vietos įrengimo projektas, kuriam raštu buvo pritarta.

19. Alytaus miesto savivaldybės administracijos atsakingų skyrių specialistai per 5 darbo dienas įvertina galimybę pratęsti viešosios vietos naudojimo terminą ir:

19.1. pratęsia naudojimo terminą prašyme nurodytam terminui;

19.2. pratęsia naudojimo terminą trumpesniam negu prašyme nurodytas terminui (nurodo motyvus);

19.3. nepratęsia naudojimo termino (informuoja raštu ir nurodo motyvus).

20. Taisyklių 19 punkte nurodyti sprendimai dėl naudojimo termino pratęsimo priimami motyvuotai, atsižvelgiant į galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, strateginius planus, parengtus statybos projektus, kitus teisės aktus. Pratęsdamas naudojimo terminą, Prekybos vietos įrengimo projekto antraštiniame lape atsakingo skyriaus specialistas deda asmens spaudą, pasirašo, įrašo datą ir nurodo, kad nėra pakeitimų, susijusių su Prekybos vietos įrengimo projektu.

21. Prekiaujantys (teikiantys paslaugas) kioskuose, paviljonuose asmenys (savininkai), pasibaigus leidimo prekiauti ar teikti paslaugas laikinajame statinyje galiojimo laikui, per 30 dienų privalo laikinąjį statinį nukelti, sutvarkyti statinio vietą, savo lėšomis atkurti sugadintą dangą. Po perspėjimo nenukėlęs statinio ir nesutvarkęs statinio buvimo vietos, asmuo (savininkas) privalo padengti savivaldybės patirtas išlaidas už statinio nukėlimą ir vietos sutvarkymą, jeigu išlaidų nepadengia savivaldybė patirtus nuostolius išieško teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Laikinieji prekybos įrenginiai, kioskai, paviljonai, prekybai pritaikytos transporto priemonės, lauko kavinės turi būti švarios, tvarkingos, estetiškos. Prekybos vietoje naudojama tik prekybai skirta ar pritaikyta įranga, teisės aktuose nustatytais atvejais suderinus su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) pagal jos reikalavimus.

23. Prekybos vietoje privalo būti nurodyta: juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė ir individualios veiklos vykdymo pažymos arba verslo liudijimo numeris. Fiziniai asmenys, kuriems verslo liudijimas ar individualios veiklos vykdymo pažyma nėra privalomi, nurodo savo vardą ir pavardę. Šie duomenys nurodomi pardavėjo pasirinktu būdu, tačiau jie turi būti pirkėjui matomi.

24. Draudžiama prekiauti vietose, kurios neaptartos Alytaus miesto savivaldybės priimtuose teisės aktuose.

25. Prekės ir jų atsargos turi būti laikomos kaip nurodyta šių taisyklių 39 punkte.

26. Prekiautojai savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais prekybos vietoje privalo turėti:

26.1. medicininę knygelę (sveikatos pasą), išduotą vadovaujantis Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarka;

26.2. ūkininkai – ūkininko ūkio pažymėjimą arba žemės ūkio valdos registravimo pažymėjimą ir pažymą iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apie žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę bei papildomą žemės ūkio ekonominę veiklą, jeigu prekiauja savos gamybos žemės ūkio ar iš jų pagamintais maisto produktais;

26.3. sodininkai, prekiaujantys savo vaisiais, uogomis, daržovėmis – nustatytos formos sodininkų bendrijos nario pažymėjimą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka;

26.4. bitininkai, prekiaujantys savos gamybos medumi ir bitininkystės produktais – bityno pasą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka, arba pažymą apie bičių šeimų registravimą Ūkinių gyvūnų registre, jeigu prekiauja savos gamybos medumi;

26.5. prekiaujantys ekologiškais žemės ūkio ir maisto produktais – prekybos ir ekologinės gamybos ūkio sertifikatą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka;

26.6. prekiaujantys išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktais – išskirtinės kokybės produkto sertifikatą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka;

26.7. prekiaujantys tautinio paveldo produktais – tautinio paveldo produkto sertifikatą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka. Tautinio paveldo produktai turi būti pažymėti tautinio paveldo ženklu (vaizdinis žymuo, rodantis, kad gaminys yra sertifikuotas tautinio paveldo produktas).

IV SKYRIUS

 PREKYBOS IR PASLAUGŲ REGLAMENTAVIMAS

 

27. Prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose galima tik turint Alytaus miesto savivaldybės administracijos atsakingo skyriaus išduotą leidimą arba leidimo kopiją.

28. Laikinieji įrenginiai, specializuoti automobiliai gali būti projektuojami ir statomi tik savivaldybės administracijos nustatytose (suderintose) vietose, taip pat privačiuose, nuomojamuose ar naudojamuose žemės sklypuose, jeigu tai daryti leidžia pagal parengtus teritorijų planavimo dokumentus nustatytas žemės naudojimo būdas ir nepažeidžiami trečiųjų asmenų interesai.

29. Prekybos (paslaugų teikimo) įrenginiai projektuojami ir statomi vadovaujantis viešųjų miesto vietų, privačių teritorijų bei nuomojamų ar naudojamų žemės sklypų parengtais teritorijų planavimo dokumentais, jeigu tai daryti leidžia nustatytas žemės naudojimo būdas ir nepažeidžiami trečiųjų asmenų interesai.

30. Prekybos įrenginiai viešosiose vietose prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų įrengiamos, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų.

31. Laikinieji įrenginiai, specializuoti automobiliai, kioskai, paviljonai, nestacionariosios lauko kavinės ir išplėstos aptarnavimo vietos prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų negali būti projektuojami ir statomi automobilių stovėjimo aikštelėse, ant pravažiavimo vietų, pėsčiųjų, dviračių, praėjimo takų ir žaliųjų plotų (išskyrus prekybą ir paslaugų teikimą švenčių, masinių renginių metu).

32. Laikinųjų įrenginių, specializuotų automobilių, kioskų, paviljonų, nestacionariųjų lauko kavinių ar išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų estetinė išvaizda (forma, spalva, medžiagiškumas) turi derėti prie bendro esamo architektūrinio komplekso vaizdo.

32.1. Kioskai ir paviljonai, statomi atvirose erdvėse, projektuojami individualaus dizaino, įstiklinimo plotas – ne mažiau 50 % bendro sienų ploto. Šių statinių dažymo spalvos turėtų derėti prie aplinkinių statinių spalvos, jeigu tai nėra statiniui nustatytas spalvų derinys pagal veiklos rūšį, pvz., spaudos kioskai.

32.2. Kioskai ir paviljonai, statomi komplekse, turi būti projektuojami vieningo dizaino, įstiklinimo plotas – ne mažiau 50 % bendro sienų ploto. Statiniai gali būti dažomi tik pagal techniniame projekte tam kompleksui sudarytą dažymo schemą.

32.3. Kioskai ir paviljonai turi turėti iškabą ir lentelę su eilės numeriu, kuris bus išduodamas kartu su leidimu statyti statinį.

33. Laikinųjų įrenginių, specializuotų automobilių sprendinius sudaro: teritorijos ar žemės sklypo, kuriame bus vykdoma veikla, schema su gretimybėmis ir nurodyta veiklos vykdymo vieta, bendras vaizdas ir vizualizacija, formos su nurodytais matmenimis. Sprendiniai turi būti pasirašyti pareiškėjo ir suderinti su žemės sklypo savininkais, nuomininkais ar naudotojais.

34. Už Prekybos vietos įrengimo projekte pateiktos informacijos ir duomenų teisingumą atsako Prekybos vietos įrengimo projektą pateikęs asmuo.

35. Jei Prekybos vietos įrengimo projektas turi esminių trūkumų ar šio projekto sprendiniai prieštarauja galiojantiems teisės aktams (projektuojamas objektas trukdys pėsčiųjų ar transporto eismui, vizualiai trukdys apžvelgti kultūros paveldo objektą ir kt.), Architektūros atsakingas skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prekybos vietos įrengimo projekto gavimo dienos informuoja asmenį raštu, kad Prekybos vietos įrengimo projektui nepritarta.

36. Prekybos (paslaugų teikimo) objektų negalima įrengti:

36.1. arčiau kaip 2 m iki medžių kamienų;

36.2. arčiau kaip 3 m iki žemės sklypo ribų arba 6 m iki pastato sienos, jeigu sklypo ribos nenustatytos (išskyrus atvejus, kai gautas besiribojančio žemės sklypo ar pastato savininko sutikimas);

36.3. prie kelių, gatvių, jeigu užstojamos techninės eismo reguliavimo priemonės, kelio ženklai ar pabloginamas matomumas eismo dalyviams;

36.4. arčiau kaip 15 m iki įrengtų viešojo transporto stotelių ir jose esančių reklaminių įrenginių (išskyrus atvejus, kai prekybos vieta integruota su minėtais objektais);

36.5. daugiabučių namų kiemuose.

37. Būsimos prekybos (paslaugų) vietos naudotojai su savivaldybės administracijos atsakingu skyriumi pasirašo Prekybos (paslaugų) viešojoje vietoje naudojimo sutartį (forma pateikiama priede).

 38. Parduodamos prekės turi būti saugios, t. y. prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymuose, tai prekei taikomuose techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose nustatytus saugos reikalavimus.

39. Prekių pervežimo, laikymo ir išdėstymo sandėliuose ir prekybos vietose, taip pat prekybos jomis sąlygos turi atitikti teisės aktuose (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, higienos normose ir taisyklėse, toms prekėms taikomuose techniniuose reglamentuose ir pan.), gamintojo pateikiamuose normatyviniuose dokumentuose (prekių ženklinimo, etiketės ir kt.), pirkimo–pardavimo sutartyse nustatytas sąlygas.

40. Parduodamos prekės turi būti tinkamos kokybės, t. y. prekės savybės neturi būti blogesnės nei numatyta tai prekei taikomame techniniame reglamente (jeigu jis yra) ir prekės pirkimo–pardavimo sutartyje. Prekės savybės atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, jeigu:

40.1. prekės atitinka prekės gamintojo nurodytus pateikiamų normatyvinių dokumentų reikalavimus;

40.2. prekės tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;

40.3. prekės atitinka kokybės rodiklius, kurių galima tikėtis atsižvelgiant į prekės prigimtį ir prekės gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešus pareiškimus dėl prekės kokybės.

41. Prekiautojas privalo parduoti pirkėjui prekes taroje ir supakuotas, išskyrus tuos atvejus, kai dėl prekių pobūdžio šito daryti nereikia.

42. Savivaldybės viešosiose vietose pardavėjui ar paslaugos tiekėjui draudžiama parduoti prekes ar teikti paslaugas, jei:

42.1. jos neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose, techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose nustatytų saugos reikalavimų;

42.2. jų įsigijimas teisės aktų nustatyta tvarka nepatvirtintas prekių įsigijimą patvirtinančiais dokumentais;

42.3. prekės yra be jų atitikties privalomiesiems reikalavimams dokumentų, jei teisės aktuose nustatyta, kad tokie dokumentai privalomi;

42.4. prekės nepaženklintos teisės aktų nustatyta tvarka;

42.5. pasibaigęs jų tinkamumo naudoti terminas;

42.6. buvo iš naujo perženklintos (perpakuotos) ar kitaip apdorotos siekiant pratęsti jų tinkamumo naudoti terminą;

42.7. prekiaujama ar paslaugos teikiamos kitose, nei leidime nurodytose, vietose.

         


 

V SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

43. Asmenys, norintys prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės viešosiose vietose, privalo turėti leidimą arba leidimo kopiją.

44. Leidimus prekiauti ir teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės viešosiose vietose išduoda, pratęsia ir jų galiojimą panaikina Alytaus miesto savivaldybės administracijos atsakingas  skyrius, vadovaudamasis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimu Nr. T-129 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“, šių taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

45. Leidimas prekiauti ir teikti paslaugas gali būti išduodamas (pratęsiamas) elektroninės ir neelektroninės formos. Asmuo, norintis gauti (pratęsti) leidimą, atsakingam Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyriui pateikia reikalingus dokumentus raštu arba elektroninėmis priemonėmis. Elektroninės formos leidimas išduodamas elektroninėmis priemonėmis. Pagal nustatytus reikalavimus išduodant ar atsisakius išduoti elektroninės formos leidimą, Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyrius turi pateikti pareiškėjui informaciją elektroninėmis priemonėmis.

46. Asmenys, norintys įsigyti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) Alytaus miesto viešosiose vietose, atsakingam Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyriui pateikia šiuos dokumentus:

46.1. prašymą, kuriame nurodomi įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė, kodas (įmonės ar fizinio asmens), adresas, telefono numeris, prekių (paslaugų) asortimentas, prekybos vietos plotas (kv. m), prašymo pateikimo data;

46.2. VMVT išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją, jeigu tų prekių prekybai arba teikiamoms paslaugoms teisės aktų nustatyta tvarka jie yra privalomi;

46.3. atitinkamų institucijų išduoto dokumento kopiją, patvirtinančią veiklos teisėtumą, kai asmenų, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas, veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai (pvz.: Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimą, tautinio paveldo produkto sertifikatą ir kt.);

46.4. asmenys, norintys įsigyti leidimą prekiauti savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešosiose vietose, pateikia atitinkamai šių taisyklių 26 punkte išvardytų dokumentų kopijas;

46.5. jei ketinama prekiauti  šių taisyklių 26.3–26.7  punktuose nurodytais produktais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys šiuose punktuose nurodytų reikalavimų vykdymą;

46.6. kai neelektroninės formos prašymas ir dokumentai teikiami elektroninėmis priemonėmis, gali būti pateikiamos tokių dokumentų skaitmeninės kopijos.

47. Leidimas išduodamas laikotarpiui nuo vienos dienos iki vienerių metų (veiklos vykdymo laikotarpis nurodomas leidime), bet ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Leidimo dublikatas išduodamas pateikus prašymą, nurodantį leidimo praradimo priežastis.

48. Už leidimų prekiauti, teikti paslaugas išdavimą imama Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava.

49. Leidimai prekiauti, teikti paslaugas viešosiose vietose (išskyrus visuomenei prieinamą nuosavybės teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomą (naudojamą) žemės sklypą) išduodami tik sumokėjus nustatyto dydžio rinkliavą

50. Už pateiktų dokumentų ir duomenų teisingumą atsako dokumentus leidimui gauti pateikęs asmuo.

         

VI SKYRIUS

PREKIAUTOJO ARBA PASLAUGOS TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

51. Prekiautojai (paslaugų teikėjai) prekybos (paslaugų teikimo) vietoje privalo turėti šiuos dokumentus:

51.1. atsakingo Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyriaus išduotą leidimą arba leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose kopiją;

51.2. įmonės įregistravimo pažymėjimo (juridiniai asmenys), verslo liudijimo arba individualios veiklos vykdymo pažymos (fiziniai asmenys) originalą arba kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

51.3. atitinkamų institucijų išduoto dokumento originalą arba kopiją, patvirtinančią veiklos teisėtumą, kai asmenų, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas, veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai (pvz.: Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimą, tautinio paveldo produkto sertifikatą ir kt.), šių taisyklių 26 punkte išvardytų dokumentų originalus ar jų kopijas;

51.4. VMVT išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo originalą arba kopiją, jeigu tų prekių prekybai arba teikiamoms paslaugoms teisės aktų nustatyta tvarka jie yra privalomi.

52. Pardavėjas arba paslaugos teikėjas privalo:

52.1. parduoti prekes (teikti paslaugas) ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti pirkėjui (paslaugos gavėjui), atsiskaičius už jas, prekių pirkimą–pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantį dokumentą;

52.2. garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės, komplektiškos prekės;

52.3. prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, parduoti tokiu laiku, kad pirkėjas turėtų realią galimybę panaudoti šias prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos;

52.4. sudaryti sąlygas pirkėjui prekybos vietoje apžiūrėti prekę ar ją pasimatuoti, patikrinti, kaip ji veikia arba pademonstruoti, kaip ją naudoti, jeigu tai įmanoma, atsižvelgiant į prekės pobūdį;

52.5. suteikti valstybine kalba pirkėjui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamas prekes;

52.6. užtikrinti tvarką ir švarą prekybos metu ir pasibaigus darbo dienai sutvarkyti teritoriją 10 metrų spinduliu apie kioską, paviljoną, prekybai pritaikytą įrengtą specializuotą transporto priemonę, transporto priemones ar jų priekabas, lauko kavines, laikinuosius prekybos įrenginius, paslaugų teikimo vietą;

 

VII SKYRIUS

KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

 53. Prekiautojų veiklą, jų parduodamų prekių saugą ir kokybę kontroliuoja VMVT, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, leidimą prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose išdavusios institucijos tarnautojai, kitų institucijų darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka.

54. Už šių taisyklių pažeidimus leidimą išdavusi institucija gali jį panaikinti.

55. Už paslaugas ar prekybą atsakingi asmenys privalo sudaryti sąlygas kontroliuojančioms institucijoms atlikti jų kontrolės funkcijas.

56. Prekiautojai ir paslaugų teikėjai privalo:

56.1. laikytis šių taisyklių;

56.2. prekiauti leidime nurodyto asortimento prekėmis;

56.3. laikytis asmens higienos taisyklių, palaikyti švarą ir tvarką prekybos (paslaugų teikimo) vietoje;

56.4. teikti informaciją ir parodyti dokumentus kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojams;

56.5. prireikus leisti kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojams paimti maisto prekių pavyzdžius laboratoriniam tyrimui, surašius pavyzdžių paėmimo aktą;

56.6. susipažinę su kontrolę atliekančių institucijų darbuotojų pateiktais tikrinimo rezultatais ir esant pažeidimų, per nustatytą terminą pašalinti rastus trūkumus ir apie tai informuoti kontrolę atliekančias institucijas ir įstaigas.

57. Asmenys, pažeidę šias taisykles, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

58. Taisykles papildo, keičia, pripažįsta netekusiomis galios savivaldybės taryba.

59. Taisyklės skelbiamos savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.

60. Esant taisyklėse neaptartų klausimų, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos norminių ir kitų teisės aktų nuostatomis.

61. Suderintų ir užregistruotų IVS @vilyje Prekybos vietos įrengimo projektų registrą administruoja atsakingas skyrius. Antrieji Prekybos vietos įrengimo projektų egzemplioriai saugomi Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriuje.

62. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmai įgyvendinant taisykles gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

63. Prekybos įrenginiams, neatitinkantiems šiose taisyklėse keliamų reikalavimų, nustatomas 1 metų pereinamasis laikotarpis — iki 2018 m. liepos 1 d.

 

___________________

 

 


 

(Prekybos (paslaugų teikimo) įrenginių naudojimo viešojoje vietoje sutarties forma)

 

 

PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO VIEŠOJOJE VIETOJE SUTARTIS

 

20___ m. __________________ d. Nr. ________________

Alytus

 

                      Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – savivaldybė), atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo  ____________________________________, veikiančio  pagal Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklėmis, patvirtintomis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m.                          d.   sprendimu Nr. T-___,     ir prekybos (paslaugų teikimo) įrenginio savininkas (toliau – prekybos (paslaugų) savininkas)

_____________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, kodas, atstovaujančiojo asmens vardas, pavardė)

sudarė šią sutartį.

 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

 

1. Savivaldybė suteikia teisę miesto viešosiose vietose (gatvės, tako ar kito savivaldybės nuosavybės teise valdomo objekto teritorijoje) asmeniui naudoti _______ kv. m prekybos (paslaugų) įrenginį Nr. ________, esantį  _________________________________________.

                      Prekybos (paslaugų) įrenginio vietos adresas — _______________________________________, naudojimo vieta nurodyta suderintame vietos plane (schemoje), kuris (kuri) yra neatsiejama šios sutarties dalis (pridedama).

2. Žemės sklypo, kuriame naudojamas prekybos (paslaugų) įrenginys, nuomos sutartis nesudaroma ir asmuo neturi jokių prekybos (paslaugų) įrenginio užimamo žemės sklypo teisių. Ši nuostata netaikoma prekybos (paslaugų) įrenginiams, pastatytiems asmeninės nuosavybės teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose.

3. Sutartis galioja nuo (data)_____________  iki (data)___________________.

4. Asmens lėšomis pastatytas prekybos (paslaugų) įrenginys ir įrengti jam funkcionuoti reikalingi mažosios architektūros elementai yra asmens nuosavybė.

5. Prekybos (paslaugų) įrenginio numeris yra savivaldybės nuosavybė.

 

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

6. Savivaldybė leidžia asmeniui nuo šios sutarties pasirašymo dienos prekiauti (teikti paslaugas) prekybos (paslaugų) įrenginyje tik turint atsakingo skyriaus išduotą leidimą prekiauti ar teikti paslaugas miesto viešosiose vietose (pagal Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklėmis, patvirtintomis Alytaus  miesto  savivaldybės  tarybos   2017 m.             d. sprendimu Nr. T-     ).

7. Asmuo:

7.1. užtikrina, kad prekybos (paslaugų) įrenginys būtų naudojamas plane (schemoje) nurodytoje vietoje ir laikantis prekybos (paslaugų) įrenginio projekte nurodytų reikalavimų, ir įrengia savo lėšomis visus laikinajam statiniui funkcionuoti būtinus mažosios architektūros elementus;

7.2. užtikrina, kad prekybos (paslaugų) įrenginys būtų švarus, tvarkingas ir estetiškas, atnaujina savo lėšomis pažeistas ar susidėvėjusias prekybos (paslaugų) įrenginio konstrukcijas ir mažosios architektūros elementus, užtikrina švarią ir tvarkingą aplinką 10 metrų spinduliu apie prekybos (paslaugų) įrenginį;

7.3. užtikrina, kad prie prekybos (paslaugų) įrenginio fasadinės dalies būtų pritvirtintas šioje sutartyje nurodytas prekybos (paslaugų) įrenginio numeris, išduotas pasirašius šią sutartį, ir atsako už numerio saugumą. Praradęs numerį, su atsakingo skyriaus leidimu kreipiasi į įmonę, pagaminusią prekybos (paslaugų) įrenginio numerį, ir sumoka už naujo numerio pagaminimą;

7.4. verčiasi licencijuojama mažmenine prekyba tik įsigijęs šios veiklos licencijas teisės aktų nustatyta tvarka;

7.5. įsipareigoja laikytis Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių, kitų teisės aktų, nustatančių prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose miesto vietose reikalavimus;

7.6. per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties galiojimo pasibaigimo dienos savo lėšomis pašalina iš paskirtos prekybos vietos prekybos (paslaugų) įrenginį (ši nuostata netaikoma prekybos (paslaugų) įrenginiams, pastatytiems asmeninės nuosavybės teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose) ir grąžina atsakingam skyriui prekybos (paslaugų) įrenginio numerį;

7.7. įsipareigoja naudoti prekybos (paslaugų) įrenginį ne mažiau kaip 200 dienų per metus. Ši nuostata netaikoma prekybos (paslaugų) įrenginiams, pastatytiems asmeninės nuosavybės teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose.

 

III. SUTARTIES PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS IR ATSAKOMYBĖ

 

8. Visi sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai laikomi galiojančiais, jeigu jie yra įforminti raštu, pasirašyti sutarties šalių įgaliotų atstovų ir patvirtinti šalių antspaudais.

9. Asmuo, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama nuomoti (ar perduoti panaudos pagrindais) patalpas, gali šios sutarties 6, 7.4, 7.5 punktuose numatytas teises ir įsipareigojimus perduoti tretiesiems asmenims sudaręs su jais prekybos (paslaugų) įrenginio nuomos (panaudos) sutartį.

10. Sutarties šalys informuoja viena kitą raštu per 5 darbo dienas, jeigu keičiami šalių adresai ir rekvizitai.

11. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių raštišku susitarimu.

12. Savivaldybė, prieš 30 kalendorinių dienų raštiškai įspėjusi asmenį, vienašališkai nutraukia sutartį, jeigu:

12.1. asmuo 90 kalendorinių dienų (nepertraukiamai) nesikreipia dėl leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Alytaus miesto viešosiose vietose, prekybos (paslaugų) įrenginio uždarytas ir jame neprekiaujama (neteikiamos paslaugos);

12.2. asmuo (arba subjektas, pagal sutarties 9 punktą perėmęs įsipareigojimus) du kartus per metus pažeidžia (asmeniui paskiriama administracinė nuobauda) Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių, kitų teisės aktų, nustatančių prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose miesto vietose, reikalavimus;

12.3. vieta, kurioje buvo pastatytas prekybos (paslaugų) įrenginys, yra reikalinga miesto poreikiams tenkinti (ši nuostata netaikoma prekybos (paslaugų) įrenginiams, pastatytiems asmeninės nuosavybės teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose).

13. Asmuo, prieš 15 kalendorinių dienų raštiškai įspėjęs savivaldybę, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

14. Pasibaigus sutarties galiojimo laikui, asmuo turi pirmumo teisę sudaryti prekybos (paslaugų) įrenginio naudojimo toje pačioje viešojoje miesto vietoje sutartį, jeigu jis vykdė visus sutarties įsipareigojimus ir jeigu prekybos (paslaugų) įrenginio vieta nėra reikalinga visuomenės poreikiams.

15. Šalių ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

16. Ši sutartis yra privaloma šalims (jų teisių perėmėjams) visą jos galiojimo laiką.

17. Šalys neatsako už visišką arba dalinį šios sutarties įsipareigojimų nevykdymą, jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo.

18. Sutartis surašyta 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, ir po vieną išduodama sutarties šalims.

 

IV. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija

 

Prekybos (paslaugų) įrenginio savininkas (-ė)

Kodas 188706935

Rotušės a. 4, LT-62054 Alytus

 

(Juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė)

(Banko pavadinimas)

 

(Juridinio asmens kodas)

Atsisk. sąsk.

 

(Adresas)

Tel.  (8 315) 55 102

 

(Banko pavadinimas)

Faksas (8 315)  55 191       

 

A. s.

El. p. alytus@alytus.lt

 

Tel.

 

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (-a)

 

Prekybos (paslaugų) įrenginio savininkas (-ė)

(Parašas)

 

(Parašas)

                                A. V.

 

                                                A. V.

(Vardas, pavardė)

 

(Vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią