Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-340 2019-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJUI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJUI

 

2019 m. spalio 31 d. Nr.  T-340

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1, 4.1, 6.4, papunkčiais ir atsižvelgdama į biudžetinės įstaigos Alytaus kraštotyros muziejaus 2019-10-08 prašymą dėl rūsio patalpų Jiezno g. 2 Alytuje, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti biudžetinei įstaigai Alytaus kraštotyros muziejui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise jo nuostatuose nurodytai veiklai vykdyti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą – negyvenamąsias 127,17 kv. m ploto rūsio patalpas Jiezno g. 2, Alytuje (kadastro duomenų byloje Nr. 11/417 pastato unikalus Nr. 1190-0000-7012, pastato pažymėjimas plane 1B1p, patalpos pažymėtos R-1 – R- 14), kurio inventorinis Nr. 12101154.

2. Įgalioti Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis          

______________

 

 

Į pradžią