Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-52 2017-02-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-04-29 SPRENDIMO NR. T-129 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-04-29 SPRENDIMO NR. T-129 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. vasario 23 d. Nr. T-52

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje 2017-01-12 teikimą Nr. 1-1 (1.18)  „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimo Nr. T-129 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų  patvirtinimo“ pakeitimo“ Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                       Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų 1, 6, 7 punktus ir išdėstyti juos taip:

„1. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatai (toliau – nuostatai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-42 „Dėl viešųjų vietų, kuriose vykdoma prekyba ir teikiamos paslaugos, sąrašo.“

6. Pagrindinius prekybos viešosiose vietose reikalavimus, leidimų prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimo tvarką nustato Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-307 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“ patvirtintos taisyklės.

7. Visos nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendime Nr. T-307 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“ patvirtintose taisyklėse vartojamas sąvokas.“

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią