Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-864 2019-10-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-01-30 ĮSAKYMO NR. DV-124 „DĖL PIRKIMŲ INICIATORIŲ IR PIRKIMŲ ORGANIZATORIŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-01-30 ĮSAKYMO NR. DV-124 „DĖL PIRKIMŲ INICIATORIŲ IR PIRKIMŲ ORGANIZATORIŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 24 d. Nr.  DV-864

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

1. P a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymą Nr. DV-124 „Dėl pirkimų iniciatorių ir pirkimų organizatorių skyrimo“:

1.1. pakeičiu 1.1.39 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.39. Dainą Sviderskienę, Socialinės paramos skyriaus vyriausiąją specialistę;“

1.2. pakeičiu 1.2.18 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.18. Dainą Sviderskienę, Socialinės paramos skyriaus vyriausiąją specialistę;“

2. papildau 1.2.67 papunkčiu:

„1.2.67. Robertą Samuolytę-Kisielienę, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoją.“

2. N u r o d a u pirkimų organizatorėms Dainai Sviderskienei ir Robertai Samuolytei-Kisielienei ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įsakymo priėmimo dienos pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą bei pateikti privačių interesų deklaracijas (jeigu pateikta, patikslinti), deklaracijos ID001J priedo J8 laukelyje pasirinkti klasifikatoriaus kodą 471.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

 

______________

 

Į pradžią