Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. TŽ-362 2019-10-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

 

 

2019 m. ___________________d.  Nr. _____

Alytus

 

 

1. SUTARTIES ŠALYS

 

 

Alytaus miesto savivaldybė (toliau – savivaldybė), kodas 111102979 atstovaujama Alytaus miesto savivaldybės mero Nerijaus Cesiulio, veikiančio pagal Vietos savivaldos įstatymą, ir Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Alytaus apskrities VPK), atstovaujamas viršininko Alvydo Jurgelevičiaus, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, juridinio asmens kodas 191008762, kartu savivaldybė ir Alytaus apskrities VPK vadinami šalimis, o kiekviena atskirai – šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 34 punktu, Policijos veiklos įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, sudarė šią bendradarbiavimo sutartį (toliau vadinama sutartimi).

 

 

2. SUTARTIES OBJEKTAS IR TIKSLAS

 

 

1. Sutarties objektą ir tikslus užtikrina ir įgyvendina savivaldybės administracija.

2. Sutarties objektas – šalių bendradarbiavimas siekiant užtikrinti viešąją Alytaus miesto tvarką taikos metu, ekstremaliųjų situacijų ir skirtingų karinio konflikto fazių metu (įvedus nepaprastąją padėtį, paskelbus mobilizaciją, demobilizaciją).

3. Ši sutartis sudaroma siekiant organizuoti bendrą Alytaus apskrities VPK pareigūnų ir savivaldybės darbą.

4. Vykdant Alytaus miesto administracinių teisės pažeidimų ir nusikalstamų veikų prevenciją, užkardymą ir jų išaiškinimą  organizuoja ir vykdo savivaldybės administracija.

5. Šios sutarties tikslas yra:

5.1. saugios Alytaus miesto aplinkos kūrimas;

5.2. efektyvi Alytaus miesto savivaldybės tarybos priimtų teisės aktų laikymosi kontrolė;

5.3. teisės pažeidimų prevencija.

5.4. pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms, gebėjimai reaguoti į kilusius įvykius, tam tikrų situacijų valdymas

5.5. Sąveikų nustatymas Alytaus mieste įvedus nepaprastąją padėtį ar paskelbus mobilizaciją, demobilizaciją

 

 

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

6. Savivaldybė, vadovaudamasi šia sutartimi, įsipareigoja:

6.1. pagal kompetenciją dalyvauti Alytaus apskrities VPK organizuojamose prevencinėse priemonėse vykdant viešosios tvarkos kontrolę savivaldybės teritorijoje;

6.2. bendradarbiauti siekiant užtikrinti viešąją tvarką;

6.3. teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją dėl poreikio pasitelkti policijos pareigūnus viešajai tvarkai palaikyti savivaldybės teritorijoje vykstančių renginių metu;

6.4. organizuoti prevencines priemones, užtikrinant savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų vykdymą savivaldybės teritorijoje.

7. Alytaus apskrities VPK įsipareigoja:

7.1. pagal kompetenciją dalyvauti savivaldybės organizuojamose prevencinėse priemonėse, užtikrinant savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų vykdymą ir viešosios tvarkos kontrolę savivaldybės teritorijoje;

7.2. teisės aktų nustatyta tvarka pagal savivaldybės administracijos kompetenciją teikti informaciją, susijusią su viešosios tvarkos užtikrinimu ir teisės pažeidimais;

7.3. teikti pagalbą Administracinių nusižengimų protokolų surašymui ir administracinių bylų formavimui, vykdant viešosios tvarkos užtikrinimo funkcijas, užtikrinant efektyvesnę savivaldybės priimtų teisės aktų priežiūrą.

7.4. Dalyvauti Alytaus miesto savivaldybės pasirengimą mobilizacijai organizuojančių institucijų veikloje;

7.5. Kontaktinių asmenų skyrimas, vykdant turto rekvizicijos ir laikino paėmimo, transporto priemonių perdavimo procese;

7.6. Dalyvauti gyvybiškai svarbios funkcijos – vidaus saugumo (užtikrinti asmens, visuomenės saugumo, viešąją tvarką) vykdyme;

7.7. Numatyti mobilizacijos  metu sąveiką ir veiksmų koordinavimą;

7.8. Dalyvauti vykdant svarbių  Alytaus miestui objektų bei humanitarinės paramos išdavimo vietų  apsaugą;

7.9. Vykdyti riaušių malšinimą, esant reikalui pasitelkiant kitas institucijas;

7.10. Prisidėti prie gyventojų įspėjimo ir informacijos sklaidos nefunkcionuojant TV/radijui, internetui.

7.11. Vykdyti gelbėjimo darbų vadovo, operacijų vadovo teisėtus nurodymus ir ekstremaliųjų situacijų komisijos sprendimus, reikalingus ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti.

 

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

 

8. Šalys šios sutarties įsipareigojimus grindžia geranoriškumu, abipuse pagarba ir atsakomybe už priimtus įsipareigojimus.

9. Vykdydamos savo įsipareigojimus, šalys vadovaujasi šios sutarties nuostatomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10. Šalys už sutarties įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

5. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

11. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir yra neterminuota.

12. Sutarties galiojimas pasibaigia nutrūkus bent vienos iš šalių veiklai.

 

6. KITOS SĄLYGOS

 

13. Sutartis gali būti pakeista, papildyta arba nutraukta abiejų šalių susitarimu.

14. Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, raštu pranešusi kitai šaliai, ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki planuojamos sutarties nutraukimo dienos.

15. Vadovaudamosios šia sutartimi, šalys gali rengti konkrečius bendradarbiavimo priemonių planus, kuriuos tvirtina savivaldybės administracijos direktorius ir Alytaus apskrities VPK viršininkas.

16. Visi ginčai, susiję su šia sutartimi, sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

17. Pasirašius šią bendradarbiavimo sutartį , netenka galios 2015 gruodžio 30 d. Bendradarbiavimo sutartis Nr. SR-2054 (3.9.)/52IL-14986.

18. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai, abu sutarties egzemplioriai turi vienodą galią.

 

7. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Alytaus miesto savivaldybė

Rotušės a. 4, 62504 Alytus                    

Kodas 111102979

Tel. (8 315) 55 105

Faksas (8 315) 55 191

El. paštas info@alytus.lt

 

 

Alytaus miesto savivaldybės

meras

 

Nerijus Cesiulis

 

(Data)          

A. V.            

Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Jotvingių g. 8, 62116 Alytus

Kodas 191008762

Tel. (8 315) 55 600
Faksas (8 315) 55 605
El. paštas alytausvpk.bud@policija.lt

 

Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariato viršininkas

 

Alvydas Jurgelevičius

 

(Data)

A. V.

 

 

            

 

 

 

Į pradžią