Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-375 2019-10-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-10-18 Nr. TŽ-375

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „DVARO ŽUVYS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI

 

2019-10-31 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsniu, atsižvelgdama į UAB „Dvaro žuvys“ 2019-10-16 prašymą ir į Alytaus ekonominės plėtros programos komisijos 2019-10-17 posėdžio protokolą Nr. KPPt-414 Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Dvaro žuvys“ investicijų sutarčiai (pridedama).

2. Įgalioti savivaldybės merą pasirašyti 1 punkte nurodytą investicijų sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „DVARO ŽUVYS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-18

(data)

Alytus

 

 

 

2019-10-16 buvo gautas UAB „Dvaro žuvys“ prašymas Alytaus pramonės parke adresu Lankų g. 12 išnuomoti žemės sklypą, kuriame planuojama pastatyti gamybinį ir sandėliavimo paskirties pastatus – juose bus vykdoma žuvies apdirbamoji gamybos veikla. Investuotojas ketina investuoti apie 800 tūkst. Eur į pastatų statybą ir reikalingiems įrenginiams įsigyti ir įsipareigoja Alytaus mieste sukurti ne mažiau 20 naujų darbo vietų. Prašymas buvo svarstomas 2019-10-16 Alytaus ekonominės plėtros programos komisijos posėdyje. Komisija pritarė Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Dvaro žuvys“ investicijų sutarties sudarymui.

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                     Mantas Lisauskas

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24483, el. p. mantas.lisauskas@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-375 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „DVARO ŽUVYS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI-sutarties projektas
Į pradžią