Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-858 2019-10-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-27 ĮSAKYMO NR. DV-795 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-27 ĮSAKYMO NR. DV-795 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m.  spalio 21  d. Nr.  DV-858

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos veiklos reglamentą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-27 įsakymo Nr. DV-795 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu:

1. pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

„23. Savivaldybės administracija ir Švietimo ir sporto skyrius naudoja antspaudus su Alytaus miesto savivaldybės herbu.“

2. pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

„24.  Apvalų antspaudą su struktūrinio padalinio pavadinimu, kuriuo tvirtinami padalinyje parengti dokumentai, turėti ir naudoti turi teisę Aplinkos apsaugos, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos, Buhalterinės apskaitos, Statybos, Finansų ir investicijų, Turto valdymo ir verslo, Miesto ūkio, Kultūros, Socialinės paramos, Švietimo ir sporto, Vidaus administravimo, Teisės, Viešųjų pirkimų, Viešosios tvarkos, Civilinės metrikacijos skyriai.“

3. pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

„33. Darbo laiko apskaitos žiniaraščius administracijoje formuoja valstybės tarnautojas, atliekantis personalo funkcijas. Kiekvieno mėnesio paskutinę dieną žiniaraščius jis teikia pasirašyti struktūrinio padalinio vadovui. Žiniaraštis, pasirašytas valstybės tarnautojo, atliekančio personalo funkcijas, ir atitinkamo struktūrinio padalinio vadovo, pateikiamas tvirtinti administracijos direktoriui. Patvirtinti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai pateikiami Buhalterinės apskaitos skyriui ne vėliau kaip kito mėnesio 1 dieną.“

4. pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

„46. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas paskutinę darbo dieną prieš  kasmetinių atostogų pradžią. Jeigu valstybės tarnautojas ar darbuotojas prašymą suteikti atostogas pateikia vėliau negu prieš 10 kalendorinių dienų iki prašyme nurodytos kasmetinių atostogų pradžios, prašyme jis turi nurodyti, kad neturi pretenzijų dėl laiku neišmokėto darbo užmokesčio už kasmetines atostogas. Tuo atveju Buhalterinės apskaitos skyrius darbo užmokestį už atostogas išmoka darbo užmokesčio išmokėjimo dieną.

5. pakeičiu 85 punktą ir jį išdėstau taip:

„85. Gavę prašymą, valstybės tarnautojai, vykdantys personalo tvarkymo funkcijas, valstybės tarnautojui ar darbuotojui įteikia atleidimo ir atsiskaitymo iš darbo apskaitos kortelę, kurioje jis privalo surinkti atsakingų valstybės tarnautojų ar darbuotojų parašus.“

6. pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

 

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės

administracijos veiklos reglamento

priedas

 

(Atleidimo ir atsiskaitymo iš darbo apskaitos kortelės forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

ATLEIDIMO IR ATSISKAITYMO IŠ DARBO APSKAITOS KORTELĖ

 

1. Vardas, pavardė ________________________________________________________________

2. Padalinio pavadinimas ___________________________________________________________

3. Pareigos ______________________________________________________________________

4. Prašymo atleisti iš darbo gavimo data _______________________________________________

5. Prašoma atleidimo data __________________________________________________________

6. Dokumentus ir materialines vertybes priima _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Perdavimas įformintas aktu Nr. ____________________________________________________

8. Atostogos

Paskutinės panaudotos atostogos

Periodas, už kurį panaudotos atostogos

Periodas, už kurį nepanaudotos kasmetinės atostogos (k. d.)

Avansu panaudotos kasmetinės atostogos

Atsakingo asmens parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Žyma apie tarnybinio pažymėjimo grąžinimą:

Tarnybinio pažymėjimo numeris

Atsakingo asmens parašas

 

 

 

10. Žyma apie tarnybinio mobiliojo telefono aparato grąžinimą ir atsiskaitymas už mobiliojo ryšio paslaugas (jeigu turėjo):

Tarnybinio telefono numeris

Atsakingo asmens parašas

 

 

 

11. Žyma apie antspaudo ir spaudo grąžinimą (jeigu turėjo):

Antspaudo, spaudo pavadinimas

Atsakingo asmens parašas

 

 

 

 

 

 

12. Atleidimas suderintas

Su:

Pastabos

Vardas, pavardė

Parašas

 Skyriaus vedėju (-a)

 

 

 

Buhalterinės apskaitos skyriumi

 

 

 

Vidaus ūkio skyriumi

 

 

 

Informacinių ir ryšių technologijų skyriumi

 

 

 

Vidaus administravimo skyriumi (archyvas)

(tik atsakingiems
už DP priskirtas bylas)

 

 

 

Atleidimo iš darbo data ir pagrindas ____________________________________________

____________________________________________________________________   

 

Į pradžią