Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokoliniai klausimai, Nr. 25 2019-12-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS  KOMISIJOS VEIKLĄ 2019 M.

 

Nauja Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisija (toliau – komisija) buvo sudaryta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-09-25 sprendimu Nr. T-296 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos sudarymo“.

Komisija – visuomeniniais pagrindais veikiantis patariamasis kolegialus organas. Jos tikslas – padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas, savivaldybės teritorijoje kuriant šeimai palankią aplinką, ir stiprinti savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių, bendradarbiavimą. Šeimos komisiją sudaro 12 narių, atstovaujančių savivaldybės institucijoms ir įstaigoms bei nevyriausybinėms organizacijoms, dirbančioms su šeimomis ir vaikais.

                      Komisija sudaroma ir jos sudėtis keičiama savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui.     

Komisijos sudėtis:

                      pirmininkė – Valė Gibienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto narė,

                      pirmininkės pavaduotoja – Odeta Intė, VšĮ biuro „Pactum“ vadovė ir mediatorė,

                      komisijos sekretorė – Rima Mockevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė),

                      komisijos nariai:

                      Laima Vincė Kirkliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininko pavaduotoja,

                      Silvija Peštenienė, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui, vykdanti direktoriaus funkcijas,

                      Agnė Malakauskaitė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Alytaus mieste,

                      Eglė Teresevičienė, Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktorė,

                      Rimantė Adomaitienė, Vaiko ir mamos centro „Kutis“ prezidentė,

                      Virginijus Tamulionis, Alytaus apskrities vyrų krizių centro direktorius,

                      Greta Jieznienė, VO „Gelbėkit vaikus“ Alytaus vaikų dienos centro „Gali“ vadovė,

                      Klementina Gruzdienė neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacijos „Mirabilia“ narė,

                      Romutis Žebuolis, Alytaus miesto šeimos centro direktorius.

2019                             metais įvyko 4  komisijos posėdžiai.

Komisijos posėdžių metu buvo apibrėžtos veiklos gairės, nustatyti prioritetai. Nutarta ypatingą dėmesį skirti pagalbai vaikams, turintiems autizmo spektro, elgesio ir emocijų sutrikimų, bei jų šeimų nariams.

 Komisijos nariai išanalizavo situaciją Alytaus mieste: kiek yra vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kiek švietimo pagalbos specialistų dirba Alytaus miesto viešosiose ir biudžetinėse švietimo įstaigose, ar jų poreikis patenkinamas, kokios įstaigos teikia paslaugas vaikams, turintiems autizmo spektro, elgesio ir emocijų sutrikimų bei jų šeimoms, ar poreikis šioms paslaugoms patenkinamas.

Pateikiame situacijos analizę.

Alytaus miesto viešosiose ir biudžetinėse švietimo įstaigose mokosi 539 vaikai su specialiaisiais ugdymosi poreikiais, iš jų 467 – bendrojo ugdymo įstaigose, 72 – ikimokyklinio ugdymo įstaigose.  46 vaikams diagnozuoti autizmo spektro sutrikimai: 13 vaikų – ikimokyklinio ugdymo įstaigose, 33 – bendrojo ugdymo įstaigose. Sutrikimai skirstomi į intelekto, klausos, regos, judesio, įvairiapusius raidos sutrikimus, kitus sutrikimus. Alytaus miesto bendrojo ugdymo įstaigose ugdomi 149 intelekto sutrikimus turintys vaikai, 22 vaikai – ikimokyklinio ugdymo įstaigose, 33 vaikai turi įvairiapusius raidos sutrikimus.

Alytaus miesto savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose yra įsteigti 45,52 mokytojo padėjėjų etatai, iš jų 2,12 vakuojantys. 2016 metais Alytaus miestas buvo pirmasis Lietuvoje, pradėjęs teikti kompleksines paslaugas šeimai. Komisija susipažino su kompleksiškai teikiamų paslaugų vykdymo rodikliais. Kad paslaugos yra labai reikalingoms šeimoms, galima spręsti iš to, kad jau visi reikalaujami projekto rodikliai pasiekti ir viršyti, nuo 2017 m. sausio 1 d. Alytaus miesto bendruomeninių šeimos namų paslaugas gavo 1 600 unikalių klientų. Projektas baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d. ESFA su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija renka informaciją dėl kai kurių paslaugų teikimo pratęsimo iki 2022 m. Didžiausio dėmesio sulaukia psichologo, mediatoriaus bei vaikų priežiūros paslauga.

Emocijų ir elgesio sutrikimai – patys sunkiausi. Savivaldybė pateikė projektą  įtraukiojo ugdymo mokymams. Jis skirtas specialistams, dirbantiems su emocijų ir elgesio sutrikimų turinčiais vaikais, jiems mokyti.

Išanalizavusi situaciją, komisija nutarė parengti informacinį lankstinuką apie pagalbą vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, bei jų šeimoms. Jame bus maksimaliai pateikiama informacija apie teikiamas paslaugas ir jas teikiančias įstaigas.

Komisija analizavo Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamų Sveikatos programų projektus bei galimybes juose dalyvauti Alytaus miesto savivaldybei, viešosioms bei biudžetinėms įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms.

Paraiškos teikiamos finansuoti jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugoms (jaunimo sveikatos koordinatorių pareigybių steigimas), „Vienos stotelės“ paslaugų centrai vaikui ir šeimai, gerovės konsultantų modelio sukūrimas ir įgyvendinimas, aprūpinimas interaktyviomis priemonėmis, paslaugos vaikams ir jaunimui, ypač globos sistemoje augantiems vaikams, darbas su šeimomis krizinio nėštumo metu.

Komisija įsipareigojo pateikti informaciją organizacijoms apie planuojamus projektus socialiniuose tinkluose, kitose žiniasklaidos priemonėse, taip pat organizuoti susitikimą su Norvegų projektus administruojančios Centrinės projektų valdymo agentūros atstovais.

Iki 2019 metų pabaigos Šeimos taryba įsipareigojo sukurti Alytaus šeimos tarybos profilį socialiniame tinkle – feisbuke. Jame bus nuolat informuojama apie teikiamas paslaugas šeimoms, susitikimai aktualiomis temomis, diskusijos. Profilio logotipą sukūrė savivaldybės administracijos darbuotojai.

 

 

Alytaus miesto savivaldybės  

šeimos komisijos pirmininkė                                                                                          Valė Gibienė

 

 

 

 

Į pradžią