Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-448 2019-12-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-12-09 Nr. TŽ-448

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO NUSTATYMO

 

2019-12-18 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo 41 punktu,  Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimu Nr. T-346 „Dėl Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos nuostatų patvirtinimo“, 30.2 ir 31.1 papunkčiais, atsižvelgdama į Pretendentų Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktoriaus pareigoms eiti komisijos 2019-11-14 protokolą Nr. TV-16-(4.11), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2019-11-28 raštą Nr. 4-01-10130 „Dėl informacijos apie Gintautą Draugelį pateikimo“ ir Gintauto Draugelio 2019-12-03 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Skirti nuo 2020-01-02 penkerių metų kadencijai Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktoriumi Gintautą Draugelį.

2. Nustatyti Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktoriui Gintautui Draugeliui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą – 11,34.

3. Pavesti Alytaus miesto savivaldybės merui sudaryti terminuotą penkerių metų darbo sutartį su paskirtuoju Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktoriumi Gintautu Draugeliu.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO NUSTATYMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-12-09

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į  Pretendentų  Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktoriaus pareigoms eiti komisijos 2019-11-14 protokolą Nr. TV-16-(4.11) ir Gintauto Draugelio 2019-12-03 prašymą.

Gintautas Draugelis prašo jį nuo 2020-01-02 paskirti Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktoriumi.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pateikta informacija leidžia Gintautą Draugelį skirti Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktoriumi (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2019-11-28 raštas Nr. 4-01-10130 „Dėl informacijos apie Gintautą Draugelį pateikimo“).

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Virginija Auruškevičienė

 

Tel. (8 315) 55 142, el. p. virginija.auruskeviciene@alytus.lt

Į pradžią