Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projekto alternatyva, Nr. TŽ-364 2019-10-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTINĖS INICIATYVOS „TAU, ALYTAU“ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

                                                                                                                             

                                                                                                            Projekto alternatyva

                                                                                      Aplinkos ir plėtros komiteto                                                                                                       siūlymu  

 

2019-10-17 Nr. TŽ-364

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL  ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTINĖS INICIATYVOS „TAU, ALYTAU“ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimu Nr. T-3 „Dėl Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“ atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL  ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTINĖS INICIATYVOS „TAU, ALYTAU“ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-17

Alytus

 

 

 

Sprendimo projekto alternatyva parengta atsižvelgiant į gautus Aplinkos ir plėtros komiteto siūlymus:

          1. Išplėsti 5.3 papunktį – įtraukti į Projektų paraiškų atrankos ir finansavimo komisiją mero deleguotus savivaldybės tarybos narius ir išdėstyti jį taip:

 „5.3 Projektų paraiškų atrankos ir finansavimo komisija (toliau – komisija) – savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, susidedanti iš savivaldybės administracijos darbuotojų, valstybės tarnautojų ir savivaldybės mero deleguotų tarybos narių. Komisijos tikslas – įvertinti projektų tinkamumą finansuoti kokybės ir naudos atžvilgiu, teikti savivaldybės administracijos direktoriui rekomendacijas dėl projektų atrankos ir lėšų skyrimo.“

                     2. Išbraukti 23 punktą:

                      „23. Paraiškos nefinansuojamos, jei jas teikia juridiniai asmenys, kurių veikla finansuojama iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto.“

         

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Romualda Poškevičienė

 

Tel. (8 315) 55 152, +370 620 24732, el. p. romualda.poskeviciene@alytus.lt

 

Pagrindinis projektas:

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTINĖS INICIATYVOS „TAU, ALYTAU“ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Dokumento priedai:
TŽ-364 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTINĖS INICIATYVOS „TAU, ALYTAU“ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO-PRIEDAS
Į pradžią