Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TS-18 2019-10-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019 m. ­­­­­­­­spalio 15 d. Nr. TS-18

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019-10-15

Posėdžio pradžia – 14.00 val.

Posėdžio pabaiga – 15.30 val.

Pirmininkė – Valė Gibienė, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė.

Sekretorė – Neringa Maldonienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: Šarūnas Klėgeris (nuo 14.30), Vilma Krušnienė.

Nedalyvavo: Tomas Pačėsas, Valerijus Vencius.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. TŽ-339 Dėl pritarimo susitarimo memorandumui ir mero įgaliojimo jį pasirašyti.

2. TŽ-331 Dėl pritarimo Alytaus Likiškėlių progimnazijos „Erasmus+“ programos projektų „Europos startuoliai“, „GRASS“ ir „Apie vandenį“ įgyvendinimui.

3. TŽ-352 Dėl Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos nuostatų patvirtinimo.

4. TŽ-344 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-92 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

5. TŽ-345 Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių veiklos išlaidų apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo, seniūnaičio veiklos išlaidų dydžio nustatymo.

    TŽ-347 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-232 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių veiklos išlaidų apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo tvirtinimo, seniūnaičio veiklos išlaidų dydžio nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.

6. TŽ-346 Dėl įgaliojimo suteikimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

7. TŽ-322 Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“ atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

8. TŽ-317 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimo Nr. T-235 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

9. TŽ-337 Dėl viešosios įstaigos „Alytaus infrastruktūra“ parduodamos produkcijos kainų sąrašo patvirtinimo.

    TŽ-323 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-65 „Dėl viešosios įstaigos „Alytaus parkai“ teikiamų paslaugų kainų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

10. TŽ-341 Dėl Žmonių palaikų laidojimo Alytaus miesto kapinėse, jų tvarkymo ir lankymo taisyklių patvirtinimo.

    TŽ-343 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimo Nr. T-176 „Dėl Laidojimo ir kapinių lankymo Alytaus mieste taisyklių tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

11. Protokolinis klausimas. Dėl urnos su kremuotais žmogaus palaikais laikymo Alytaus miesto kapinių kolumbariumuose kainos tvirtinimo.

12. TŽ-340 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.

13. TŽ-342 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. T-264 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo“ pakeitimo.

14. TŽ-348 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. t-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo.

15. TŽ-349 Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis.

16. TŽ-351 Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018-09-17 sprendimo Nr. T-269 „Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų gatvėms suteikimo“ pakeitimo.

 

1. SVARSTYTA. TŽ-339 Dėl pritarimo susitarimo memorandumui ir mero įgaliojimo jį pasirašyti.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti Alytaus miesto savivaldybės ir Lietuvos nacionalinio UNICEF komiteto susitarimo memorandumui dėl Alytaus miesto dalyvavimo UNICEF vaikams draugiškų miestų projekte. R. Ališauskienė akcentavo, kad susitarimo memorandumo tikslas – Alytaus miesto, draugiško vaikams, veiklos inicijavimas, kuriame vaikų balsai, poreikiai, prioritetai ir teisės būtų neatsiejama viešosios politikos programų ir sprendimų dalis ir būtų sudarytos sąlygos vaiko gerovei stiprinti ir vaiko teisų apsaugos įgyvendinimui plėtoti. R. Ališauskienė pažymėjo, kad papildomų biudžeto lėšų teisės aktui įgyvendinti nereikės.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkė neteikė balsavimui sprendimo projekto, nes nebuvo kvorumo.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

2. SVARSTYTA. TŽ-331 Dėl pritarimo Alytaus Likiškėlių progimnazijos „Erasmus+“ programos projektų „Europos startuoliai“, „GRASS“ ir „Apie vandenį“ įgyvendinimui.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti Alytaus Likiškėlių progimnazijos projektų „Europos startuoliai“, „GRASS“, „Apie vandenį“ įgyvendinimui. R. Ališauskienė pakomentavo projektų tikslus, planuojamas veiklas, laukiamus rezultatus, įgyvendinimo trukmes, projektų vertes ir apyvartinių lėšų poreikį.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkė neteikė balsavimui sprendimo projekto, nes nebuvo kvorumo.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

3. SVARSTYTA. TŽ-352 Dėl Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos nuostatus. R. Ališauskienė nurodė, kad 2019-01-01 įsigaliojus naujai Švietimo įstatymo redakcijai ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimą pakeitus į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, pakeitimai būtini ir mokyklos nuostatuose. R. Ališauskienė akcentavo, kad nuostatai papildomi punktais dėl Mokyklos tarybos kadencijos, Mokyklos tarybos nario kadencijų skaičiumi, punktu, kad direktorius savo darbo laiką tvarko pats, įskaitant atostogas ir komandiruotes. R. Ališauskienė pažymėjo, kad nuostatai suderinti su Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, nes mokykla turi ugdytinių Alytaus pataisos namuose.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Posėdžio pirmininkė neteikė balsavimui sprendimo projekto, nes nebuvo kvorumo.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

4. SVARSTYTA. TŽ-344 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-92 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Asta Guzienė, Vidaus administravimo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija. A. Guzienė pakomentavo esminius tvarkos aprašo pakeitimus: seniūnaičių kadencija trunka 4 metus (buvo 3), rinkimai privalo būti organizuojami per 6 mėn. nuo tos dienos, kai į pirmą posėdį susirenka nauja išrinkta savivaldybės taryba, įteisinama galimybė rinkimus organizuoti elektroninių ryšių priemonėmis, reglamentuojama balsavimo elektroninių ryšių priemonėmis tvarka. A. Guzienė akcentavo, kad Tarybos sprendimo projektas dar 2019 m. birželio mėn. buvo teikiamas svarstyti tarybos komitetams, tačiau Aplinkos ir plėtros komiteto siūlymu atidėtas tobulinti, detaliau nustatant balsavimo elektroninių ryšių  priemonėmis tvarką. Taip pat atsižvelgta ir į Vyriausybės atstovo pastabas.

Komiteto nariai analizavo pateiktą tvarkos aprašą.

Posėdžio pirmininkė neteikė balsavimui sprendimo projekto, nes nebuvo kvorumo.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

5. SVARSTYTA. TŽ-345 Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių veiklos išlaidų apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo, seniūnaičio veiklos išlaidų dydžio nustatymo.

Pranešėja Asta Guzienė, Vidaus administravimo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – nustatyti seniūnaičių veiklos išlaidų dydį. A. Guzienė akcentavo, kad šis dydis Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas dar 2015 m., dėl infliacijos ir padidėjusių kainų jau neužtikrina seniūnaičio veiklos. Šiuo sprendimo projektu siekiama užtikrinti seniūnaičių veiklos kokybę kompensuojant su seniūnaičio veikla susijusias kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidas ir nustatant seniūnaičio veiklos išlaidų ketvirčio dydį – 90 eurų. A. Guzienė nurodė, kad sprendimas įsigaliotų nuo 2020-01-01, numatant atitinkamas lėšas 2020 metų savivaldybės biudžete.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkė neteikė balsavimui sprendimo projekto, nes nebuvo kvorumo.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

SVARSTYTA. TŽ-347 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-232 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių veiklos išlaidų apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo tvirtinimo, seniūnaičio veiklos išlaidų dydžio nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėja Asta Guzienė, Vidaus administravimo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – nuo 2019-12-31 pripažinti netekusiu galios minėtą sprendimą, nes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu, keičiama daugiau kaip pusė Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimu Nr. T-232 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių veiklos išlaidų apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo punktų, nustatomas naujas seniūnaičio veiklos išlaidų dydis ir visas teisės aktas bus dėstomas nauja redakcija.

Posėdžio pirmininkė neteikė balsavimui sprendimo projekto, nes nebuvo kvorumo.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

6. SVARSTYTA. TŽ-346 Dėl įgaliojimo suteikimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių, gavus iš asmens tikrinimą atlikusios institucijos teigiamą išvadą, išduoti Alytaus miesto savivaldybės merui leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. D. Jezukevičienė akcentavo, kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 19 straipsnio 1 punktu, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išduoda paslapčių subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo, o leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo merams procedūrų teisės aktai nereglamentuoja. Nėra asmenų, kurie skiria juos į pareigas. Esant tokiam reglamentavimui Valstybės saugumo departamentas 2019-09-07 raštu siūlo, kad leidimus merams, gavus VSD teigiamą išvadą, išduotų tarybų įgalioti administracijų direktoriai.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–3, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

7. SVARSTYTA. TŽ-322 Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“ atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja Neringa Rinkevičiūtė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų paraiškų teikimo, vertinimo, atrankos, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už pasiektus rezultatus ir skirtas lėšas tvarką. N. Rinkevičiūtė pažymėjo, kad iki šiol atskirų sričių projektai iš savivaldybės biudžeto buvo finansuojami vadovaujantis tvarkomis, kuriose buvo įtvirtinti skirtingi projektų vertinimo, atrankos bei lėšų skyrimo reikalavimai, todėl savivaldybės administracijos specialistai nusprendė sukurti vieną bendrą, visiems projektams finansuoti tinkantį tvarkos aprašą bei kitus su paraiškų vertinimu susijusius dokumentus. Priėmus šį sprendimą, bus aiškiau reglamentuojama savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų kultūros, sporto, švietimo ir jaunimo projektų paraiškų teikimo ir vertinimo tvarka, be to, projektų finansavimui bus nustatytos sričių finansavimo kvotos, nustatyta maksimali ir minimali srities projekto dalinio finansavimo riba.

Komiteto nariai analizavo pateiktą tvarkos aprašą, diskutavo.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–3, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

8. SVARSTYTA. TŽ-317 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimo Nr. T-235 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėja Neringa Rinkevičiūtė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. T-235 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. N. Rinkevičiūtė pažymėjo, kad patvirtinus naują Alytaus miesto savivaldybės projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“ atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą, minėtas tarybos sprendimas su visais pakeitimais ir papildymais nebetenka galios.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–3, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

9. SVARSTYTA. TŽ-337 Dėl viešosios įstaigos „Alytaus infrastruktūra“ parduodamos produkcijos kainų sąrašo patvirtinimo.

Pranešėja Jolanta Sovienė, viešosios įstaigos „Alytaus infrastruktūra“ direktorė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Viešosios įstaigos ,,Alytaus infrastruktūra“ parduodamos produkcijos kainų sąrašą. J. Sovienė nurodė, kad nuo 2019-04-01 VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ tapus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtoja, šį mokestį privaloma taikyti ir įstaigos parduodamai produkcijai – rąstams ir malkoms, taigi teikiamos produkcijos kainos padidėtų PVM tarifo dydžiu – 21 procentu arba 9 procentais. J. Sovienė akcentavo, kad lengvatinis 9 procentų PVM tarifas būtų taikomas fiziniams asmenims, perkantiems malkas asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla. J. Sovienė pažymėjo, kad šiuo sprendimo projektu taip pat norima pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T-241, nes jau nuo 2015 metų VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ valties, tinklinio aikštelės, kamuolio nuomos paslaugų neteikia, todėl minėtas sprendimas tapo neaktualiu. 

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–3, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

SVARSTYTA. TŽ-323 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-65 „Dėl viešosios įstaigos „Alytaus parkai“ teikiamų paslaugų kainų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėja Jolanta Sovienė, viešosios įstaigos „Alytaus infrastruktūra“ direktorė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiu galios savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimą Nr. T-65 „Dėl viešosios įstaigos „Alytaus parkai“ teikiamų paslaugų kainų tvirtinimo“. J. Sovienė nurodė, kad išvalius Didįjį Dailidės ežerą, 2015 metais buvo planuojama eksploatuoti vandenyje plūduriuojantį pramoginį įrenginį, o poilsiautojų saugumui užtikrinti – nuomoti gelbėjimo liemenes ir pripučiamas rankoves. Tačiau už ESF lėšas neįsigijus plūduriuojančio pramoginio įrenginio, šios paslaugos niekada nebuvo teikiamos ir minėtas sprendimas tapo neaktualiu.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–3, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

11. SVARSTYTA. TŽ-341 Dėl Žmonių palaikų laidojimo Alytaus miesto kapinėse, jų tvarkymo ir lankymo taisyklių patvirtinimo.

Pranešėjai Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja, Algimantas Tarasevičius, Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Žmonių palaikų laidojimo Alytaus miesto kapinėse, jų tvarkymo ir lankymo taisykles. P. Raškauskienė nurodė, kad žmonių palaikų laidojimo Alytaus miesto kapinėse, jų tvarkymo ir lankymo taisyklių pakeitimai ir papildymai daromi atsižvelgiant į planuojamą kolumbariumo įrengimą, į tai, kad gali būti išduoti leidimai laidoti kapavietėse, pripažintose neprižiūrimomis, taip pat į tai, kad visi taisyklėse numatyti reikalavimai būtų išdėstyti aiškiai, vienareikšmiai suprantami ir juos vykdantiems, ir kontroliuojantiems asmenims. P. Raškauskienė pažymėjo, kad 2019-10-14 Aplinkos ir plėtros komitete buvo pasiūlyta išbraukti taisyklių 7 punkto paskutinį sakinį, kad kolumbariumo niša yra skiriama tik laidojimo atveju ir suteikti gyventojams galimybę nusipirkti kriptą kolumbariume, o taip pat griežtai neriboti kolumbariumų nišų užrašų dydžio ir šrifto, kad  asmenys galėtų laisvai rinktis.

Komiteto nariai analizavo pateiktas taisykles, diskutavo, domėjosi, ar galima laidoti kremuotus palaikus Klevų ir Daugų gatvės kapinėse.

P. Raškauskienė akcentavo, kad Klevų gatvėje tikrai galima laidoti kremuotus palaikus, o Daugų gatvės kapinėse dar tik planuojama formuoti naujas kapavietes tik kremuotiems palaikams.

Komiteto pirmininkė V. Gibienė domėjosi kapinių skaitmeninimo galimybėmis.

A. Tarasevičius nurodė, kad Savanorių g. kapinės jau yra suskaitmenintos ir interneto duomenų bazėje „Atminimo Knyga“ suvedus asmens vardą, pavardę, galima rasti kapavietės numerį, vietą kapinėse ir net kapo nuotrauką.

P. Raškauskienė akcentavo, kad kapinių skaitmeninimui bus prašoma numatyti lėšas kitų metų savivaldybės biudžete, nes ši paslauga labai aktuali ne tik gyventojams, bet ir kapinių administravimui ir nurodė, kad Užupių kapinių skaitmeninimui reikėtų apie 10 tūkst. Eur, Klevų g. kapinių – apie 8 tūkst. Eur, o Daugų g. kapinių – apie 17 tūkst. Eur.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą su Aplinkos ir plėtros komiteto pateiktais siūlymais.

BALSAVIMAS: UŽ–3, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pateiktais Aplinkos ir plėtros komiteto siūlymais.

SVARSTYTA. TŽ-343 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimo Nr. T-176 „Dėl Laidojimo ir kapinių lankymo Alytaus mieste taisyklių tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėja Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiu galios minėtą Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą su visais pakeitimais ir papildymais. P. Raškauskienė pažymėjo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, kai keičiama daugiau kaip pusė Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimu Nr. T-176 patvirtintų Laidojimo ir kapinių lankymo Alytaus mieste taisyklių punktų, teisės aktas turi būti dėstomas nauja redakcija.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–3, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

11. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl urnos su kremuotais žmogaus palaikais laikymo Alytaus miesto kapinių kolumbariumuose kainos tvirtinimo.

Pranešėja Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja, pažymėjo, kad planuojama rengti savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl urnos su kremuotais žmogaus palaikais laikymo Alytaus miesto kapinių kolumbariumuose kainos tvirtinimo ir buvo siūloma vienos kriptos kaina 800 Eur. P. Raškauskienė pažymėjo, kad tokia yra kriptos įrengimo savikaina, nes šiuo metu įrenginėjami du kolumbariumai po 15 kriptų ir jų kaina 24 tūkst. Eur. P. Raškauskienė pažymėjo, kad už tą sumą gyventojai įsigytų visiškai įrengtą kapavietę, reikėtų tik patiems mokėti už kriptų užrašus ir pažymėjo, kad į šią kainą neįskaičiuoti administravimo kaštai, priežiūra ir aplinkos tvarkymas. P. Raškauskienė akcentavo, kad lėšos už kriptas būtų renkamos į atskirą sąskaitą ir naudojamos tik kolumbariumų plėtrai ir pabrėžė, kad 2019-10-14 Aplinkos ir plėtros komiteto posėdyje buvo pasiūlyta 1000 Eur kaina už vieną kriptą, įvertinus lėšas, reikalingas priežiūrai ir aplinkos tvarkymui, kad sumos nereikėtų keisti bent 10 metų.

Komiteto nariai diskutavo, pritarė Aplinkos ir plėtros komiteto siūlymui.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

12. SVARSTYTA. TŽ-340 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – parduoti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį kambarį bendrabutyje Kalniškės g. 19. A. Juonienė nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, savivaldybės tarybos sprendimu gali būti parduodami savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo nuomos sutarties sudarymo dienos. A. Juonienė pažymėjo, kad parduodamo būsto rinkos vertę nustatė nepriklausomas turto vertintojas – UAB „STIVVF“, o savivaldybės išlaidos, susijusios su parduodamo būsto vertės nustatymu, įskaitytos į būsto pardavimo kainą.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–3, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

13. SVARSTYTA. TŽ-342 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. T-264 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo“ pakeitimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – papildyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimą Nr. T-264 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo“. A. Juonienė nurodė, kad sprendimo projektas parengtas gavus Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2019-09-19 raštą „Dėl tarybos sprendimo papildymo“ ir papildžius minėtą sprendimą savarankiškąja savivaldybių funkcija – informacinės visuomenės plėtros įgyvendinimu.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–3, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

14. SVARSTYTA. TŽ-348 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – nustatyti Alytaus miesto savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių dydžius. A. Juonienė pažymėjo, kad nuomos kainos skaičiuotos savivaldybei nupirkus naujus butus ir patikslinus Alytaus miesto savivaldybės socialinio būsto (butų) sąrašą. A. Juonienė nurodė, kad vykdant Socialinio būsto plėtros Alytaus mieste projektą įsigyti 5 butai, jie įtraukti į Alytaus miesto socialinio būsto sąrašą ir apskaičiuotas jų nuomos mokestis. Priėmus šį sprendimą, didės galimybė aprūpinti būstu šeimas ir asmenims, turinčius teisę į socialinį būstą. A. Juonienė taip pat pažymėjo, kad į Alytaus miesto savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydžių sąrašą įrašomas butas, esantis Žiburio g. 20, nes nuomininkas buvo pateikęs prašymą dėl savivaldybės būsto pirkimo, tačiau sutvarkius visus pardavimo dokumentus ilgai svarstė ir galiausiai atsisakė pirkti.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–3, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

15. SVARSTYTA. TŽ-349 Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis.

Pranešėjas Mindaugas Matažinskas, savivaldybės vyriausiasis architektas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – perimti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus pagal sąrašą ir įgalioti savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis. M. Matažinskas nurodė, kad planuojami perimti žemės sklypai reikalingi savarankiškoms savivaldybės funkcijoms – vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, taisymui, tiesimui, saugaus eismo organizavimui, socialinių paslaugų planavimui, aplinkos kokybės gerinimui ir apsaugai, detaliųjų planų ir formavimo bei pertvarkymo projektų sprendinių įgyvendinimui.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–3, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

16. SVARSTYTA. TŽ-351 Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018-09-17 sprendimo Nr. T-269 „Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų gatvėms suteikimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Mindaugas Matažinskas, savivaldybės vyriausiasis architektas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti 1.4 papunkčiu pakeistas Alytaus miesto savivaldybės Seinų gatvės geografines charakteristikas. M. Matažinskas nurodė, kad  atsižvelgiant į Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams parinkimo komisijos rekomendacijas
2018-09-27 buvo priimtas Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo buvo pakeistos Seinų gatvės geografinės charakteristikos (gatvė sutrumpinta), nes gatvės trajektorija buvo sudėtinga ir klaidinanti. M. Matažinskas pažymėjo, kad likusiai gatvės daliai suteiktas Nedzingės gatvės pavadinimas. Tačiau 2019-08-20 raštu didžioji Nedzingės gatvės gyventojų dalis (14 iš 24) kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybės tarybą prašydama panaikinti minėto Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo punktus, kuriais buvo pakeistos Seinų gatvės geografinės charakteristikos ir vėl sugrąžinti Seinų gatvės pavadinimą. M. Matažinskas akcentavo, kad minėtą kreipimąsi pasirašė daugiau nei pusė suinteresuotų Nedzingės gatvės gyventojų, todėl ir buvo parengtas šis sprendimo projektas.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–3, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                 Valė Gibienė

 

Posėdžio sekretorė                                                                     Neringa Maldonienė

Į pradžią