Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-376 2019-10-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-10-22 Nr. TŽ-376

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO LANKŲ G. 12, SAVIVALDYBĖS VALDOMO NUOSAVYBĖS TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Žemės įstatymo 18 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų nuomos taisyklių, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-12-03 sprendimu Nr. T-229 Dėl naujos redakcijos Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų nuomos taisyklių tvirtinimo nuostatomis, atsižvelgdama į UAB „Daro žuvys“ 2019-10-16 prašymą ir Alytaus miesto savivaldybės Ekonominės plėtros programos komisijos posėdžio 2019-10-17 protokolą Nr. KPPt-414-(5.1.), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti be aukciono investuotojui – UAB „Dvaro žuvys“ – 99 metams (naujų gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatų statybai) Alytaus pramonės parke, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoje (žemės sklypo planas ir Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo nuomos sutarties projektas pridedami), 9400 kv. m ploto žemės sklypą (kadastrinis Nr. 1101/0001:1032), esantį Lankų g. 12, Alytaus mieste.

2. Nustatyti, kad:

2.1. žemės sklypo rinkos vertė pagal verčių žemėlapius, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis – 44800 Eur;

2.2.  žemės nuomos sutarties galiojimo pabaiga sutampa su Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Dvaro žuvys“ investicijų sutarties pabaiga. Investicijų sutartis laikoma nutraukta (pasibaigusia) nuo Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą momento;

2.3. šis sprendimas yra Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo nuomos sutarties su UAB „Dvaro žuvys“ priedas.

3. Nurodyti, kad žemės sklypo nuomininkas:

3.1. laikytųsi nustatytų žemės sklypui specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų reikalavimų;

3.2. savo lėšomis žemės sklype įsirengtų inžinerinius tinklus pagal pasirengtus techninius projektus;

3.3. žemės nuomos sutartis kontroliuojančiam asmeniui suteiktų informaciją apie sutarties vykdymą. Informacija apie padarytas investicijas suteikiama kas metai nuo žemės nuomos sutarties sudarymo dienos penkerius metus.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ŽEMĖS SKLYPO LANKŲ G. 12, SAVIVALDYBĖS VALDOMO NUOSAVYBĖS TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-22

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Žemės įstatymo 18 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-12-03 sprendimu Nr. T-229 patvirtintomis Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų nuomos taisyklių nuostatomis ir atsižvelgiant į UAB „Daro žuvys“ 2019-10-16 prašymą išnuomoti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį 0,9400 ha ploto žemės sklypą, Lankų g. 12, Alytaus pramonės parke.

UAB „Dvaro žuvys“ prašymas apsvarstytas 2019-10-17 Alytaus miesto savivaldybės Ekonominės plėtros programos komisijos posėdyje. Nuspręsta siūlyti Alytaus miesto savivaldybės tarybai ne aukciono būdu leisti išsinuomoti (investuotojui) UAB „Dvaro žuvys“ ir sudaryti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo nuomos sutartį 99 metams naujų sandėliavimo ir administracinės paskirties pastatų statybai 9400 kv. m ploto žemės sklypą (kadastrinis Nr. 1101/0001:1032), esantį Lankų g. 12, Alytaus mieste, Alytaus pramonės parke, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoje. Žemės sklype numatoma statyti 1500 kv. m naujų gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatų (žuvies apdirbamajai gamybos veiklai) statybai ir eksploatavimui.  Įmonė planuoja gaminti sūdytą, marinuotą žuvies produkciją ir kitus žuvies gaminius, planuoja investuoti apie 800 000 Eur bei sukurti ne mažiau 20 naujų darbo vietų. Projektas būtų dalinai finansuojamas Europos sąjungos lėšomis.

PRIDEDAMA. Dokumentų kopijos, 9 lapai.

 

 

 

vyriausioji specialistė                                                                          Renata Sušinskienė

 

Tel. (8 315) 55 167, el. p. renata.susinskiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-376 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO LANKŲ G. 12, SAVIVALDYBĖS VALDOMO NUOSAVYBĖS TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO-SUTARTIES PROJEKTAS
Į pradžią