Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-342 2019-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS

 

2019 m. spalio 31 d.  Nr.  T-342

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1 papunkčiu, 4, 6 punktais, 13.2, 14.1, 16.1 papunkčiais ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos savivaldybės vyr. specialisto (savivaldybės gydytojo) 2019-06-05 raštą Nr. VD-1802(6.39) „Dėl kompiuterinio perimetro perdavimo“, 2019-07-10 raštą Nr. VD-2218(6.39) „Dėl turto perdavimo“, Finansų
ir investicijų skyriaus 2019-07-31 raštą Nr. VD-2425 (6.39) „Dėl turto perdavimo“, 2019-09-02 raštą Nr. VD-2738 (6.39) „Dėl turto perdavimo“, 2019-07-31 raštą Nr. VD-2424 (6.39) „Dėl turto perdavimo“, 2019-08-06 raštą Nr. VD-2491 (6.39) „Dėl turto perdavimo“, Statybos skyriaus
2019-08-06 raštą Nr. VD-2493 „Dėl turto perdavimo“, Kultūros skyriaus 2019-08-22 raštą Nr. VD-2654 „Dėl turto perdavimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą:

1.1. valdyti, naudotis ir disponuoti juo patikėjimo teise:

1.1.1. Alytaus lopšeliui-darželiui „Girinukas“ pagal 1 priedą;

1.1.2. Alytaus muzikos mokyklai pagal 2 priedą;

1.1.3. VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centrui ilgalaikį materialųjį turtą – neįgaliųjų platforminį keltuvą „Stratos“, kurio inventorinis Nr. 505002154, įsigijimo ir likutinė vertė 13 359,00 Eur, nusidėvėjimas 0,00 Eur;

1.2. pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis 25 metų laikotarpiui:

1.2.1. VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei pagal 3 priedą;

1.2.2. Alytaus poliklinikai pagal 4 priedą.

1.2.3. VšĮ Alytaus infrastruktūra“ pagal 5 priedą.

2. Įgalioti Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti turto panaudos sutartis ir perdavimo ir priėmimo aktus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis          

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-342 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS (1 PRIEDAS)
T-342 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS (2 PRIEDAS)
T-342 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS (3 PRIEDAS)
T-342 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS (4 PRIEDAS)
T-342 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS (5 PRIEDAS)
Į pradžią