Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-439 2019-12-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-12-06 Nr. TŽ-439

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL UAB „VEKTRONA“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Vektrona“ 2017 m. gegužės 9 d. investicijų sutarties Nr. SRN-49-(57.5.) 4.3 papunktį, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Atleisti Alytaus miesto savivaldybės biudžeto sąskaita UAB „Vektrona“ nuo
2019 metų valstybinės žemės nuomos 348,00 eurų mokesčio už nuomojamą 0,4874 ha žemės sklypą Pramonės g. 12A, Alytuje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL UAB „VEKTRONA“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-12-06

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas siekiant įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Vektrona“ 2017 m. gegužės 9 d. investicijų sutarties Nr. SRN-49-(57.5.) nuostatas. Atsižvelgdama į investicijų sutarties 4.3 papunktį ir į tai, kad investuotojas atliko žemės sklypo atidalijimo procedūrą, 1,9466 ha žemės sklypą grąžino Alytaus miesto savivaldybei ir statybos darbai yra baigti, investuotojo veikla pradėta, investuota daugiau nei 1 mln. Eur, savivaldybė įsipareigoja atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita UAB „Vektrona“ nuo 2019 metų valstybinės žemės nuomos 348,00 eurų mokesčio už nuomojamą 0,4874 ha žemės sklypą  Pramonės g. 12A, Alytuje. Ši pagalba neprieštaraus de minimis pagalbos gavėjams taikomiems reikalavimams.

Priėmusi sprendimo projektą savivaldybė įvykdytų investicijų sutartyje prisiimtus įsipareigojimus ir prisidėtų prie prioritetinio miesto plėtros tikslo gerinti verslo sąlygas Alytuje.

 

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                      Mantas Lisauskas

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24483, el. p. mantas.lisauskas@alytus.lt

Į pradžią