Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-380 2019-10-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-10-24 Nr. TŽ-380

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LAUKGUSTA“ ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Civilinio kodekso 6.562 straipsnio 6 punktu, Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T-16 „Dėl žemės sklypo Lankų g. 12, savivaldybės valdomo nuosavybės teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ 2.3 papunkčiu, ir atsižvelgdama į 2019-10-15 UAB „Laukgusta“ prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nutraukti prieš terminą Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ 2016-02-12 žemės sklypo nuomos sutartį Nr. SRN-14-(32.25) šalių susitarimu nuo 2019 m. lapkričio 1 d., pagal kurią UAB „Laukgusta“ nuomojo Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį 0,9400 ha žemės sklypą (kadastro Nr. 1101/0001:1032), esantį Lankų g. 12, Alytaus mieste.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių:

2.1. pasirašyti šalių susitarimą dėl sprendimo 1 punkte nurodytos sutarties nutraukimo; 

2.2. atlikti Nekilnojamojo turto registre įregistruotų daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą ir juridinių faktų išregistravimo procedūras.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LAUKGUSTA“ ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-24

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Civilinio kodekso 6.562 straipsnio 6 punktu, Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T-16 „Dėl žemės sklypo Lankų g. 12, savivaldybės valdomo nuosavybės teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ ir atsižvelgiant į 2019-10-15 UAB „Laukgusta“ prašymą ir į Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ investicijų sutarties prieš terminą nutraukimo“. UAB „Laukgusta“ prašo šalių susitarimu nutraukti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ 2016-02-12 žemės sklypo nuomos sutartį Nr. SRN-14-(32.25.) ir investicijų sutartį Nr. SRN-13-(57.5). Pažymime, kad UAB „Laukgusta“ įsipareigoja nutraukti anksčiau minėtas sutartis ir grąžinti padengtą 2016 ir 2017 metų žemės nuomos mokestį bei sumokėti žemės nuomos mokestį už 2019 metų laikotarpį. UAB „Laukgusta“ įsipareigoja Alytaus miesto savivaldybei sumokėti žemės nuomos mokestį 2 086,67 Eur. 

PRIDEDAMA.1 lapas.

 

 

 

vyriausioji specialistė                                                                          Renata Sušinskienė

 

Tel. (8 315) 55 167, el. p. renata.susinskiene@alytus.lt

Į pradžią