Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. TŽ-364 2019-10-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTINĖS INICIATYVOS „TAU, ALYTAU“ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO-PRIEDAS

  PATVIRTINTA

  Alytaus miesto savivaldybės tarybos

  2019 m. rugsėjo         d.

  Sprendimu Nr. T-

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTINĖS INICIATYVOS „TAU, ALYTAU“ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“ (toliau – iniciatyva) atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžeto lėšomis finansuojamų projektų paraiškų teikimo, vertinimo, atrankos, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už pasiektus rezultatus ir skirtas lėšas tvarką.

2. Iniciatyvos tikslas – įgyvendinant Alytaus miesto savivaldybės kultūros, sporto, švietimo, jaunimo sričių politiką, sudaryti finansines, administracines ir teisines sąlygas aktyvinti miesto bendruomenę, didinti jos vaidmenį, skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą, sudaryti platesnes paslaugų prieinamumo sąlygas.

3. Lėšos iniciatyvai numatomos kiekvienais metais Alytaus miesto savivaldybės biudžete, atskirai nurodant iniciatyvai įgyvendinti skiriamas lėšas.

4. Projektai turi atitikti Alytaus miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose numatytus strateginius tikslus ir uždavinius.

5. Apraše vartojamos sąvokos:

5.1. Kvietimas teikti paraiškas (toliau – kvietimas) – dokumentas, kuriame nurodoma paraiškų teikimo tvarka, terminai ir nuorodos į kvietimą reglamentuojančius teisės aktus.

5.2. Skyrius – už projektų paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą, projektų įgyvendinimo kontrolę ir stebėseną atsakingas savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas skyrius.

5.3. Projektų paraiškų atrankos ir finansavimo komisija (toliau – komisija) – savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, susidedanti iš savivaldybės administracijos darbuotojų, valstybės tarnautojų ir savivaldybės mero deleguotų tarybos narių. Komisijos tikslas – įvertinti projektų tinkamumą finansuoti kokybės ir naudos atžvilgiu, teikti savivaldybės administracijos direktoriui rekomendacijas dėl projektų atrankos ir lėšų skyrimo.

5.4. Projekto paraiška – dokumentas, kurį pateikia pareiškėjas, siekdamas gauti finansavimą iš savivaldybės biudžeto projektui įgyvendinti Alytaus mieste, arba turintis naudą Alytaus miestui ir/ar kuriantis pridėtinę vertę.

5.5. Pareiškėjas – juridinis asmuo arba juridinių asmenų grupė, planuojanti įgyvendinti projektą ir gauti finansavimą projektui įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto.

5.6. Projektaslaike apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – įgyvendinti iniciatyvos tikslus ir uždavinius.

5.7. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – atitinkamų kalendorinių metų laikotarpis, per kurį įgyvendinama visa projekto veikla.

5.8. Projekto vykdytojas – už savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto įgyvendinimą atsakingas pareiškėjas, pasirašęs su savivaldybės administracija sutartį (toliau – sutartis).

             5.9. Sutartis – savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas nustatytos formos dokumentas, kurį sudaro savivaldybės administracija ir projekto vykdytojas.

5.10. Rodikliai suteikia informaciją apie projektus ir jų įgyvendinimo rezultatus.

5.11. Veiklos stebėsena – tai besitęsiantis duomenų rinkimo ir jų analizės procesas, kurio metu vertinama, kaip projektas įgyvendinamas, atsižvelgiant į siekiamus rezultatus.

                         

II SKYRIUS

PROJEKTINĖS INICIATYVOS VALDYMO IR KOORDINAVIMO STRUKTŪRA

 

6. Alytaus miesto savivaldybės taryba priima sprendimą dėl projektinės iniciatyvos  finansavimo, numatydama lėšas kiekvienų metų Alytaus miesto savivaldybės biudžete, atskirai nurodydama iniciatyvai įgyvendinti skiriamas lėšas.

7. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius leidžia įsakymus dėl projektų finansavimo/nefinansavimo.

8. Skyrius atlieka projektų paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą, projektų įgyvendinimo kontrolę ir stebėseną.

9. Skyriai arba valstybės tarnautojai, atsakingi už atskiras veiklos sritis, vykdo prevencinę projektų vykdymo priežiūrą vietoje, kontrolę ir stebėseną. 

10. Komisija atlieka projektų tinkamumo finansuoti vertinimą kokybės ir naudos atžvilgiu, teikia savivaldybės administracijos direktoriui rekomendacijas dėl projektų atrankos ir lėšų skyrimo/neskyrimo.

11. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir Centralizuotas vidaus audito skyrius atlieka projektų vykdymo ir lėšų panaudojimo vertinimą, vadovaudamiesi jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

III SKYRIUS

INICIATYVOS FINANSUOJAMOS SRITYS IR PRIORITETAI, VEIKLA, RODIKLIAI

 

12. Iniciatyvos finansuojamos sritys, prioritetai ir rodikliai:

12.1. kultūros srities, kuriai finansuoti skiriama iki 30 proc. iniciatyvai skirtų lėšų dalis, 1.1 prioritetas – įtraukios kultūros skatinimas.

 

                            1 lentelė. Pagal 1.1 prioritetą remtina veikla:                                                    

Orientacinis remtinos veiklos sąrašas

·     Etninės kultūros ir tautinio tapatumo skatinimas

·     Renginiai, aktualizuojantys Alytaus miesto identiteto formavimą

·     Kita veikla, siekianti numatytų rodiklių

 

                            2 lentelė. Projektai, finansuojami pagal 1.1 prioritetą, turi prisidėti prie Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Savivaldybės veiklos programos bent vieno rezultatų (tikslo) pasiekimo rodiklių:

Rodiklis

Matavimo vienetas

Tikslinė vertė

 

Duomenų šaltinis

 Suorganizuotų kultūros renginių skaičius

Renginiai

30

Projektų ataskaitos

 Suorganizuotų kultūros renginių žiūrovų skaičius

Asmenys

6 000

Projektų ataskaitos

Nakvynių skaičius

Asmenys

70

Projektų ataskaitos, apklausa

 

                   3 lentelė. Projektai, finansuojami pagal 1.1 prioritetą, turi prisidėti prie bent vieno ar kelių Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Savivaldybės veiklos programos produktų (uždavinio, priemonės) pasiekimo rodiklių:

Rodiklis

Matavimo vienetas

Duomenų šaltinis

·      Suorganizuotų renginių skaičius

Renginiai

Projektų ataskaitos

·      Dalyvių skaičius

Asmenys

Projektų ataskaitos

·      Žiūrovų skaičius

Asmenys

Projektų ataskaitos

·      Įvairių socialinių, ypač rizikos, grupių dalyvių (14–29 m. jaunimo) skaičius

Asmenys

Projektų ataskaitos

·      Užsienio svečių ir dalyvių skaičius

Asmenys

Projektų ataskaitos

 

12.2. Sporto srities, kuriai finansuoti skiriama iki 30 proc. iniciatyvai skirtų lėšų dalis,  2.1 prioritetas – fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimas Alytaus mieste.

 

                            4 lentelė. Pagal 2.1 prioritetą remtina veikla:  

Orientacinis remtinos veiklos sąrašas

·       Netipinių, naujoviškų ir mažiau žinomų fizinio aktyvumo formų skatinimas ir populiarinimas

·       Sporto edukacinių priemonių sukūrimas ir plėtojimas

·       Kita veikla, siekianti numatytų rodiklių

·       Sporto turizmo skatinimas

 

                            5 lentelė. Projektai, finansuojami pagal 2.1 prioritetą, turi prisidėti prie bent vieno Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Savivaldybės veiklos programos rezultatų pasiekimo rodikliu:

Rodiklis

Matavimo vienetas

Tikslinė vertė

 

Duomenų šaltinis

Suorganizuotų sporto ir sveikatinimo renginių skaičius

Renginiai

18

Projektų ataskaitos

Suorganizuotų renginių žiūrovų skaičius

Asmenys

14 000

Projektų ataskaitos

Nakvynių skaičius

Asmenys

80

Projektų ataskaitos, apklausa

 

                      6 lentelė. Projektai, finansuojami pagal  2.1 prioritetą, turi prisidėti prie bent vieno ar kelių Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Savivaldybės veiklos programos produktų (uždavinio, priemonės) pasiekimo rodiklių:

Rodiklis

Matavimo vienetas

Duomenų šaltinis

·      Suorganizuotų kūno kultūros ir sveikatinimo  renginių  skaičius

Renginiai

Projektų ataskaitos

·      Dalyvių skaičius

Asmenys

Projektų ataskaitos

·      Žiūrovų skaičius

Asmenys

Projektų ataskaitos

·      Įvairių socialinių, ypač rizikos, grupių dalyvių (14–29 m. jaunimo) skaičius

Asmenys

Projektų ataskaitos

·      Užsienio svečių skaičius

Asmenys

Projektų ataskaitos

 

12.3. Švietimo srities, kuriai finansuoti skiriama iki 30 proc. iniciatyvai skirtų lėšų dalis, 3.1 prioritetas – vaikų ir moksleivių laisvalaikio užimtumo organizavimas.

 

                            7 lentelė. Pagal 3.1 prioritetą remtina veikla:  

Orientacinis remtinos veiklos sąrašas

·       Mokinių savarankiškumo, kūrybiškumo ir saviraiškos ugdymas, taikant netradicinio ugdymo metodus

·       Veikla, skirta mokinių užimtumui organizuoti atostogų metu

 

                            8 lentelė. Projektai, finansuojami pagal 3.1 prioritetą, turi prisidėti prie Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Savivaldybės veiklos programos rezultatų (tikslo) pasiekimo rodiklio:

Rodiklis

Matavimo vienetas

Tikslinė vertė

 

Duomenų šaltinis

Užimtų vaikų skaičius

Vaikų sk.

450

Projektų ataskaitos

 

                      9 lentelė. Projektai, finansuojami pagal  3.1 prioritetą, turi prisidėti prie bent vieno ar kelių Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Savivaldybės veiklos programos produktų (uždavinio, priemonės) pasiekimo rodiklių:

Rodiklis

Matavimo vienetas

Duomenų šaltinis

·       Suorganizuotų renginių skaičius

Renginiai

Projektų ataskaitos

·       Dalyvių skaičius

Asmenys

Projektų ataskaitos

 

12.4. Jaunimo srities, kuriai finansuoti skiriama iki 10 proc. iniciatyvai skirtų lėšų dalis, 4.1 prioritetas –  jaunimo užimtumo, verslumo skatinimas ir pilietiškumo ugdymas

 

                            10 lentelė. Pagal 4.1 prioritetą remtina veikla:

Orientacinis remtinos veiklos sąrašas

Jaunimo savanoriškos veiklos ir verslumo skatinimas

Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir skatinimas

Jaunų žmonių lyderystės įgūdžių stiprinimas

Kita veikla, siekianti numatytų rodiklių

 

                            11 lentelė. Projektai, finansuojami pagal  4.1 prioritetą, turi prisidėti prie Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Savivaldybės veiklos programos rezultatų (tikslo) pasiekimo rodiklių:

Rodiklis

Matavimo vienetas

Tikslinė vertė

 

Duomenų šaltinis

Aktyvių jaunimo organizacijų narių skaičius

Narių sk. organizacijose

150

Projektų, ataskaitos

Renginių dalyvių skaičius

Asmenys

3 100

Projektų ataskaitos

 

                      12 lentelė. Projektai, finansuojami pagal  4.1 prioritetą, turi prisidėti prie bent vieno ar kelių Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Savivaldybės veiklos programos produktų (uždavinio, priemonės) pasiekimo rodiklių:

Rodiklis

Matavimo vienetas

Duomenų šaltinis

·     Renginių skaičius

Renginiai

Projektų ataskaitos

·     Įvairių socialinių, ypač rizikos, grupių dalyvių (14–29 m. jaunimo) skaičius

Asmenys

Projektų ataskaitos

·     Dalyvių skaičius

Asmenys

Projektų ataskaitos

                                                                                      

13. Lėšos, nepaskirstytos numatytam prioritetui, gali būti perskirstytos kitiems prioritetams.

 

IV SKYRIUS

KVIETIMO SKELBIMAS IR PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

14. Kvietimas teikti paraiškas lietuvių kalba skelbiamas savivaldybės interneto portale (www.alytus.lt).

15. Projektų paraiškos teikiamos kvietime nustatyta tvarka ir terminais. Projektų paraiškoms pateikti skiriamas ne trumpesnis nei 20 darbo dienų terminas.

16.  Po nustatyto termino pateiktos paraiškos nenagrinėjamos.

17. Kvietimą rengia, derina ir paskelbia skyrius.

18. Kvietime nurodoma:

18.1. projektų paraiškų pateikimo tvarka ir terminai;

18.2. skyriaus darbuotojų, atsakingų už paraiškų priėmimą ir informacijos teikimą, kontaktiniai duomenys;

18.3. privalomi pateikti dokumentai ir kita reikalinga informacija;

18.4. informacija, kad pareiškėjas, teikdamas paraišką, sutinka, kad ši su paraiška susijusi informacija būtų skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

19. Projektų paraiškos gali būti teikiamos šiais būdais:

19.1. popierinės paraiškos priimamos Alytaus miesto savivaldybės priimamajame adresu Rotušės a. 4, Alytus. Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant jo turi būti nurodyta: PARAIŠKA, srities, pagal kurią teikiama, pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas ir adresas;

 19.2. el. paštu avilysreg@alytus.lt;

 19.3. administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt.

 20. Pagal kvietime nurodytas sąlygas ir terminus gautos projektų paraiškos Alytaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka užregistruojamos.

 21. Pareiškėjas gali atsiimti pateiktą paraišką Alytaus miesto savivaldybės administracijai pateikdamas rašytinį prašymą nevertinti pateiktos paraiškos.

 

V SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ TINKAMUMAS IR REIKALAVIMAI PARAIŠKOMS

 

22. Paraiškas gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre įregistruoti ir veiklą Alytaus mieste vykdantys juridiniai asmenys – nevyriausybiniai subjektai, kurie nėra komercinio pobūdžio ir turi juridinio asmens statusą (nevyriausybinės organizacijos, vietos piliečių grupės, bendruomenės, viešosios įstaigos, vietos organizacijos, jaunimo organizacijos, mokslo organizacijos) ir juridiniai asmenys, kurių veikla finansuojama iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto.

 

23.   Paraišką, kai projektą planuoja įgyvendinti daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo, kitus juridinius asmenis paraiškoje nurodant kaip projekto partnerius, su kuriais turi būti sudaryta bendradarbiavimo sutartis.

24.   Paraiškas gali teikti tie juridiniai asmenys, kurie atsiskaitę už praėjusio biudžetinio laikotarpio  vykdytų projektų veiklą ir finansavimą.

25. Projektui įgyvendinti iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto gali būti skiriama iki 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 10 proc. projekto lėšų dalį turi padengti projektų vykdytojai savo arba partnerių (rėmėjų) finansiniu indėliu. Tinkami dokumentai, įrodantys tokį prisidėjimą, yra sutartis, preliminari sutartis, ketinimų laiškas. Visuose indėlį patvirtinančiuose dokumentuose turi būti nurodytas projekto pavadinimas, finansinio įsipareigojimo vertė eurais ir finansinio įsipareigojimo įvykdymo terminas (konkreti data, laikotarpis ar įvykis).

26. Pareiškėjas kvietime nustatyta tvarka ir terminais pateikia užpildytą nustatytos formos projekto paraiškos formą (1 priedas), kartu su ja pateikdamas visus kvietime nurodytus dokumentus. Už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

27. Tas pats pareiškėjas gali teikti tik vieną projekto paraišką pagal vieną atitinkamos srities prioritetą. Jei tas pats pareiškėjas teikia daugiau nei vieną projekto paraišką pagal tą patį prioritetą, kitos vėliau registruotos jo projektų paraiškos yra atmetamos ir neperduodamos administracinei atitikčiai ir tinkamumui vertinti.

28. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomas dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po jų pateikimo yra negalimas, išskyrus atvejus, kai skyrius arba komisija pareiškėjo paprašo patikslinti pateiktą paraišką.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ TINKAMUMAS

 

29.Projektas turi būti įgyvendintas einamaisiais biudžetiniais metais ir galutinė ataskaita pateikta sutartyje numatytais terminais.

30. Projektai turi būti įgyvendinami Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje.

31. Kriterijus atitinkantys projektai gali būti įgyvendinami už Alytaus miesto ribų, jei projektai būtini siekiant iniciatyvos tikslų ir jie naudingi Alytaus miestui. Jeigu tai nėra įmanoma dėl projekto specifikos ar veiklos pobūdžio ir veikla yra vykdoma už Alytaus miesto teritorijos ribų, turi būti užtikrinama, kad vykdomos veiklos metu sukurti produktai, rezultatai ir nauda atitektų Alytaus miestui.

32. Projektui įgyvendinti prašoma suma negali būti mažesnė nei 1 000 Eur ir didesnė nei 10 000 Eur.

33. Projektas turi būti nekomercinio pobūdžio. Projektu nesiekiama gauti pelno arba ji neturi turėti tokio poveikio.

34. Projekto tikslai ir rezultatai turi duoti visuomeninę naudą, būti laisvai prieinami platesnei visuomenei.

 

VII SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

35. Projekto išlaidų tinkamumas nustatomas vertinant, ar jos:

35.1. yra būtinos projektui įgyvendinti, naudojamos tik projekto tikslams ir rezultatams pasiekti, atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų pagrįstumo ir efektyvumo principus;

35.2. pagal savo paskirtį išlaidos atitinka sąmatoje nurodytas išlaidas, atitinka rinkos kainas, suplanuotos efektyviai ir pagrįstai;

35.3. pagrįstos projekto priemonėmis, trukme, veikla, darbais, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu;

35.4. yra faktiškai patirtos ir apmokėtos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir gali būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus;

35.5. yra patirtos projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Projekto išlaidų patyrimo data negali būti vėlesnė nei projekto įgyvendinimo pabaigos data;

35.6. yra apmokėtos projekto įgyvendinimo laikotarpiu.

36. Jeigu viena ar kelios projekto veiklos rūšys neįvykdytos, įvykdytos iš dalies arba netinkamai, nepasiekti numatyti rezultatai arba jie nepakankami, tai veiklai numatyta išlaidų suma ar jos dalis gali būti laikoma netinkamomis finansuoti išlaidomis.

37. Tinkamos projekto išlaidos:

37.1. projekto įgyvendinimo išlaidos:

37.1.1. projektui įgyvendinti reikalingų prekių, kurios sunaudojamos per projekto vykdymo laikotarpį, įsigijimo išlaidos (pvz., medžiagos, priemonės, reklaminė atributika ir pan.);

37.1.2. projektui įgyvendinti reikalingų paslaugų pirkimo išlaidos (pvz., transporto, technikos, reklamos, spaudos, projekto dalyvių maitinimo, leidybos ir kt. paslaugos);

37.2. projekto administravimo išlaidos:

 37.2.1. projekto vadovo, finansininko ir kitų projektą tiesiogiai vykdančių juridinio asmens darbuotojų, susijusių su projekto įgyvendinimu, darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas;

37.2.2. projekto administravimo išlaidos gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

38. Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma nustatoma projekto vertinimo metu ir įrašoma į sutartį.

39. Projektui skirtos lėšos laikomos panaudotomis pagal sutartyje nurodytą paskirtį, jeigu:

39.1. yra pasiekti paraiškoje ir sutartyje nurodyti projekto tikslai ir rezultatai;

39.2. skirtos lėšos panaudotos tinkamoms projekto išlaidoms apmokėti.

40. Savivaldybės biudžeto lėšomis negali būti finansuojama:

40.1. pareiškėjo įsiskolinimai;

40.2. draudimas, lizingas, išperkamoji nuoma;

40.3. pastatų (patalpų) rekonstrukcija, kapitalinis remontas, statyba;

40.4. projekto veiklai reikalingų patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui ar partneriui, nuomos išlaidos;

40.5. transporto priemonių remontas, eksploatacinių (išskyrus kuro) išlaidų apmokėjimas;

40.6. projekto parengimo išlaidos;

40.7. projekto įgyvendinimo išlaidos, finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

41. Pagal kvietime nustatytas sąlygas pateiktos paraiškos vertinamos pasibaigus paraiškų priėmimo terminui.

42. Paraiškų vertinimas – tai procesas, kurio metu nustatomos ir pasiūlomos finansuoti paraiškos dėl projektų, kurie tinkami finansuoti ir kurie labiausiai padeda pasiekti iniciatyvos tikslus.

43. Paraiškų vertinimo ir atrankos procesas negali būti ilgesnis nei 30 darbo dienų.

44. Paraiškos vertinamos šiais etapais:

44.1. administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimas (vertina skyrius);

44.2. kokybės  ir naudos vertinimas (vertina komisija).

45. Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo etape nustatoma:

45.1. ar paraiška atitinka nustatytus reikalavimus, ar pateikta visa reikiama informacija ir prašomi dokumentai, ar projektas tinkamas finansuoti pagal kvietime nustatytas sąlygas;

45.2. ar pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka tinkamai atsiskaitęs už ankstesniais metais iš savivaldybės biudžeto skirtų lėšų panaudojimą.

46. Administracinis tinkamumas vertinamas šiais  administraciniais kriterijais:

 

13. lentelė. Administraciniai kriterijai

Administracinės atitikties reikalavimai

Taip / Ne

Pastabos

Po patikslinimo

taip / ne

1. Paraiška pristatyta iki galutinio termino

 

 

 

2. Projekto vykdytojo, partnerių, rėmėjų prisidėjimas (ne mažiau kaip 10 proc. lėšų viso projekto vertės)

 

 

 

3. Pateikti visi reikalaujami dokumentai ir priedai

 

 

 

4. Dokumentai užpildyti ir pasirašyti pareiškėjo vadovo arba įgalioto asmens, nurodyta data

 

 

 

5. Paraiškos forma, detalus biudžetas yra tinkamai užpildyti, tinkamo formato

 

 

 

6. Pateiktos bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą, kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais

 

 

 

 

47. Jei atliekant administracinės atitikties vertinimą nustatyta, kad paraiška užpildyta ne pagal visus kvietime nurodytus reikalavimus arba pateikti ne visi nurodyti dokumentai, skyrius per 3 darbo dienas el. paštu informuoja pareiškėją apie neatitikimus. Pareiškėjas turi teisę per 3 darbo dienas nuo el. pašto išsiuntimo dienos paraišką pakoreguoti, pateikti papildomus dokumentus.

48. Jei pareiškėjas per 3 darbo dienas nepašalina administracinės atitikties vertinime nustatytų trūkumų, skyrius atmeta paraišką. Skyrius  per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą, nurodydamas paraiškos atmetimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką.

49. Projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimas atliekamas 14 lentelėje aprašytais tinkamumo finansuoti kriterijais:

 

14 lentelė Tinkamumo finansuoti lentelė

Tinkamumo finansuoti kriterijus

 

Taip

Ne

1.                         Pareiškėjas atitinka tinkamumo finansuoti reikalavimus

 

 

2.     Pareiškėjas atsiskaitęs už praėjusio biudžetinio laikotarpio  vykdytų projektų veiklą ir finansavimą.

 

 

3.                         Projekto trukmė – ne ilgesnė nei leidžiama

 

 

4.                         Prašomas finansavimas yra ne mažesnis nei nustatytas mažiausias biudžeto finansavimo dydis ir neviršija nustatyto didžiausio biudžeto finansavimo dydžio.

 

 

5.                         Projekte numatytos 10 proc. savos arba rėmėjų lėšos

 

 

6.                         Projekto veikla vyks Alytaus miesto teritorijoje

 

 

 

50. Įvertinus visų projektų paraiškų administracinę atitiktį ir tinkamumą, skyrius parengia projektų paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo suvestinę, kurioje nurodomos projektų paraiškos, atitinkančios nustatytus reikalavimus, taip pat nurodomos atmestos paraiškos ir jų atmetimo priežastys.

51. Projektų kokybės (turinio ir išlaidų) ir naudingumo finansuoti vertinimą atlieka komisijos nariai, vadovaudamiesi šiais principais:

51.1. lygiateisiškumo – visoms paraiškoms turi būti taikomi vienodi vertinimo principai;

51.2. skaidrumo, nešališkumo ir aiškios atsakomybės –  turi būti sudaromos sąlygos nustatyti vertinimą atlikusius ir sprendimą priėmusius asmenis; visi vertintojai privalo deklaruoti galimą interesų konfliktą ir būti supažindinti su savo funkcijomis ir atsakomybe atliekant vertinimą; vertinimo rezultatai turi būti viešinami apraše nustatyta tvarka;

51.3. profesionalumo – paraiškų vertinimui atlikti turi būti pasitelkiami atitinkamos kompetencijos specialistai;

51.4. proporcingumo – sprendimas atmesti paraišką turi būti priimtas įvertinus neatitikties projekto vertinimo kriterijams mastą;

51.5. konfidencialumo – turi būti užtikrintas paraiškoje pateiktos informacijos naudojimas tik vertinimo tikslais ir informacijos apie projektą neskleidimas paraiškos vertinimo proceso metu.

52. Komisija atlieka tik tų paraiškų, kurios atitiko administracinės ir tinkamumo atitikties kriterijus, kokybės ir naudingumo vertinimą.

53. Projektų  paraiškų  kokybės vertinimas  atliekamas vadovaujantis strateginiais ir operatyviniais projektų vertinimo kriterijais (16 lentelė).

54. Kokybės vertinimas yra skirtas strateginei projekto svarbai ir jo veiklos pajėgumams įvertinti, vertinant:

54.1. kiek projektas prisidės prie iniciatyvos tikslų pasiekimo;

54.2. kiek projekto rezultatai bus naudingi jo tikslinėms grupėms ir miesto bendruomenei;

54.3. koks projekto lėšų panaudojimo veiksmingumas;

54.4. ar pareiškėjas turi pakankamai administracinių gebėjimų ir kvalifikacijos pasiūlytai veiklai įgyvendinti.

55. Kokybės vertinimo kriterijai yra suskirstyti į punktus. Taip pat kriterijai suskirstyti į strateginius ir operatyvinius. Kiekvienas punktas turi savo didžiausią balų skaičių, kurį sudaro iš papunkčių gautų balų suma. Kiekvienam papunkčiui suteikiama nuo 5 iki 1 balų, vadovaujantis šiais principais: 5 – labai gerai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 – silpnai, 1 – nepakankamai (15 lentelė).

 

15 lentelė. Balų paaiškinimas

5 Labai gerai

Paraiška puikiai atitinka nustatytus kriterijus, informacija yra pakankama, aiški ir nuosekli.

4 Gerai

Paraiška gerai atitinka nustatytus kriterijus, tačiau pateiktoje informacijoje yra nedidelių trūkumų (pvz., kai kuriose paraiškos dalyse pateikta nepakankamai išsami informacija).

3 Pakankamai

Paraiška iš dalies atitinka nustatytus kriterijus, tačiau ne visi aspektai išsamiai paaiškinti arba nepakankamai išsamūs (pvz., nepakankamai nuosekliai išdėstytos problemos ir numatyta veikla, nepakankama projekto įgyvendinimo kompetencija).

2 Silpnai

Paraiškoje yra trūkumų, informacija neišsami, neinformatyvi, nėra teiginių pagrįstumo (pvz., nėra tiksliai aprašytos tikslinės grupės, veikla aprašyta neišsamiai).

1 Nepakankamai

Paraiška neatitinka nustatytų kriterijų arba nėra reikiamos informacijos (pvz., paraiškoje sprendžiamos problemos, kurios neatitinka iniciatyvos prioritetų, pateikta informacija neišsami, neaiški).

                                               

56. Jeigu paraiškos kokybės pagrįstumo vertinimo metu kyla neaiškumų dėl dviprasmiškos ar neišsamios informacijos, komisija el. paštu kreipiasi į pareiškėją, prašydama per 3 darbo dienas pateikti paaiškinimus ir (ar) papildomą informaciją.

57. Kiekvieną paraišką vertina ne mažiau kaip du komisijos nariai, skirdami balus pagal projektų vertinimo kriterijus ir suformuluodami rekomendacinę išvadą apie projekto naudingumą ir skirtiną finansavimą.

 

16 lentelė. Kokybės vertinimo kriterijai

Eil. Nr.

Projektų vertinimo kriterijai

Aprašymas

Balai

Paraiškos punktas*

Strateginiai kokybės vertinimo kriterijai

1.

Projekto aktualumas ir svarba

25

1.1.                                     

Projektas yra tiesiogiai susijęs su iniciatyvos sritimis ir prioritetais, atitinka Alytaus miesto strateginius dokumentus

Paraiškoje aiškiai apibrėžta, kokia   problema bus sprendžiama projekte, paaiškinta, kodėl ji yra svarbi sričiai. Įvertinamos sprendžiamos problemos sąsajos su projekto tikslu, uždaviniais, veikla ir planuojamais rezultatais. Problemos aktualios, reikšmingos. Projektas atitinka Alytaus miesto strateginio plėtros plano, Alytaus miesto strateginio veiklos plano strateginius tikslus ir uždavinius

     5

2.1

1.2.                                     

Projektu sprendžiamos problemos aktualumas, reikšmingumas

Projekto tikslas aiškiai atsako į klausimą, kokių rezultatų ir (arba) poveikio norima pasiekti. Suformuluotas tikslas atitinka šiuos SMART principus: konkretus, išmatuojamas, pasiekiamas, realus, prasmingas, savalaikis

   5

2.1

3.1

3.2

1.3.                                     

Aiškiai apibrėžta problema ir tikslinės grupės

Problema aiškiai apibrėžta ir yra svarbi Alytaus miestui ir tikslinėms grupėms. Aiškiai pasirinktos tikslinės grupės, aiškiai nustatyti jų poreikiai. Tikėtina, kad projektas turės akivaizdų poveikį tikslinėms grupėms

   5

2.1

2.2

1.4.                                     

Planuojami projekto rezultatai, susiję su projekte numatyta veikla

Projekto veikla kryptinga ir (ar) turi realias tęstinumo perspektyvas, planuojami rezultatai pristatyti aiškiai ir suprantamai bei yra realūs ir pasiekiami

   5

2.4

3.1

3.2

1.5.                                     

Projekto poveikis ir tęstinumas

Tikslinės grupės yra pakankamai įtrauktos į veiklą, aiškiai nustatyti vartotojai. Rezultatais bendruomenė gali naudotis nemokamai. Projekto vykdytojo gebėjimai tęsti pradėtą veiklą

   5

2.4

2.

Finansiniai ir veiklos pajėgumai

25

2.1.

Projekto vykdytojo patirtis ir projekto įgyvendinimo kompetencija

Pareiškėjas turi pakankamai projekto valdymo patirties ir kompetencijos, turi pakankamai gebėjimų įgyvendinti projektą, teikti ataskaitas, komunikuoti. Pareiškėjas yra įgyvendinęs sėkmingų ir rezultatyvių panašaus pobūdžio, gerai visuomenės įvertintų projektų. Pateiktas svarbiausių projekto vykdytojų įgyvendintų panašaus pobūdžio projektų sąrašas su jų rezultatais

   5

2.3

2.2.

Projekto valdymo struktūra

Paraiškoje įvardijama atitinkamą kvalifikaciją ir (ar) patirtį turinti projekto vykdymo komanda su aiškiai apibrėžtomis funkcijomis ir nustatyta atsakomybe

   5

2.3

2.3.

Projekto įgyvendinimo laikotarpio, įgyvendinimo plano optimalumas ir realumas

Pasirinktas projekto įgyvendinimo laikotarpis yra optimalus numatytos projekto veiklos ir planuojamų rezultatų atžvilgiu, t. y. paraiškoje aiškiai pagrįsta, kad numatyta projekto veikla bus tikrai įgyvendinta ir planuojami rezultatai bus pasiekti per pasirinktą projekto įgyvendinimo laikotarpį 

   5

1.5

1.5.1

4.2

2.4.

Projekto finansinio ir institucinio tęstinumo užtikrinimo galimybės

Paraiškoje aiškiai įvardintos ir pagrįstos galimybės tęsti projektą bei naudoti jo metu sukurtus rezultatus finansavimo laikotarpiui pasibaigus

   5

2.4

2.5.

Projekto partnerystė

Jei įgyvendinant projektą dalyvauja partneriai, vertinama, ar partneris pajėgus prisidėti prie projekto veiklos įgyvendinimo, ar siekiama bendrų tikslų

   5

1.4

Operatyviniai kokybės vertinimo kriterijai

3

Metodika

20

3.1.

Projekto metodika yra tinkama pasiekti rezultatų

Siūloma veikla yra tinkama ir atitinka problemą, uždavinius bei laukiamus rezultatus, o siūlomi įgyvendinimo metodai yra adekvatūs. Pasirinkta metodika yra tinkama, siekiant planuojamų rezultatų, ir yra pagrįsta

5

3.1

3.2

3.2.

Veiklos planas ir grafikas realūs, logiški ir įvykdomi

Paraiškoje nurodyta projekto veikla nuosekli ir konkreti, aiškiai apibūdinta ir tinkamai pagrįsta. Grafikas realus, logiškas ir įvykdomas

5

3.1

3.2

3.3.

Projekte numatyti objektyviai patikrinami ir išmatuojami pasiekimų rodikliai

Nustatyti kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai konkretiems tikslams, produktams ir rezultatams vertinti. Rezultatai ir produktai atitinka pasirinktos tikslinės grupės poreikius, yra konkretūs ir realūs (juos įmanoma pasiekti ir sukurti su turimais ištekliais (t. y. laiku, biudžetu)

5

3.1

3.2

Projektų, finansuojamų pagal atitinkamus prioritetus, veiklos rodiklių prisidėjimas prie  aprašo 12 punkte nurodytų Alytaus miesto savivaldybės veiklos plano programų rezultato ir produkto pasiekimo rodiklių

5

3.2

4.

Biudžetas ir ekonominis efektyvumas

25

4.1.

Biudžeto realumas

Biudžetas aiškus ir išsamus. Išlaidų ir rezultato santykis tinkamas ir realus

     5

4.1

4.2

4.3

4.2.

Projekto biudžeto nuoseklumas ir jo ryšys su projekto veikla ir uždaviniais

Planuojamas projekto biudžetas tiesiogiai susijęs su numatyta veikla ir uždaviniais. Nuosekliai suplanuotas  kiekvienos projekto numatomos veiklos biudžetas, tinkamai pasirinktos išlaidų kategorijos

      5      

4.2

4.3.

Projekto vykdytojo nuosavų lėšų indėlis į projektą

Paraiškoje tinkamai pagrįstas ir užtikrintas projekto vykdytojo indėlis nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis  (ne mažiau kaip 10 procentų nuo projekto sąmatos)

    5

4.1

4.2

4.4.

Projektų išlaidų realumas, būtinumas, pagrįstumas, atitikimas ekonomiškumo principui

Suplanuotos projekto išlaidos leis visiškai įgyvendinti numatytą projekto veiklą.

Planuojamų projekto išlaidų ir laukiamų rezultatų santykis yra realus, t. y. planuojamų projekto išlaidų vertė atitinka siekiamų rezultatų vertę. Užtikrintas tiesioginis projekto veiklos ir planuojamų projekto išlaidų ryšys. Projekto išlaidos yra suskaičiuotos remiantis rinkos kainų neviršijančiais įkainiais. Projektas yra ekonomiškai efektyvus

5+5

4.1

4.2

5.

Informacijos sklaida

5

5.

Projekto viešinimas

Numatyta efektyvi projekto viešinimo strategija, pasirinktos tinkamos ir efektyvios informacijos sklaidos priemonės bei viešinimo kanalai

 

 

   5

 

2.5

 

Bendra galima balų suma

 

100

*paraiškos punktai, kuriais rekomenduojama remtis, vertinant paraišką ir skiriant balus

 

58. Finansavimas gali būti skiriamas projektams, surinkusiems ne mažiau nei 55 balus pagal visus kriterijus (iš 100 galimų) ir ne mažiau kaip po pusę numatytų balų iš 1–4 punktų.

59. Paraiškos kokybės (turinio ir išlaidų) pagrįstumo vertinimo metu nustatomas maksimalus lėšų, reikalingų projektui įgyvendinti, dydis.

60. Įvertinus paraiškas, parengiamos tinkamumo finansuoti paraiškas vertinimo išvados, jose pateikiami motyvuoti vertinimo rezultatai, kartu su siūlymais dėl paraiškų finansavimo.

61. Paraiškos kokybės (turinio ir išlaidų) pagrįstumo vertinimo metu nustatomas maksimalus lėšų, reikalingų projektui įgyvendinti, dydis.

62. Komisija, per 20 darbo dienų nuo paraiškų gavimo dienos įvertinusi paraiškas ir jų išvadas, teikia siūlymą dėl projektų finansavimo savivaldybės administracijos direktoriui.

63. Sprendimą dėl projekto finansavimo/nefinansavimo priima savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į komisijos protokolu įformintas rekomendacijas.

64. Informacija apie savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtą finansavimą projektams bei projektų vertinimo rezultatus skelbiama savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įsakymo įsigaliojimo dienos, nurodant pareiškėjų pavadinimus, projektų pavadinimus, Komisijos skirtus balus ir skirtas lėšų sumas.

65. Apie paraiškų vertinimo rezultatus ir administracijos direktoriaus priimtą sprendimą dėl lėšų skyrimo projektui pareiškėjas informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

IX SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

 

66. Projekto vykdytojas privalo:

66.1. projektui skirtas lėšas naudoti teisėtai, ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai;

66.2. teikti ataskaitas apie projekto įgyvendinimą ir projektui skirtų lėšų panaudojimą;

                     66.3. naudojant projektui skirtas lėšas visoms išlaidoms apmokėti atsiskaitymus vykdyti negrynaisiais pinigais;

66.4. sudaryti sąlygas Alytaus miesto savivaldybei atlikti lėšų naudojimo patikrinimus;

                     66.5. viešinti vykdomo projekto veiklą, informuoti visuomenę, ypač tikslines grupes, apie projekto įgyvendinimą, lėšų panaudojimą ir pasiektus rezultatus, nurodyti, kad projektą finansuoja (iš dalies finansuoja) Alytaus miesto savivaldybė;

                     66.6. informuoti skyrių apie įvykusius arba numatomus projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus, dėl kurių keičiama projekto apimtis, išlaidos ar kitaip keičiamas projektas ar sutartyje nustatyti vykdytojo įsipareigojimai;

66.7. fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su projekto įgyvendinimu, saugoti su šiomis operacijomis susijusius dokumentus (dalyvių sąrašus su parašais, nurodant dalyvio vardą, pavardę, kontaktinę informaciją) ir saugoti su projekto vykdymu susijusius dokumentus ne mažiau  kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo.

67. Sutarties galiojimo metu projekto vykdytojas neturi teisės perleisti jokių savo teisių ir pareigų, kylančių iš sutarties, tretiesiems asmenims be Alytaus miesto savivaldybės sutikimo.

 

X SKYRIUS

SUTARTIES SUDARYMAS

 

68. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinus finansuojamų projektų sąrašą, su pareiškėju, kurio projektui skirtas finansavimas, sudaroma sutartis. Sutarties formą tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

69. Jei projekto vykdytojas per 30 kalendorinių dienų nuo įsakymo dėl lėšų skyrimo  įsigaliojimo dienos nepasirašo sutarties, finansavimas neskiriamas.

70. Sutarties sudėtinės dalys yra projekto paraiška ir sąmata. Sutartyje turi būti nurodytas srities pavadinimas, projekto pavadinimas, projekto įgyvendinimo laikotarpis, projektui skirtų lėšų suma, šalių teisės ir pareigos, atsakomybė už sutarties, tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų reikalavimų nesilaikymą, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarka, sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo, ginčų sprendimo sąlygos ir tvarka, kitos nuostatos, padedančios užtikrinti projekto vykdymo ir skirtų lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.

71. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško jos įsipareigojimų įvykdymo.

72. Pareiškėjas, kurio įgyvendinamam projektui skirtas finansavimas, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų po savivaldybės administracijos sprendimo skirti finansavimą priėmimo dienos pateikia savivaldybės administracijai sutarčiai parengti būtinus duomenis ir patikslintą sąmatą. Sutartį pasirašo savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo ir projekto vykdytojas ar jo įgaliotas asmuo. Sąmatą taip pat privalo pasirašyti už projekto vykdytojo buhalterinę apskaitą atsakingas asmuo.

73. Projektas finansuojamas:

73.1. pervedant lėšas į vykdytojo sąskaitą (Eur) pagal projekto, finansuojamo Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, sąmatą;

73.2. lėšos pervedamos dalimis kas ketvirtį, kaip numatyta sąmatoje;

73.3. pirmo ketvirčio lėšos pervedamos per 10 kalendorinių dienų pasirašius sutartį;

73.4. prasidėjus naujam ketvirčiui – tik gavus praėjusio ketvirčio veiklos vykdymo ir lėšų naudojimo ataskaitą, buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinę ir skyriui ją sutikrinus ir aprobavus, bet ne vėliau kaip iki mėnesio pabaigos;

73.5. jeigu projekto veikla ankstesnį ketvirtį nebuvo vykdoma, sekančio ketvirčio lėšos pervedamos per 10 kalendorinių dienų nuo naujo ketvirčio pradžios.

74. Projekto vykdytojas gali prašyti nutraukti sutartį, jeigu projekto vykdytojo valdymo organai priima sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka baigti veiklą arba tokį sprendimą priima teismas. Savivaldybės administracija, gavusi prašymą nutraukti sutartį, privalo patikrinti jau panaudotų lėšų ataskaitas. Jeigu patikrinus ataskaitas nerandama pažeidimų, pasirašomas susitarimas dėl sutarties nutraukimo.

75. Sutartį nutraukus dėl finansuotojo įsipareigojimų nevykdymo, finansuotojas pagal vykdytojo pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmoka išlaidas, kurios buvo padarytos projekto veiklai įgyvendinti ir projekto vykdymo laikotarpiu iki sutarties nutraukimo dienos, tačiau neviršydamas sąmatoje nurodytos sumos.

76. Nustačius, kad projekto vykdytojas neįvykdė nustatyto įsipareigojimo arba tos pačios projekto veiklos išlaidos buvo finansuotos iš kitų šaltinių, savivaldybės administracijos direktorius turi teisę vienašališkai nutraukti su projekto vykdytoju sudarytą sutartį,  įspėjęs apie tai vykdytoją ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų.

77. Sutartį nutraukus dėl vykdytojo įsipareigojimų nevykdymo, vykdytojas per 20 kalendorinių dienų nuo sutarties nutraukimo dienos grąžina visą pagal šią sutartį gautą biudžeto lėšų sumą.

 

XI SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ ĮGYVENDINTĄ VEIKLĄ IR SKIRTAS LĖŠAS

 

78. Projekto vykdytojas teikia savivaldybės administracijai projekto vykdymo, lėšų panaudojimo ir pasiektų rezultatų ataskaitas:

78.1. kiekvienam metų ketvirčiui ir metams pasibaigus per 10 kalendorinių dienų pateikia veiklos vykdymo ir lėšų naudojimo  ataskaitą. Joje deklaruojama visa projekto vykdytojo ir, jei yra, partnerio (-ių) įgyvendinta projekto veikla, pasiekti rezultatai;

78.2. buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinę;

78.3.  mokėjimus pagrindžiančių dokumentų kopijas, projekto veiklos viešinimo ir kitą veiklos informaciją;

78.4. savivaldybės administracijos reikalavimu, pateikia visą su sutarties vykdymu susijusią informaciją ir sudaro sąlygas kontroliuoti sutarties vykdymą, apžiūrėti projekto veiklos vykdymo vietą, susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su projekto ir sutarties vykdymu;

78.5. perveda į finansuotojo sąskaitą nepanaudotus asignavimų likučius (grąžina nepanaudotas lėšas) iki einamųjų metų gruodžio 24 dienos.

79. Skyriai, arba valstybės tarnautojai, atsakingi už atskiras veiklos sritis, projekto įgyvendinimo metu vykdo prevencinę projektų vykdymo priežiūrą vietoje ir pildo projekto patikros vietoje lapą (forma pateikiama 2 priede).

80. Skyrius kontroliuoja finansuojamų projektų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą. Kontrolė, vykdoma projekto įgyvendinimo metu ir po projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo:

80.1. tikrinama:

80.1.1. ar projekto vykdytojas tikslingai naudoja projektui finansuoti skirtas lėšas, ar faktinės išlaidos atitinka sąmatoje numatytas išlaidas;

80.1.2. ar teisingi ataskaitose pateikti duomenys, ar laikomasi teisės aktų reikalavimų;

80.1.3. ar įgyvendintos projekto paraiškoje numatyta projekto veiklos ir pasiektas planuotas projekto rezultatas.

 81. Jei projekto vykdytojas neįvykdo pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų ar savivaldybės administracija nustato, kad projekto vykdytojo veikla netinkama (t. y. projekto vykdytojas nevykdo projekto veiklos ir kitų įsipareigojimų), savivaldybės administracijos direktorius turi teisę nutraukti sutartį, apie tai įspėjęs projekto vykdytoją prieš 20 kalendorinių dienų, ir reikalauti grąžinti visas pagal sutartį gautas savivaldybės biudžeto lėšas sutartyje nustatytais terminais.

 

XII SKYRIUS

PROJEKTŲ VIEŠINIMAS

 

82. Projektų įgyvendinimo metu projektai viešinami, siekiant skleisti informaciją apie vykdomą projektą, finansavimą, projekto rezultatus suinteresuotoms tikslinėms grupėms ir miesto bendruomenei.

83. Kiekvieno projekto viešinimas turi būti šiuolaikiškas (panaudojant socialinių tinklų kanalus, ieškant originalių informacijos sklaidos būdų).

                  

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

                  

84. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, supranta teikiamų duomenų tikslą, planuojamą jų naudojimą ir perduoda juos laisva valia. Savivaldybė  tvarko juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

85.  Kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

86. Šis aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

87. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

88. Pareiškėjui elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje, savivaldybės siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu, laikomi oficialiais.

89. Teikdamas paraišką, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su iniciatyva susijusioje informacinėje medžiagoje.

 

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės

projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“

atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Projektų atrankos konkurso paraiškos forma)

 

PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO PARAIŠKA

_____________________

(Data)

 

Paraiška:

 Teikiama pirmą kartą

 Patikslinta

 

Sritis ir prioritetas, pagal kurią (-į) teikiama paraiška:

Sritis (įrašomas srities pavadinimas)

Prioritetas (įrašomas prioriteto numeris ir pavadinimas)

 

1. Bendra informacija apie projektą ir projekto vykdytojus

 

1.1. Projekto pavadinimas

 

1.2. Pareiškėjas (įmonė, įstaiga ar organizacija, atsakinga už projekto įgyvendinimą)

Juridinio asmens pavadinimas

 

Juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, pareigos

 

Juridinio asmens kodas

 

Adresas ir pašto indeksas

 

Telefono numeris, elektroninis paštas

 

Banko sąskaitos numeris

 

1.3. Už projekto įgyvendinimą atsakingas asmuo (projekto vadovas, -ė)

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

Telefono numeris, elektroninis paštas

 

1.4. Projekto partneris (-iai)

Juridinio asmens pavadinimas

Teisinė forma

Partnerio vaidmuo įgyvendinant projektą

 

 

 

 

 

 

1.5. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo _______________ iki________________

1.5.1. Projekto veiklos įgyvendinimo laikotarpis nuo _______________ iki________________

1.6. Projekto įgyvendinimo vieta

 

 

2. Projekto aprašymas

 

2.1. Projekto santrauka (trumpai aprašyti projekto problemą, pateikiant pagrindimą, detaliai aprašyti poreikį, principus ar idėjas, kaip bus sprendžiamos problemos, nurodyti jų sprendimo būdus, pasirinktus sprendimus ir numatomus rezultatus, kuo siūlomas projekto įgyvendinimo būdas yra unikalus, originalus ir t. t., kokia nauda bus Alytaus miestui, kaip atitinka strateginius dokumentus

 

 

2.2. Projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) (aprašyti tikslines grupes ir kokią jos turės naudą)

 

 

2.3. Pareiškėjo pajėgumas įgyvendinti projektą

Žmogiškieji ištekliai

 

 

Patalpos (aprašyti patalpas, kuriose bus vykdoma projekto veikla, nurodyti nuosavybę, ar nuomojamos, ar naudojamos panaudos pagrindais, kt.)

 

Transportas (koks, kieno nuosavybė, panauda ar kt.)

 

 

Priemonės ir įranga (turimos priemonės ir įranga projekto veiklai įgyvendinti)

 

2.4. Projekto tęstinumas ir planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

Ar projektas yra tęstinis?

 Taip

 Ne

Jei taip, kaip bus užtikrintas jo tęstinumas (aprašyti tęstinumo galimybes, finansinius ir žmogiškuosius išteklius, rezultatų naudojimą po projekto pabaigos)

 

2.5. Projekto viešinimas (nurodyti informacijos sklaidos priemones, pateikti jų aprašymą, numatomus informavimo kiekybinius rezultatus, priemonių įgyvendinimo laikotarpį, planuojamas pasiekti tikslines grupes, žmonių skaičių ir t. t. )

Informavimo priemonė (-ės)

Aprašymas

 

 

 

 


3. Projekto pagrindimas

 

3.1. Projekto tikslas (konkretus, išmatuojamas, realus, apibrėžtas laiko požiūriu)

3.2. Projekto uždaviniai, veiklos planas, rezultatas

Eil.Nr.

Projekto uždaviniai

Projekto veiklos pavadinimas, jos aprašymas ir vykdymo grafikas

Veiklos rezultato (produkto) rodiklio pavadinimas ir matavimo vnt.

(pvz., renginių skaičius, vnt.,

žiūrovų, dalyvių skaičius, žm., nakvynių sk. )

Siekiama veiklos rezultato (produkto) rodiklio reikšmė (nurodyti skaičių)

1.

 

1.1.

 

 

1.2.

 

 

...

 

 

2.

 

2.1.

 

 

2.2.

 

 

...

 

 

 

4. Projekto biudžetas

 

4.1. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai

Eur

% (nuo bendros projekto lėšų sumos)

Bendra projekto lėšų suma

 

100

Iš jos:

 

 

Iš Alytaus miesto savivaldybės prašoma lėšų suma

 

 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai (išvardyti):

 

 

 

 

 

 

4.2. Projekto išlaidų sąmata

                                                                                                                                                                                                                                                 Eurais

 

 

Eil.

Nr.

 

 

Išlaidų pavadinimas ir jų detalizavimas

Savivaldybės lėšų suma

 

Prašoma skirti Iš savivaldybės biudžeto

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Kitų šaltinių skiriamų lėšų suma

 

Bendra suma

1. Projekto vykdymo išlaidos

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Projekto administravimo išlaidos

 

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (1+2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Savivaldybės lėšomis finansuoti pareiškėjo įgyvendinti projektai

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos (nurodyti paskutinių trejų metų skirtą lėšų sumą, Eur)

Sritis

20... m.

20... m.

20... m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Paraiškos priedai:

5.1. sutarčių ir (ar) susitarimų su projekto partneriais dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą tinkamai patvirtintos kopijos (tuo atveju, jei projektą numatoma įgyvendinti su partneriais);

5.2. kita, projektų teikėjų nuomone, svarbi informacija, pagrindžianti finansavimo reikalingumą ar papildanti projekto aprašymą.

6. Tvirtinu:

6.1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

6.2. Lėšos, skirtos veiklai iš savivaldybės biudžeto, nebus apmokamos iš kitų finansavimo šaltinių.

6.3. Sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, prašoma finansavimo suma ir skirta  finansavimo suma) būtų skelbiama Alytaus miesto savivaldybės interneto portale.

 

 

________________________                    ______________                     ___________________    

(Organizacijos vadovo (-ės) arba jo

 įgalioto asmens pareigos)                                   (Parašas)                        (Vardas ir pavardė)

                                                                                  

                                                                                       A. V.

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės

projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“

atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo

2 priedas

                     

(Projekto patikros lapo forma)

__________________________________________________________________________

(Projekto patikrą vietoje atlikęs Alytaus miesto savivaldybės administracijos (AMSA) padalinys)

 

institucijos atliekamos projekto patikros vietoje

lapas

 

________________ Nr. ________

(Data)

 

I. DUOMENYS APIE IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ IR JO ĮGYVENDINIMO EIGĄ

 

1. Duomenys apie projektą ir projekto vykdytoją pagal projekto sutartį:

Projekto pavadinimas

 

 

Projekto vykdytojo pavadinimas

 

 

Projekto veiklos įgyvendinimo laikotarpis

 

Pradžia

Pabaiga

Projektui skirtų finansavimo lėšų suma eurais

 

 

 

 

 

2. Duomenys apie stebėsenos rodiklių pasiekimą:

Stebėsenos rodiklio pavadinimas ir matavimo vnt.

Planuota reikšmė

Pasiekta rodiklio reikšmė  (patikros metu)

Komentarai

Produkto: