Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-843 2019-10-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS

 

2019 m. spalio 16 d. Nr.  DV-843

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, 11 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-46 „Dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-302 redakcija), ir atsižvelgdamas į (duomenys neskelbtini)prašymą:

1. I š n u o m o j u vieno kambario butą Žiburio g. 5(duomenys neskelbtini), Alytuje (54,06 kv. metro bendrojo ploto, unikalus Nr. 1196-4007-1018:0152, registro Nr. 60/87078, pastatas, kuriame yra butas 1A5p), (duomenys neskelbtini)(asm. k. (duomenys neskelbtini)), įrašytai į Bendrąjį sąrašą, ir jos sutuoktiniui (duomenys neskelbtini)(asm. k. (duomenys neskelbtini)).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. socialinio būsto nuomininkas (šeima) privalo Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka iki einamųjų metų gegužės 1 d. už kalendorinius metus deklaruoti turimą turtą (įskaitant gautas pajamas);

2.2. nuompinigiai ir kiti su nuomojama patalpa susiję mokesčiai skaičiuojami nuo  gyvenamųjų patalpų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

                      3. N u r o d a u nuomininkei per 10 kalendorinių dienų nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos:

3.1. nuomos sutartį įregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre;

3.2. sudaryti atitinkamas sutartis su paslaugas teikiančiomis įmonėmis.

4. Neįvykdžius įsakymo 3 punkto reikalavimų įsakymas bus pripažintas netekusiu galios.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

Į pradžią