Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-369 2019-10-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-10-18 Nr. TŽ-369

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KOLUMBARIUMO NIŠOS KAINOS PATVIRTINIMO

 

2019-10-31 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto Klevų g. kapinėse esančio kolumbariumo nišos kainą 1 000 Eur.

2. Skelbti šį sprendimą vietos žiniasklaidos priemonėse, Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL KOLUMBARIUMO NIŠOS KAINOS PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-18

(data)

Alytus

 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, išimtinė Savivaldybės tarybos kompetencija kainų ir tarifų už savivaldybės valdomų įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamas atlygintinas paslaugas ir keleivių vežimą vietiniais maršrutais nustatymas, centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų nustatymas (tvirtinimas) įstatymų nustatyta tvarka, vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifų nustatymas įstatymų nustatyta tvarka.

Šis sprendimas reikalingas atsižvelgiant į planuojamą kolumbariumo įrengimą. Mokestis už kolumbariumo nišą Alytaus miesto Klevų g. kapinėse esančiame kolumbariume yra vienkartinis. Laidojimo kolumbariumo nišoje tvarka nustatyta Žmonių palaikų laidojimo, kapinių tvarkymo ir lankymo Alytaus miesto kapinėse taisyklėse.

Kainos pagrįstumas: kolumbariumo nišos kaina sudaryta įvertinus viso kolumbariumo įrengimo kainą, t. y. 30-ties nišų kolumbariumas kainavo 24 000 Eur, taip pat aplinkos sutvarkymą aplink įrengtas atskiras kolumbariumo dalis.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Eglė Kupčinskienė

 

Tel. (8 315) 55 134, el. p. egle.kupcinskiene@alytus.lt

Į pradžią