Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-374 2019-10-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS

                                                                                                                              Projektas

2019-10-18 Nr. TŽ-374

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1 papunkčiu, 4, 6 punktais, 13.2, 14.1, 16.1 papunkčiais ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos savivaldybės vyr. specialisto (savivaldybės gydytojo) 2019-06-05 raštą Nr. VD-1802(6.39) „Dėl kompiuterinio perimetro perdavimo“, 2019-07-10 raštą Nr. VD-2218(6.39) „Dėl turto perdavimo“, Finansų ir investicijų skyriaus 2019-07-31 raštą Nr. VD-2425 (6.39) „Dėl turto perdavimo“, 2019-09-02 raštą Nr. VD-2738 (6.39) „Dėl turto perdavimo“, 2019-07-31 raštą Nr. VD-2424 (6.39) „Dėl turto perdavimo“, 2019-08-06 raštą Nr. VD-2491 (6.39) „Dėl turto perdavimo“, Statybos skyriaus 2019-08-06 raštą Nr. VD-2493 „Dėl turto perdavimo“, Kultūros skyriaus 2019-08-22 raštą Nr. VD-2654 „Dėl turto perdavimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą:

1.1. valdyti, naudotis ir disponuoti juo patikėjimo teise:

1.1.1. Alytaus lopšeliui-darželiui „Girinukas“ pagal 1 priedą;

1.1.2. Alytaus muzikos mokyklai pagal 2 priedą;

1.1.3. VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centrui ilgalaikį materialųjį turtą – neįgaliųjų platforminį keltuvą „Stratos“, kurio inventorinis Nr. 505002154, įsigijimo ir likutinė vertė 13 359,00 Eur, nusidėvėjimas 0,00 Eur;

1.2. pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis 25 metų laikotarpiui:

1.2.1. VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei pagal 3 priedą;

1.2.2. Alytaus poliklinikai pagal 4 priedą.

1.2.3. VšĮ Alytaus infrastruktūra“ pagal 5 priedą.

2. Įgalioti Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti turto panaudos sutartis ir perdavimo ir priėmimo aktus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-18

Alytus

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyrių raštus dėl turto, kuris įsigytas iš savivaldybės biudžeto lėšų (15101), įgyvendinant Alytaus muzikos mokyklos pastato modernizavimo ir ugdymo aplinkos gerinimo projektą (Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-11-0004), Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ ugdymo aplinkos modernizavimo projektą (Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-11-0001), perdavimo.

Parengto sprendimo projekto tikslas – perduoti Alytaus miesto savivaldybės įstaigoms jų nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                        Inga  Biekšienė

 

Tel. (8 315) 55 181, +370 614 68118, el. p. inga.bieksiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-374 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS - 1 priedas
TŽ-374 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS - 2 priedas
TŽ-374 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS - 4 priedas
TŽ-374 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS - 3 priedas
TŽ-374 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS - 5 priedas
Į pradžią