Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-372 2019-10-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-10-18 Nr. TŽ-372

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 ir 27 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12, 14 ir 15 straipsniais, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:“

2. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

2.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir valstybės turtas, Alytaus miesto savivaldybės valdomas patikėjimo teise, perduodamas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo:

3.1. savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;

3.2. savivaldybės įmonėms;

3.3. kitiems juridiniams asmenims pagal turto patikėjimo sutartį, kurios galiojimo terminas negali būti ilgesnis kaip 20 metų, savivaldybių funkcijoms įgyvendinti ir tik tais atvejais, kai jie pagal įstatymus gali atlikti savivaldybių funkcijas.

2.2. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Sprendimą perduoti savivaldybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise priima:

4.1. Alytaus miesto savivaldybės taryba – dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto ir ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, kurio vieneto likutinė vertė didesnė kaip 5 000 Eur, ir kai turtas perduodamas aprašo 3.3 punkte nurodytiems asmenims; 

4.2. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius – dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo (kilnojamojo turto) ir nematerialiojo turto, kurio vieneto likutinė vertė iki 5 000 Eur, taip pat ir trumpalaikio materialiojo turto.“

2.3. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Prie teikiamo tarybos sprendimo dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise apraše nurodytiems subjektams projekto turi būti pridėta:

6.1. turto patikėjimo teisės subjekto prašymas ar sutikimas perduoti jam savivaldybės turtą, kuriame turi būti nurodytas prašomo perduoti savivaldybės turto naudojimo tikslas. Jeigu turtas nupirktas vykdant valstybės ar savivaldybės programas, vietoje prašymo pridedamas programą koordinuojančio savivaldybės skyriaus pateiktas turto gavėjų sąrašas;

6.2. perduodant turtą pagal turto patikėjimo sutartį aprašo 3.3 punkte nurodytiems subjektams, šių subjektų parengta pagrindimo medžiaga, kad būtina perduoti jiems šį savivaldybės turtą;

6.3. jei perduodamas pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės turtas, sprendimas dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti;

6.4. perduodant nekilnojamuosius daiktus:

6.4.1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija, patvirtinanti daiktinės teisės įregistravimą;

6.4.2. nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos kopija;

6.4.3. duomenys apie perduodamo pastato (patalpų) bendrą plotą, darbo kabinetų plotą (administracinės paskirties pastatams ar patalpoms);

6.4.4. informacija apie pastato (patalpų) likutinę vertę;

6.5. perduodant kitą nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą – perduodamo turto sąrašas. Jis turi būti įformintas kaip savivaldybės tarybos sprendimo priedas ir jame turi būti nurodyta:

6.5.1. turto vieneto įsigijimo vertė;

6.5.2. nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto vieneto likutinė vertė;

6.5.3. perduodamo turto bendra vertė (nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto – pagal likutinę vertę, trumpalaikio materialiojo turto – pagal įsigijimo vertę);

6.5.4. kiti duomenys, identifikuojantys nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą.

2.4. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir valstybės turtas, Alytaus miesto savivaldybės valdomas patikėjimo teise, perduodamas pagal panaudos sutartis laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis:

13.1. biudžetinėms įstaigoms;

13.2. viešosioms įstaigoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą laikomos viešojo sektoriaus subjektais;

13.3. asociacijoms ir labdaros ir paramos fondams, kurių pagrindinis veiklos tikslas yra bent vienas iš šių tikslų:

13.3.1. užtikrinti vaiko ar šeimos gerovės arba vaiko teisių apsaugą;

13.3.2. teikti pagalbą nusikaltimų aukoms arba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims;

13.3.3. užtikrinti neįgaliųjų ar kitų socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupių (prekybos žmonėmis aukų, asmenų, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, bei kitoms socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupėms priklausančių asmenų) ir užsieniečių socialinę integraciją;

13.3.4. teikti pagalbą arba socialines paslaugas asmenims, dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų socialinių problemų negalintiems pasirūpinti savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ar patiriantiems skurdą ir socialinę atskirtį;

13.3.5. teikti pagalbą, sietiną su pacientų teisių gynimu, organizuoti ir teikti ligų prevencijos paslaugas;

13.3.6. teikti pagalbą, sietiną su užimtumo arba socialinės integracijos per vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą ir kultūrinę veiklą skatinimu;

13.3.7. tenkinti gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius (šį veiklos tikslą įgyvendinančiai asociacijai panaudos pagrindais gali būti perduotas tik savivaldybės turtas);

13.3.8. tenkinti žmonių fizinio aktyvumo poreikius per kūno kultūros ir sporto veiklos skatinimą;

13.3.9. tenkinti etninės kultūros, meno kūrėjų ir kultūros darbuotojų poreikius per kultūros ir meno plėtros, kultūrinės edukacijos ar kultūros paveldo apsaugos veiklą.

13.4. egzilio sąlygomis veikiančioms aukštosioms mokykloms;

13.5. kitiems subjektams, jeigu tokio perdavimo tvarka ir sąlygos nustatytos įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.“

2.5. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

„16. Savivaldybės turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis:

16.1. biudžetinėms įstaigoms (aprašo 13.1 punktas) –  ne ilgesniam kaip 25 metų laikotarpiui;

16.2. kitiems subjektams (aprašo 13.2–13.5 punktai) – ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui, jeigu įstatymai nenustato kitaip.“

2.6. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

„17. Savivaldybės turtas panaudos pagrindais gali būti perduodamas aprašo 13.2–13.5 punktuose nurodytiems subjektams, jeigu panaudos subjektas pagrindžia, kad prašomas panaudos pagrindais suteikti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai (jeigu subjektas yra asociacija ar labdaros ir paramos fondas – aprašo 13.3.1–13.3.9 punktuose nustatytiems veiklos tikslams), dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka šio subjekto steigimo dokumentuose nustatytus veiklos sritis ir tikslus.“

2.7. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

„18. Subjektai, nurodyti aprašo 13.1–13.5 punktuose, norintys gauti savivaldybės turtą neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, savivaldybės administracijai turi pateikti:

18.1. motyvuotą prašymą, kuriame turi būti nurodytas prašomo perduoti savivaldybės turto naudojimo tikslas, kokiai veiklai vykdyti bus naudojamas turtas, ar turto naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;

18.2. įstatų (nuostatų) kopijas, išskyrus biudžetines įstaigas ir viešąsias įstaigas;

18.3. savivaldybės skyriaus arba specialisto, koordinuojančio tą veiklos sritį, kur veikia panaudos subjektas, išvadą, kad panaudos subjekto veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos daliai (išskyrus biudžetines ir viešąsias įstaigas).“

2.8. Pripažinti netekusiu galios 19 punktą.

2.9. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

„20. Savivaldybės turto panaudos sutartyje turi būti nustatyta:

20.1. pagal panaudos sutartį perduodamo turto naudojimo paskirtis, panaudos  gavėjo  pareiga  savo  lėšomis atlikti nekilnojamojo  daikto  einamąjį ir statinio kapitalinį   remontą, kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, apmokėti visas  turto išlaikymo išlaidas, apdrausti gaunamą ilgalaikį materialųjį turtą ir  kitos Civiliniame kodekse nustatytos panaudos sąlygos;

20.2. panaudos gavėjas panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos teikia panaudos davėjui ataskaitą, kurioje nurodoma, kaip yra naudojamas panaudos pagrindais perduotas nekilnojamasis turtas, kokią veiklą vykdo panaudos gavėjas, ar panaudos gavėjas vykdo įsipareigojimus savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą arba kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, ar vykdomos kitos panaudos sutarties sąlygos (šis reikalavimas netaikomas biudžetinėms įstaigoms, valstybės ir savivaldybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms); 

20.3. panaudos davėjas privalo nutraukti panaudos sutartį, jei panaudos gavėjas nesiverčia veikla, dėl kurios buvo perduotas savivaldybės turtas, ar šį turtą naudoja ne pagal paskirtį. Panaudos gavėjui, pagerinusiam pagal panaudos sutartį perduotą turtą, už pagerinimą neatlyginama.“

2.10. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

„22. Savivaldybės nekilnojamasis turtas gali būti perduotas panaudos pagrindais neatlygintinai naudotis tik tuo atveju, jei buvo paskelbtas bent vienas to turto nuomos konkursas ir turtas nebuvo išnuomotas viešojo konkurso būdu (šis reikalavimas netaikomas, kai turtas perduodamas biudžetinėms įstaigoms, valstybės ir savivaldybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms).“

2.11. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

„23. Savivaldybės turto panaudos sutartį su panaudos subjektais sudaro savivaldybės turto valdytojas. Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyriaus, atsakingo už turto panaudą, specialistai atlieka turto panaudos sutarčių kontrolę ir vykdo šias funkcijas:

23.1. tikrina, ar panaudos sutartis yra įregistruota viešajame registre;

23.2. tikrina, ar perduotas turtas yra apdraustas draudimo bendrovėje, kaip to reikalauja turto panaudos sutartis;

23.4. tikrina, ar panaudos gavėjas, vadovaudamasis turto panaudos sutarties sąlygomis, sudarė su atitinkamomis įmonėmis ir organizacijomis sutartis dėl perduoto turto eksploatavimo, komunalinių ir kitų paslaugų;

23.5. tikrina, ar panaudos gavėjas laikosi kitų panaudos sutartyje nustatytų sąlygų.“

2.12. Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

„28. Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas, kuris nenaudojamas savivaldybės funkcijoms įgyvendinti,  išnuomojamas viešo konkurso būdu ir ne konkurso būdu.“

2.13. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

32. Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas ne konkurso būdu:

32.1. sprendimą išnuomoti savivaldybės turtą priima savivaldybės taryba, kai tenkinama bent viena iš sąlygų:

32.1.1. bent 3 kartus neįvyksta viešas nuomos konkursas;

32.1.2. perkamos paslaugos, kurioms teikti bus naudojamas savivaldybės turtas, ir šis turtas išnuomojamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka vykdomo viešojo paslaugų pirkimo metu;

32.1.3. kai bendrosios nuosavybės teise valdomas savivaldybės nekilnojamasis turtas išnuomojamas šio turto bendraturčiams arba kai išnuomojamas savivaldybės nekilnojamasis turtas yra greta šio turto nuomininkams priklausančių arba jų naudojamų statinių;

32.1.4. kai savivaldybės turtas išnuomojamas pelno nesiekiantiems subjektams, kurių pagrindinis veiklos tikslas atitinka bent vieną iš aprašo 13.3.1–13.3.9 punktuose nustatytų tikslų.

32.2. sprendimą išnuomoti savivaldybės turtą priima turto valdytojas, o kai turtas savivaldybės tarybos sprendimu neperduotas turto valdytojui – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu  turtas išnuomojamas:

32.2.1. neatidėliotinam darbui atlikti (avarijoms, stichinėms nelaimėms likviduoti ir panašiai);

32.2.2. trumpalaikiams renginiams (parodoms, sporto, kultūros renginiams, pasitarimams, šventėms, darbuotojų socialinėms reikmėms ir kt.) organizuoti, bendra turto nuomos trukmė šiems renginiams negali būti ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų per metus.“

2.14. Pripažinti netekusiu galios 2 priedo 19 punktą.

2.15. Pakeisti 2 priedo 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta:

21.1. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais;

21.2. jeigu panaudos gavėjas nesudaro sąlygų kontroliuoti, ar perduotas pagal sutartį turtas naudojamas pagal paskirtį ir sutartį, ar panaudos gavėjas verčiasi veikla, dėl kurios buvo perduotas  turtas;

21.3. jeigu panaudos gavėjas nevykdo sprendimo priėmimo metu duoto įsipareigojimo savo lėšomis atlikti jam perduoto nekilnojamojo turto einamąjį ar kapitalinį remontą;

21.4. jeigu panaudos gavėjas nesiverčia veikla, dėl kurios buvo perduotas turtas, ar šį turtą naudoja ne pagal paskirtį;

21.5. panaudos davėjui pareikalavus, kai perduotas turtas reikalingas savivaldybės ar visuomenės poreikiams tenkinti;

21.6. pasibaigus panaudos subjektui kaip juridiniam asmeniui;

21.7. jei panaudos gavėjas nevykdo kitų sutartyje numatytų sąlygų.

2.16. Pripažinti netekusiu galios 2 priedo 25 punktą.

2.17. Pripažinti netekusiu galios 2 priedo 26 punktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-18

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projekto tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą (toliau – aprašas), patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Aprašo keitimo priežastis – nuo 2019-10-01 pakeistas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas.

 

Sena redakcija

2019 m. sausio 30  d. Nr. T-14

Nauja redakcija

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 ir 27 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsniu, 14 straipsniu, 15 straipsnio 8 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 ir 27 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12, 14 ir 15 straipsniais, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

3. Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir valstybės turtas, Alytaus miesto savivaldybės valdomas patikėjimo teise, perduodamas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo:

3.1. savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;

3.2. savivaldybės įmonėms;

3.3. kitiems juridiniams asmenims pagal turto patikėjimo sutartį savivaldybių funkcijoms įgyvendinti ir tik tais atvejais, kai jie pagal įstatymus gali atlikti savivaldybių funkcijas.

 

3. Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir valstybės turtas, Alytaus miesto savivaldybės valdomas patikėjimo teise, perduodamas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo:

3.1. savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;

3.2. savivaldybės įmonėms;

3.3. kitiems juridiniams asmenims pagal turto patikėjimo sutartį, kurios galiojimo terminas negali būti ilgesnis kaip 20 metų, savivaldybių funkcijoms įgyvendinti ir tik tais atvejais, kai jie pagal įstatymus gali atlikti savivaldybių funkcijas.

4. Savivaldybės tarybos sprendimu valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise perduodamas šis savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas:

4.1. nekilnojamieji daiktai;

4.2. ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis bei nematerialusis turtas (išskyrus nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti pripažintas savivaldybės ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis bei nematerialusis turtas).

4. Sprendimą perduoti savivaldybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise priima:

4.1. Alytaus miesto savivaldybės taryba – dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto ir ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, kurio vieneto likutinė vertė didesnė kaip 5 000 Eur, ir kai turtas perduodamas aprašo 3.3 punkte nurodytiems asmenims; 

4.2. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius – dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo (kilnojamojo turto) ir nematerialiojo turto, kurio vieneto likutinė vertė iki 5 000 Eur, taip pat ir trumpalaikio materialiojo turto.

6. Prie teikiamo Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise apraše nurodytiems subjektams projekto turi būti pridėta:

6.1. turto patikėjimo teisės subjekto prašymas ar sutikimas perduoti jam savivaldybės turtą, kuriame turi būti nurodytas prašomo perduoti savivaldybės turto naudojimo tikslas. Jeigu turtas nupirktas vykdant valstybės ar savivaldybės programas, vietoje prašymo pridedamas programą koordinuojančio savivaldybės skyriaus pateiktas turto gavėjų sąrašas;

6.2. perduodant turtą pagal turto patikėjimo sutartį tvarkos aprašo 3.3 punkte nurodytiems subjektams, šių subjektų parengta pagrindimo medžiaga, kad būtina perduoti jiems šį savivaldybės turtą;

6.3. jei perduodamas pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės turtas, sprendimas dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti;

6.4. perduodant nekilnojamuosius daiktus:

6.4.1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija, patvirtinanti daiktinės teisės įregistravimą;

6.4.2. nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos kopijos;

6.4.3. duomenys apie perduodamo pastato (patalpų) bendrą plotą, darbo kabinetų plotą (administracinės paskirties pastatams ar patalpoms);

6.4.4. informacija apie pastato (patalpų) likutinę vertę;

6.5. perduodant kitą nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą – perduodamo turto sąrašas. Jis turi būti įformintas kaip savivaldybės tarybos sprendimo priedas ir jame turi būti nurodyta:

6.5.1. turto vieneto įsigijimo vertė;

6.5.2. nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto vieneto likutinė vertė;

6.5.3. perduodamo turto bendra vertė (nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto – pagal likutinę vertę, trumpalaikio materialiojo turto – pagal įsigijimo vertę);

6.5.4. kiti duomenys, identifikuojantys nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą.

6. Prie teikiamo tarybos sprendimo dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise apraše nurodytiems subjektams projekto turi būti pridėta:

6.1. turto patikėjimo teisės subjekto prašymas ar sutikimas perduoti jam savivaldybės turtą, kuriame turi būti nurodytas prašomo perduoti savivaldybės turto naudojimo tikslas. Jeigu turtas nupirktas vykdant valstybės ar savivaldybės programas, vietoje prašymo pridedamas programą koordinuojančio savivaldybės skyriaus pateiktas turto gavėjų sąrašas;

6.2. perduodant turtą pagal turto patikėjimo sutartį aprašo 3.3 punkte nurodytiems subjektams, šių subjektų parengta pagrindimo medžiaga, kad būtina perduoti jiems šį savivaldybės turtą;

6.3. jei perduodamas pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės turtas, sprendimas dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti;

6.4. perduodant nekilnojamuosius daiktus:

6.4.1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija, patvirtinanti daiktinės teisės įregistravimą;

6.4.2. nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos kopija;

6.4.3. duomenys apie perduodamo pastato (patalpų) bendrą plotą, darbo kabinetų plotą (administracinės paskirties pastatams ar patalpoms);

6.4.4. informacija apie pastato (patalpų) likutinę vertę;

6.5. perduodant kitą nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą – perduodamo turto sąrašas. Jis turi būti įformintas kaip savivaldybės tarybos sprendimo priedas ir jame turi būti nurodyta:

6.5.1. turto vieneto įsigijimo vertė;

6.5.2. nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto vieneto likutinė vertė;

6.5.3. perduodamo turto bendra vertė (nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto – pagal likutinę vertę, trumpalaikio materialiojo turto – pagal įsigijimo vertę);

6.5.4. kiti duomenys, identifikuojantys nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą.

13. Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir valstybės turtas, Alytaus miesto savivaldybės valdomas patikėjimo teise, perduodamas pagal panaudos sutartis laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis:

13.1. biudžetinėms įstaigoms;

13.2. viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybės institucija;

13.3. viešosioms įstaigoms – mokykloms ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje;

13.4. socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims;

13.5. asociacijoms ir labdaros ir paramos fondams, kurių pagrindinis veiklos tikslas – teikti socialinę arba valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo naudą visuomenei ar jos daliai.

Savivaldybės nekilnojamasis turtas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis gali būti perduodamas tik tiems labdaros ir paramos fondams, kurių pagrindinis veiklos tikslas – teikti socialinę arba valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo naudą visuomenei ar jos daliai.

Asociacijų ir labdaros ir paramos fondų veiklą, kuri priskiriama socialinei arba nacionalinio augumo sričiai, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 

13.6. politinėms partijoms;

13.7. Juridinių asmenų registre registruotiems profesinių sąjungų susivienijimams – tik savivaldybės nekilnojamasis turtas;

13.8. kitiems subjektams, jeigu tai nustatyta įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.

 

13. Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir valstybės turtas, Alytaus miesto savivaldybės valdomas patikėjimo teise, perduodamas pagal panaudos sutartis laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis:

13.1. biudžetinėms įstaigoms;

13.2. viešosioms įstaigoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą laikomos viešojo sektoriaus subjektais;

13.3. asociacijoms ir labdaros ir paramos fondams, kurių pagrindinis veiklos tikslas yra bent vienas iš šių tikslų:

13.3.1. užtikrinti vaiko ar šeimos gerovės arba vaiko teisių apsaugą;

13.3.2. teikti pagalbą nusikaltimų aukoms arba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims;

13.3.3. užtikrinti neįgaliųjų ar kitų socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupių (prekybos žmonėmis aukų, asmenų, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, bei kitoms socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupėms priklausančių asmenų) ir užsieniečių socialinę integraciją;

13.3.4. teikti pagalbą arba socialines paslaugas asmenims, dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų socialinių problemų negalintiems pasirūpinti savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ar patiriantiems skurdą ir socialinę atskirtį;

13.3.5. teikti pagalbą, sietiną su pacientų teisių gynimu, organizuoti ir teikti ligų prevencijos paslaugas;

13.3.6. teikti pagalbą, sietiną su užimtumo arba socialinės integracijos per vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą ir kultūrinę veiklą skatinimu;

13.3.7. tenkinti gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius (šį veiklos tikslą įgyvendinančiai asociacijai panaudos pagrindais gali būti perduotas tik savivaldybės turtas);

13.3.8. tenkinti žmonių fizinio aktyvumo poreikius per kūno kultūros ir sporto veiklos skatinimą;

13.3.9. tenkinti etninės kultūros, meno kūrėjų ir kultūros darbuotojų poreikius per kultūros ir meno plėtros, kultūrinės edukacijos ar kultūros paveldo apsaugos veiklą.

13.4. egzilio sąlygomis veikiančioms aukštosioms mokykloms;

13.5. kitiems subjektams, jeigu tokio perdavimo tvarka ir sąlygos nustatytos įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.

16. Savivaldybės turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis:

16.1. biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms (aprašo 13.2, 13.3 papunkčiai) –  ne ilgesniam kaip 25 metų laikotarpiui;

16.2. kitiems subjektams (aprašo 13.5–13.8 papunkčiai) – ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

16. Savivaldybės turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis:

16.1. biudžetinėms įstaigoms (aprašo 13.1 punktas) –  ne ilgesniam kaip 25 metų laikotarpiui;

16.2. kitiems subjektams (aprašo 13.2–13.5 punktai) – ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

17. Savivaldybės turtas panaudos pagrindais gali būti perduodamas šio aprašo 13.2–13.7 papunkčiuose nurodytiems subjektams, jeigu šie subjektai atitinka įstatymų nustatytus kriterijus ir yra pateikę dokumentus, kuriais pagrindžiama jų ir įstatymų nustatytų kriterijų atitiktis.

 

17. Savivaldybės turtas panaudos pagrindais gali būti perduodamas aprašo 13.2–13.5 punktuose nurodytiems subjektams, jeigu panaudos subjektas pagrindžia, kad prašomas panaudos pagrindais suteikti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai (jeigu subjektas yra asociacija ar labdaros ir paramos fondas – aprašo 13.3.1–13.3.9 punktuose nustatytiems veiklos tikslams), dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka šio subjekto steigimo dokumentuose nustatytus veiklos sritis ir tikslus.

18. Subjektai, nurodyti šio aprašo 13.1–13.8 papunkčiuose, norintys gauti savivaldybės turtą neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį ar prašantys panaudos sutarties termino pratęsimo, savivaldybės administracijai turi pateikti:

18.1. motyvuotą prašymą, kuriame turi būti nurodytas prašomo perduoti savivaldybės turto naudojimo tikslas, kokiai veiklai vykdyti bus naudojamas turtas, ar turto naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;

18.2. įstatų (nuostatų) kopijas, išskyrus biudžetines įstaigas ir viešąsias įstaigas, kurių viena iš steigėjų yra savivaldybė;

18.3. pažymėjimo apie socialinės įmonės statuso suteikimą nuorašą (socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims);

18.4. savivaldybės skyriaus arba specialisto, koordinuojančio tą veiklos sritį, kur veikia panaudos subjektas, išvadą, kad panaudos subjekto veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos daliai (išskyrus biudžetines įstaigas ir viešąsias įstaigas, kurių viena iš steigėjų yra savivaldybė, politines partijas);

18.5. asociacijos, labdaros ir paramos fondai, politinės partijos, profesinių sąjungų susivienijimai ir juos sudarančios profesinės sąjungos (perduodant nekilnojamąjį turtą) – valstybės įmonės Registrų centro pažymą, įrodančią, kad neturi nuosavybės teise priklausančio ar panaudos pagrindais perduoto laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybės ar savivaldybės nekilnojamojo turto Alytaus miesto savivaldybėje.

18. Subjektai, nurodyti aprašo 13.1–13.5 punktuose, norintys gauti savivaldybės turtą neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, savivaldybės administracijai turi pateikti:

18.1. motyvuotą prašymą, kuriame turi būti nurodytas prašomo perduoti savivaldybės turto naudojimo tikslas, kokiai veiklai vykdyti bus naudojamas turtas, ar turto naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;

18.2. įstatų (nuostatų) kopijas, išskyrus biudžetines įstaigas ir viešąsias įstaigas;

18.3. savivaldybės skyriaus arba specialisto, koordinuojančio tą veiklos sritį, kur veikia panaudos subjektas, išvadą, kad panaudos subjekto veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos daliai (išskyrus biudžetines ir viešąsias įstaigas).

 

19. Prieš sudarydamas panaudos sutartį panaudos gavėjas turi pateikti rašytinį įsipareigojimą panaudos sutartyje numatytomis sąlygomis panaudoti savo lėšas perduoto nekilnojamojo daikto einamajam ir statinio kapitaliniam remontui, kito ilgalaikio  materialiojo turto remontui  atlikti.

19. Neteko galios.

20. Savivaldybės turto panaudos sutartyje turi būti nustatyta:

20.1. pagal panaudos sutartį perduodamo turto naudojimo paskirtis, panaudos  gavėjo  pareiga  savo  lėšomis atlikti nekilnojamojo  daikto  einamąjį ir statinio kapitalinį   remontą, kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, apmokėti visas  turto išlaikymo išlaidas, apdrausti gaunamą ilgalaikį materialųjį turtą ir  kitos Civiliniame kodekse nustatytos panaudos sąlygos;

20.2. kalendoriniams metams pasibaigus, iki kitų metų vasario 1 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijai nekilnojamojo turto panaudos gavėjas turi pateikti tai patvirtinančią informaciją apie neatlygintinai organizuotus renginius, veiklos rezultatus, užtikrinančius naudą visuomenei (šis reikalavimas netaikomas biudžetinėms įstaigoms);

20.3. panaudos gavėjas panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos teikia panaudos davėjui ataskaitą, kurioje nurodoma, kaip yra naudojamas panaudos pagrindais perduotas ilgalaikis materialusis turtas, kokią veiklą vykdo panaudos gavėjas, ar panaudos gavėjas vykdo įsipareigojimus savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą arba kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, ar vykdomos kitos panaudos sutarties sąlygos (šis reikalavimas netaikomas biudžetinėms įstaigoms); 

20.4. panaudos davėjas privalo nutraukti panaudos sutartį, jei panaudos gavėjas nesiverčia veikla, dėl kurios buvo perduotas savivaldybės turtas, ar šį turtą naudoja ne pagal paskirtį. Panaudos gavėjui, pagerinusiam pagal panaudos sutartį perduotą turtą, už pagerinimą neatlyginama.

20. Savivaldybės turto panaudos sutartyje turi būti nustatyta:

20.1. pagal panaudos sutartį perduodamo turto naudojimo paskirtis, panaudos  gavėjo  pareiga  savo  lėšomis atlikti nekilnojamojo  daikto  einamąjį ir statinio kapitalinį   remontą, kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, apmokėti visas  turto išlaikymo išlaidas, apdrausti gaunamą ilgalaikį materialųjį turtą ir  kitos Civiliniame kodekse nustatytos panaudos sąlygos;

20.2. panaudos gavėjas panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos teikia panaudos davėjui ataskaitą, kurioje nurodoma, kaip yra naudojamas panaudos pagrindais perduotas nekilnojamasis turtas, kokią veiklą vykdo panaudos gavėjas, ar panaudos gavėjas vykdo įsipareigojimus savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą arba kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, ar vykdomos kitos panaudos sutarties sąlygos (šis reikalavimas netaikomas biudžetinėms įstaigoms, valstybės ir savivaldybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms); 

20.3. panaudos davėjas privalo nutraukti panaudos sutartį, jei panaudos gavėjas nesiverčia veikla, dėl kurios buvo perduotas savivaldybės turtas, ar šį turtą naudoja ne pagal paskirtį. Panaudos gavėjui, pagerinusiam pagal panaudos sutartį perduotą turtą, už pagerinimą neatlyginama.

22. Savivaldybės nekilnojamasis turtas gali būti perduotas panaudos pagrindais neatlygintinai naudotis tik tuo atveju, jei buvo paskelbtas bent vienas to turto nuomos konkursas ir turtas nebuvo išnuomotas viešojo konkurso būdu (šis reikalavimas netaikomas, kai turtas perduodamas pavaldžioms įstaigoms).

 

22. Savivaldybės nekilnojamasis turtas gali būti perduotas panaudos pagrindais neatlygintinai naudotis tik tuo atveju, jei buvo paskelbtas bent vienas to turto nuomos konkursas ir turtas nebuvo išnuomotas viešojo konkurso būdu (šis reikalavimas netaikomas, kai turtas perduodamas biudžetinėms įstaigoms, valstybės ir savivaldybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms).

23. Savivaldybės turto panaudos sutartį su panaudos subjektais sudaro savivaldybės turto valdytojas.

23. Savivaldybės turto panaudos sutartį su panaudos subjektais sudaro savivaldybės turto valdytojas. Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyriaus, atsakingo už turto panaudą, specialistai atlieka turto panaudos sutarčių kontrolę ir vykdo šias funkcijas:

23.1. tikrina, ar panaudos sutartis yra įregistruota viešajame registre;

23.2. tikrina, ar perduotas turtas yra apdraustas draudimo bendrovėje, kaip to reikalauja turto panaudos sutartis;

23.4. tikrina, ar panaudos gavėjas, vadovaudamasis turto panaudos sutarties sąlygomis, sudarė su atitinkamomis įmonėmis ir organizacijomis sutartis dėl perduoto turto eksploatavimo, komunalinių ir kitų paslaugų;

23.5. tikrina, ar panaudos gavėjas laikosi kitų panaudos sutartyje nustatytų sąlygų.

28. Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas, kuris nereikalingas savivaldos funkcijoms įgyvendinti,  išnuomojamas viešo konkurso būdu ir ne konkurso būdu. 

28. Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas, kuris nenaudojamas savivaldybės funkcijoms įgyvendinti,  išnuomojamas viešo konkurso būdu ir ne konkurso būdu.

32. Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas ne konkurso būdu:

32.1. sprendimą išnuomoti savivaldybės turtą priima savivaldybės taryba, kai tenkinama bent viena iš sąlygų:

32.1.1. du kartus neįvyksta viešas turto nuomos konkursas;

32.1.2. pageidaujantis išsinuomoti turtą ketina investuoti į savivaldybės turto pagerinimą ne mažiau kaip 300 000 Eur;

32.1.3. išsinuomoti nekilnojamąjį turtą pageidauja greta jų esančio nekilnojamojo turto savininkai arba nuomininkai veiklai plėsti;

32.2. sprendimą išnuomoti savivaldybės turtą priima turto valdytojas, o kai turtas savivaldybės tarybos sprendimu neperduotas turto valdytojui – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu  turtas išnuomojamas:

32.2.1. trumpalaikiams renginiams (parodoms, sporto, kultūros renginiams, pasitarimams, šventėms, darbuotojų socialinėms reikmėms ir kt.) organizuoti, bendra turto nuomos trukmė šiems renginiams negali būti ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų per metus;

32.2.2. neformaliojo vaikų švietimo teikėjams;

32.2.3. ne daugiau kaip 10 kv. metrų nekilnojamojo turto ploto kopijavimo, kavos, vandens, maisto aparatams pastatyti ir kitoms panašioms reikmėms.

 

32. Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas ne konkurso būdu:

32.1. sprendimą išnuomoti savivaldybės turtą priima savivaldybės taryba, kai tenkinama bent viena iš sąlygų:

32.1.1. bent 3 kartus neįvyksta viešas nuomos konkursas;

32.1.2. perkamos paslaugos, kurioms teikti bus naudojamas savivaldybės turtas, ir šis turtas išnuomojamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka vykdomo viešojo paslaugų pirkimo metu;

32.1.3. kai bendrosios nuosavybės teise valdomas savivaldybės nekilnojamasis turtas išnuomojamas šio turto bendraturčiams arba kai išnuomojamas savivaldybės nekilnojamasis turtas yra greta šio turto nuomininkams priklausančių arba jų naudojamų statinių;

32.1.4. kai savivaldybės turtas išnuomojamas pelno nesiekiantiems subjektams, kurių pagrindinis veiklos tikslas atitinka bent vieną iš aprašo 13.3.1–13.3.9 punktuose nustatytų tikslų.

32.2. sprendimą išnuomoti savivaldybės turtą priima turto valdytojas, o kai turtas savivaldybės tarybos sprendimu neperduotas turto valdytojui – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu  turtas išnuomojamas:

32.2.1. neatidėliotinam darbui atlikti (avarijoms, stichinėms nelaimėms likviduoti ir panašiai);

32.2.2. trumpalaikiams renginiams (parodoms, sporto, kultūros renginiams, pasitarimams, šventėms, darbuotojų socialinėms reikmėms ir kt.) organizuoti, bendra turto nuomos trukmė šiems renginiams negali būti ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų per metus.

2 priedas.

19. Kalendoriniams metams pasibaigus, iki kitų metų vasario 1 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijai pateikti informaciją apie neatlygintinai organizuotus renginius, veiklos rezultatus, užtikrinančius naudą visuomenei, bei pateikti tai patvirtinančių dokumentų kopijas ar kitą informaciją.

Kitos sąlygos _____________________________________.

(numatytos sprendime)

2 priedas.

19. Neteko galios.

2 priedas.

21. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta:

21.1. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais;

21.2. jeigu panaudos gavėjas nesudaro sąlygų kontroliuoti, ar perduotas pagal sutartį turtas naudojamas pagal paskirtį ir sutartį, ar panaudos gavėjas verčiasi veikla, dėl kurios buvo perduotas  turtas;

21.3. jeigu panaudos gavėjas nevykdo sprendimo priėmimo metu duoto įsipareigojimo savo lėšomis atlikti jam perduoto nekilnojamojo turto einamąjį ar kapitalinį remontą;

21.4. jeigu panaudos gavėjas nesiverčia veikla, dėl kurios buvo perduotas turtas, ar šį turtą naudoja ne pagal paskirtį;

21.5. panaudos davėjui pareikalavus, kai perduotas turtas reikalingas savivaldybės ar visuomenės poreikiams tenkinti;

21.6. pasibaigus panaudos subjektui kaip juridiniam asmeniui.

 

2 priedas.

21. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta:

21.1. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais;

21.2. jeigu panaudos gavėjas nesudaro sąlygų kontroliuoti, ar perduotas pagal sutartį turtas naudojamas pagal paskirtį ir sutartį, ar panaudos gavėjas verčiasi veikla, dėl kurios buvo perduotas  turtas;

21.3. jeigu panaudos gavėjas nevykdo sprendimo priėmimo metu duoto įsipareigojimo savo lėšomis atlikti jam perduoto nekilnojamojo turto einamąjį ar kapitalinį remontą;

21.4. jeigu panaudos gavėjas nesiverčia veikla, dėl kurios buvo perduotas turtas, ar šį turtą naudoja ne pagal paskirtį;

21.5. panaudos davėjui pareikalavus, kai perduotas turtas reikalingas savivaldybės ar visuomenės poreikiams tenkinti;

21.6. pasibaigus panaudos subjektui kaip juridiniam asmeniui;

21.7. jei panaudos gavėjas nevykdo kitų sutartyje numatytų sąlygų.

2 priedas.

25. Pasibaigus šios sutarties terminui su panaudos gavėju, tvarkingai vykdžiusiu sutartyje prisiimtas sąlygas, ši  sutartis gali būti pratęsta naujam terminui teisės aktų nustatyta tvarka.

2 priedas.

25. Pripažinti netekusiu galios.

2 priedas.

26. Panaudos gavėjas, pageidaujantis pratęsti panaudos sutartį, kreipiasi raštiškai į panaudos davėją ne vėliau kaip prieš mėnesį iki sutarties termino pasibaigimo dėl galimybės pratęsti panaudos sutartį naujam terminui.

2 priedas.

26. Pripažinti netekusiu galios.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Neringa Norušė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24409, el. p. neringa.noruse@alytus.lt

 

Į pradžią