Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-370 2019-10-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LAUKGUSTA“ INVESTICIJŲ SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-10-18 Nr. TŽ-370

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LAUKGUSTA“ INVESTICIJŲ SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO

 

2019-10-31 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ 2016-02-12  investicijų sutarties Nr. SRN-13 8.3 papunkčiu, atsižvelgdama į UAB „Laukgusta“ 2019-10-15 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nutraukti prieš terminą nuo 2019 m. lapkričio 1 d. Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ 2016-02-12 investicijų sutartį Nr. SRN-13 abipusiu šalių sutarimu.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti susitarimą dėl sprendimo 1 punkte nurodytos sutarties nutraukimo.

  Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LAUKGUSTA“ INVESTICIJŲ SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-18

(data)

Alytus

 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ 2016-02-12  investicijų sutarties Nr. SRN-13 8.3 papunkčiu, teikiamas tarybos sprendimo dėl 2016-02-12 investicijų sutarties Nr. SRN-13 nutraukimo projektas, nes 2019-10-15 iš investuotojo „Laukgusta“ buvo gautas prašymas abipusiu šalių susitarimu nutraukti 2016-02-12 žemės nuomos Nr. SRN-14 ir 2016-02-12 investicijų Nr. SRN-13 sutartis. Investuotojas įsipareigoja iki 2019-11-30 grąžinti Alytaus miesto savivaldybės padengtą 2016 ir 2017 metų žemės nuomos mokestį, sumokėti naujai suformuotą mokestį už 2019 metų laikotarpį į surenkamąją Alytaus miesto savivaldybės sąskaitą.

 

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                      Mantas Lisauskas

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24483, el. p. mantas.lisauskas@alytus.lt

 

Dokumento priedai:
TŽ-370 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LAUKGUSTA“ INVESTICIJŲ SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO-INVESTICIJŲ SUTARTIS
Į pradžią