Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-438 2019-12-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR STRUKTŪROS PATVIRTINIMO

                                                                                                                                        Projektas

2019-12-06- Nr. TŽ-438

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR STRUKTŪROS PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir 30 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-05 siūlymą Nr. VD-4084 (6.39) „Dėl siūlymo pakeisti Alytaus miesto savivaldybės administracijos struktūrą ir nustatyti didžiausią leistiną Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių“ ir į Alytaus miesto savivaldybės mero 2019-12-06 potvarkį Nr. M-59 „Dėl teikimo svarstyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti didžiausią leistiną Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių – 169.

2. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos struktūrą (pridedama).

3. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais atlikti visus būtinus veiksmus, susijusius su šio sprendimo įgyvendinimu.

4. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-10 sprendimą Nr. T-364 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių Alytaus miesto savivaldybės administracijoje skaičiaus nustatymo ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

5. Nustatyti, kad šio sprendimo 1, 2 ir 4 punktai įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

                     

 

 

Savivaldybės meras

                                                                                                                                                                


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. ____________________ d.

sprendimu Nr. ___________

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA 

 

1. Savivaldybės administracijos direktorius.

2. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

3. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

4. Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai:       

4.1. Architektūros skyrius;

4.2. Buhalterinės apskaitos skyrius;

4.3. Centralizuoto vidaus audito skyrius;

4.4. Civilinės metrikacijos skyrius;

4.5. Daugiabučių namų administravimo priežiūros skyrius;

4.6. Finansų ir investicijų skyrius;

4.7. Komunikacijos  skyrius;

4.8. Miesto infrastruktūros priežiūros skyrius;

4.9. Personalo skyrius;

4.10. Socialinės paramos skyrius;

4.11. Sporto ir kultūros skyrius;

4.12. Švietimo skyrius;

4.13. Teisės skyrius;

4.14. Teritorijų planavimo ir statybos skyrius;

4.15. Turto valdymo ir būsto skyrius;

4.16. Verslo skyrius;

4.17. Vidaus administravimo skyrius;

4.18. Vidaus ūkio skyrius;

4.19. Viešųjų pirkimų skyrius;

5. Valstybės tarnautojai, neįeinantys į struktūrinius padalinius:

                      5.1. Kalbos tvarkytojas;

5.2. Savivaldybės gydytojas;

5.3. Jaunimo reikalų koordinatorius;

5.4. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius;

5.5. Duomenų apsaugos pareigūnas.

 

___________________________

 

 

 

 

 

                                                                


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR STRUKTŪROS PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-12-05

(data)

Alytus

 

 

         

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – įstatymas) 16 straipsnio 2 dalies 10 punktą, savivaldybės tarybos išimtinei kompetencijai priskirtas didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymas savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu.

Įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu tvirtina ir keičia savivaldybės taryba, o pareigybes tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

Vadovaujantis minėtomis nuostatomis, teikiamas sprendimo projektas „Dėl didžiausio leistino Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo ir struktūros patvirtinimo“.

Sprendimo tikslas – sumažinti didžiausią leistiną savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių, pakeisti Alytaus miesto savivaldybės administracijos darbo organizavimą, optimizuoti savivaldybės administracijos veiklą, perskirstyti funkcijas tarp skyrių,  gerinti administracinių paslaugų teikimą bei atsisakyti  funkcijų dubliavimo.

Teikiamu sprendimo projektu siūlomi šie savivaldybės administracijos struktūros pakeitimai: nuo 2020 m. gegužės 1 d. bus sumažintas didžiausias lestinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius nuo 180 iki 169.  Projekte siūloma naikinti Informacinių ir ryšių technologijų, Aplinkos apsaugos, Statybos, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos, Viešosios tvarkos skyrius. Jų funkcijas perduodant kitiems skyriams Struktūra pasipildo naujais Verslo, Personalo, Daugiabučių namų administravimo priežiūros skyriais. Atitinkamai keičiami kai kurių struktūrinių padalinių pavadinimai.

Numatoma, kad įgyvendinus šį sprendimą pagerės Alytaus miesto savivaldybės administracijos darbo organizavimas, administracinių paslaugų teikimas, bus racionaliau naudojami materialiniai, finansiniai ir žmogiškieji ištekliai.

Teisės akte nenumatoma reguliuoti visuomeninių santykių, susijusių su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatytais veiksniais, todėl teisės aktas nevertintinas antikorupciniu požiūriu.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Rolandas Juonys

Į pradžią