Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-373 2019-10-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

                                                                                                                              Projektas

2019-10-18 Nr. TŽ-373

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 1 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 49 ir 67 punktais, atsižvelgdama į 2019-09-05 įvykusių derybų protokolus Nr. KPPt-340, KPPt-341, KPPt-342, KPPt-343, KPPt-345, KPPt-346, 2019-10-15 įvykusių pakartotinių derybų protokolus Nr. KPPt-402, KPPt-403, KPPt-404, KPPt-405, KPPt-407 bei siekdama įgyvendinti Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 15 punkte numatytą funkciją, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Įsigyti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn nekilnojamąjį turtą:

1.1. vieno kambario butą, esantį Putinų g. 6-(duomenys neskelbtini), Alytuje, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), už 20 240,00 (dvidešimt tūkstančių du šimtus keturiasdešimt) Eur;

1.2. vieno kambario butą, esantį Kaštonų g. 28-(duomenys neskelbtini), Alytuje, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), už 17 000,00 Eur (septyniolika tūkstančių) Eur;

1.3. vieno kambario butą, esantį Topolių g. 3-(duomenys neskelbtini), Alytuje, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), už 26 180,00 (dvidešimt šešis tūkstančius šimtą aštuoniasdešimt) Eur;

1.4. vieno kambario butą, esantį Jaunimo g. 18-(duomenys neskelbtini), Alytuje, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), už 22 000,00 (dvidešimt du tūkstančius) Eur;

1.5. dviejų kambarių butą, esantį Šaltinių g. 8-(duomenys neskelbtini), Alytuje, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), už 29 000,00 (dvidešimt devynis tūkstančius) Eur;

1.6. dviejų kambarių butą, esantį Topolių g. 14-(duomenys neskelbtini), Alytuje, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), už 26 500,00 (dvidešimt šešis tūkstančius penkis šimtus) Eur.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją Auksę Juonienę teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti nekilnojamojo turto pirkimo sutartis ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su turtu, nurodytu sprendimo 1 punkte.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-18

(data)

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo 49 ir 67 punktais, savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Pirkimo komisijos sprendimą dėl derybas laimėjusio kandidato, pateikia savivaldybės tarybai tvirtinti sprendimo dėl nekilnojamųjų daiktų savivaldybės nuosavybėn pirkimo projektą.

Šio tarybos sprendimo projekto tikslas – pritarti 6 butų (4 – vieno kambario butų ir 2 – dviejų kambarių butų) Alytaus mieste įsigijimui už derybų metu nustatytą kainą, neviršijančią nepriklausomo turto vertintojo nustatytos turto vertės, atlikus individualų turto vertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka, daugiau kaip 10 procentų. Butų plotai, nepriklausomo turto vertintojo nustatytos turto vertės ir galutinės derybų metu nustatytos kainos pateiktos žemiau lentelėje.

Putinų g. 6-(duomenys neskelbtini), Alytuje

Kaštonų g. 28-(duomenys neskelbtini), Alytuje

Topolių g. 3-(duomenys neskelbtini), Alytuje

Jaunimo g. 18-(duomenys neskelbtini), Alytuje

Šaltinių g. 8-(duomenys neskelbtini), Alytuje

Topolių g. 14-(duomenys neskelbtini), Alytuje

Plotas, kv. m

33,08

33,15

39,60

32,82

47,48

47,04

Rinkos vertė, Eur

18 400,00

16 900,00

23 800,00

20 300,00

27 100,00

26 800,00

Galutinė kaina, Eur

20 240,00

17 000,00

26 180,00

22 000,00

29 000,00

26 500,00

Tarybai priėmus sprendimą, minėtų butų pirkimo pardavimo sandoriai bus sudaromi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Neringa Norušė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24409, el. p. neringa.noruse@alytus.lt

Į pradžią