Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-440 2019-12-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-12-06 Nr. TŽ-440

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 51 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:          

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ dėstomąją dalį ir ją išdėstyti taip:

„Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2019 metų biudžetą:

1. 64377,8 tūkst. eurų pajamas (pridedama), iš jų 6076,7 tūkst. eurų metų pradžios lėšų likutį;

2. 64377,8 tūkst. eurų asignavimus programoms finansuoti, paskirstytus pagal asignavimų valdytojus (pridedama) ir lėšų šaltinius (pridedama), iš jų:

2.1. 52568,1 tūkst. eurų išlaidas, iš jų 33053,0 tūkst. eurų darbo užmokesčio fondą;

2.2. 11809,7 tūkst. eurų turtui įsigyti.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-12-06

Alytus

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-11-22 įsakymu Nr. A1-709 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ Alytaus miesto savivaldybei padidinta dotacija socialinėms paslaugoms 24,6 tūkst. Eur ir sumažinta dotacija savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti 175,0 tūkst. Eur.

Įstaigų veiklos pajamos didinamos 5,2 tūkst. Eur.

ES projektų lėšos didinamos 11,5 tūkst. Eur. 

ES projektų VB dalies lėšos didinamos 0,8 tūkst. Eur.

Todėl reikalinga sumažinti savivaldybės biudžeto pajamas ir asignavimus 132,9 tūkst. Eur.

Taip pat savivaldybės biudžetas keičiamas pagal švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos, kultūros, kūno kultūros ir sporto, infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo, turto valdymo ir plėtros programų koordinatorių prašymus.

PRIDEDAMA. 2019 m. biudžeto tikslinimų lentelė, 11 lapų.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Jolita Majauskienė

 

Tel. (8 315) 55 148, el. p. jolita.majauskiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-440 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-1 PRIEDAS-BIUDŽETO PAJAMOS
TŽ-440 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-2 PRIEDAS-ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
TŽ-440 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-3 PRIEDAS-ASIGNAVIMAI PAGAL LĖŠŲ ŠALTINIUS
TŽ-440 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-4 PRIEDAS-TIKSLINIMO LENTELĖ
Į pradžią