Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-355 2019-10-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-10-15 Nr. TŽ-355

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimu Nr. T-253 „Dėl nekilnojamųjų daiktų įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn“ Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto socialinio būsto (butų) sąrašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ 1.2 papunkčiu – papildyti 250–254 eilutėmis:

Eil. Nr.

Adresas

Faktinis kambarių sk. (vnt.)

Nekilnojamojo turto registre įregistruotas kambarių sk. (vnt.)

Plotas (kv. m)

250.

A. Jonyno g. 29-(duomenys neskelbtini)

2

2

47,47

251.

Aukštakalnio g. 10-(duomenys neskelbtini)

2

2

50,48

252.

Naujoji g. 24-(duomenys neskelbtini)

1

1

30,17

253.

Naujoji g. 28-(duomenys neskelbtini)

2

2

47,23

254.

Žiburio g. 20-(duomenys neskelbtini)

2

2

42,94

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-15

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimas parengtas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimu Nr. T-253 „Dėl nekilnojamųjų daiktų įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn“.

Parengto sprendimo projekto tikslas – vykdant Socialinio būsto  plėtros Alytaus mieste projektą įsigyti (nupirkti) 5 butai, kurie įrašomi į Socialinio būsto (butų) sąrašą. Socialinis būstas (butai) išnuomojamas (i) asmenims (šeimoms), kurie įrašyti į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą. Sąraše įrašyti 195 asmenys (šeimos).

 

 

Vyresnioji specialistė                                                                          Danguolė Versockienė

 

Tel. (8 315) 55 141, +370 620 24311, el. p. danguole.versockiene@alytus.lt

Į pradžią