Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-833 2019-10-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-02-22 ĮSAKYMO NR. DV-210 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖMS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ, KOORDINUOTI FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIAS UGDYMO PROGRAMAS IR MOKYTI MAŽIAU PASIRENKAMŲ UŽSIENIO KALBŲ SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-02-22 ĮSAKYMO NR. DV-210 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖMS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ, KOORDINUOTI FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIAS UGDYMO PROGRAMAS IR MOKYTI MAŽIAU PASIRENKAMŲ UŽSIENIO KALBŲ SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 15 d. Nr.  DV-833

Alytus

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į savivaldybės tarybos narių sutikimus,

                      p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-22 įsakymą Nr. DV-210 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo programos priemonėms plėsti neformalųjį vaikų švietimą, koordinuoti formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas ir mokyti mažiau pasirenkamų užsienio kalbų skirtų lėšų paskirstymo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo“:

1.      Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYMO LĖŠŲ, SKIRTŲ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMOMS IR UŽSIENIO KALBŲ MOKYMUISI LAIKINOSIOSE GRUPĖSE, MAŽESNĖSE UŽ NUMATYTĄSIAS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO TVIRTINAMUOSE PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRUOSIUOSE UGDYMO PLANUOSE, FINANSUOTI, PASKIRSTYMO KOMISIJOS IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

2. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios Alytaus miesto savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-287 „Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios Alytaus miesto savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 ir 10 punktais,  Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, 12 punktu:“

                      3. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

                      „1. S u d a r a u Alytaus miesto savivaldybės mokymo lėšų, skirtų formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms ir užsienio kalbų mokymuisi laikinosiose grupėse, mažesnėse už numatytąsias švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose, finansuoti, paskirstymo komisiją:

pirmininkė – Jurgita Šukevičienė, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja;

pirmininko pavaduotoja – Nijolė Makštutienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė, Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

nariai:

Laima Vincė Kirkliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė;

Daiva Pasaravičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Daiva Jakubauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Rasa Kuckailienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Vilija Sušinskienė, Alytaus Dzūkijos mokyklos direktorė;

Vida Džervienė, Alytaus „Volungės“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Milda Kochanskienė, Alytaus Šaltinių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Alytaus miesto savivaldybės švietimo tarybos pirmininkė;

Renata Romanovienė, Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Vilma Skestenienė, Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.“

4. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. T v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės mokymo lėšų, skirtų formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms ir užsienio kalbų mokymuisi laikinosiose grupėse, mažesnėse už numatytąsias švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose, finansuoti, paskirstymo komisijos veiklos nuostatus (pridedama).“

5. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Alytaus miesto savivaldybės  švietimo programos priemonėms plėsti neformalųjį vaikų švietimą, koordinuoti formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas ir  mokyti mažiau pasirenkamų užsienio kalbų skirtų lėšų paskirstymo komisijos veiklos nuostatus:

5.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYMO LĖŠŲ, SKIRTŲ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMOMS IR UŽSIENIO KALBŲ MOKYMUISI LAIKINOSIOSE GRUPĖSE, MAŽESNĖSE UŽ NUMATYTĄSIAS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO TVIRTINAMUOSE PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRUOSIUOSE UGDYMO PLANUOSE, FINANSUOTI, PASKIRSTYMO KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

5.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Alytaus miesto savivaldybės mokymo lėšų, skirtų formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms ir užsienio kalbų mokymuisi laikinosiose grupėse, mažesnėse už numatytąsias švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose, finansuoti, paskirstymo komisija (toliau – komisija) vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-287 „Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios Alytaus miesto savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“

5.3. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Komisija rengia rekomendaciją Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui dėl lėšų paskirstymo formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms ir užsienio kalbų mokymuisi laikinosiose grupėse, mažesnėse už numatytąsias švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose,  finansuoti.“

5.4. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12. Komisijos darbo rezultatas yra parengtos dvi rekomendacijos dėl lėšų paskirstymo kalendoriniais metais. Rekomendaciją pasirašo komisijos pirmininkas ir visi dalyvavę nariai.“

5.5. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

                      „13. Alytaus miesto savivaldybės mokymo lėšų, skirtų formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti, dydis apskaičiuojamas visą einamaisiais metais savivaldybei skirtą formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti mokymo lėšų sumą padalijus iš mokinių, ugdomų pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, skaičiaus, nurodyto Mokinių registre spalio 1 d.“

                      5.6. Papildau 14 punktu:

                      „14. Alytaus miesto savivaldybės mokymo lėšos užsienio kalbų mokymuisi laikinosiose grupėse, mažesnėse už numatytąsias švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose, finansuoti, skiriamos komisijos rekomendacija.“

                      5.7. Papildau 15 punktu:

                      „15. Alytaus miesto savivaldybės mokymo lėšos, skirtos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms ir užsienio kalbų mokymuisi laikinosiose grupėse, mažesnėse už numatytąsias švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose, finansuoti, skiriamos administracijos direktoriaus įsakymu. Lėšos pareiškėjams pervedamos vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Alytaus miesto savivaldybės programų, kurių asignavimų valdytojas yra administracijos direktorius, finansavimo ir atsiskaitymo taisyklėmis.“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

 

______________

 

Į pradžią