Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-332 2019-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „MULDAIGIS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „MULDAIGIS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI

 

2019 m. spalio 31 d. Nr.  T-332

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsniu, Ekonominės plėtros programa,
patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-31 sprendimo Nr. T-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, atsižvelgdama į
UAB „Muldaigis“ 2019-03-28 ir 2019-10-10 prašymus ir į Alytaus ekonominės plėtros
programos komisijos 2019-04-10 posėdžio protokolą
Nr. KPPt-136, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Muldaigis“ investicijų sutarčiai (pridedama).

2. Įgalioti savivaldybės merą pasirašyti 1 punkte nurodytą investicijų sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis          

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-332 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „MULDAIGIS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI (PRIEDAS)
Į pradžią