Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-377 2019-10-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-10-31 SPRENDIMO NR. T-232 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IR VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO PATALPŲ NAUDOJIMO VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO REIKMĖMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ <br> PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

                                                                                                                             Projektas

2019-10-22 Nr. TŽ-377

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-10-31 SPRENDIMO NR. T-232 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IR VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO PATALPŲ NAUDOJIMO VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO REIKMĖMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“

PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimą Nr. T-232 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro patalpų naudojimo VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro reikmėms tvarkos aprašo tvirtinimo“.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-10-31 SPRENDIMO NR. T-232 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IR VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO PATALPŲ NAUDOJIMO VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO REIKMĖMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“

PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-15

(data)

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi tarybos sprendimas pripažįstamas netekusiu galios, su visais pakeitimais ir papildymais.

Sprendimo projektas teikiamas dėl tokių priežasčių:

1.Viešosios įstaigos Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras aukščiausias valdymo organas yra visuotinis dalininkų susirinkimas, tokio pobūdžio klausimus jis ir sprendžia.

2. Nuo 2019m. sausio 1 d, įsigaliojus naujam Sporto įstatymui, sportas, kaip veiklos rūšis, perėjo iš Vidaus reikalų ministerijos pavaldumo į  Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją.

Todėl sportas ir Alytaus sporto ir rekreacijos centro neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos ir įgyvendinamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka (Sporto Įstatymo 12 straipsnio 3 punktas). Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir Alytaus sporto ir rekreacijos centro ugdymo procesas organizuojamas ir įgyvendinamas tos pačios institucijos.

 

 

 

Švietimo ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė,

pavaduojanti skyriaus vedėjo pavaduotoją                                         Daiva Jakubauskienė

 

 

Tel. (8 315) 55 153, +370 620 24504, el. p. adomas.andrusaitis@alytus.lt

Į pradžią