Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-830 2019-10-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-20 ĮSAKYMO NR. DV-1534 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-20 ĮSAKYMO NR. DV-1534 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 11 d. Nr.  DV-830

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašu, patvirtintu 2016-12-01 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1075 „Dėl studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo“,

                      p a k e i č i u Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybės aprašymą, patvirtiną Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-20 įsakymo Nr. DV-1534 „Dėl Socialinės paramos skyriaus pareigybių aprašymų tvirtinimo“ 1.3 papunkčiu ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. DV-1534

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. spalio 11 d.

įsakymo Nr. DV-830

redakcija)

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Socialinės paramos skyriaus (toliau - skyrius) vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga koordinuoti skyriaus tarnautojų ir darbuotojų, organizuojančių socialines paslaugas, veiklą ir pavaduoti skyriaus vedėją, jam nesant darbe.

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

                 3. Vedėjo pavaduotojo veiklos sritis – socialinių paslaugų planavimas ir organizavimas.

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį vadybos ar verslo krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.4. gebėti:

4.4.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.4.2. analitiškai įvertinti ir apibendrinti socialines problemas, savarankiškai priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

4.4.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti:

4.5.1. valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas ir vidaus teisės aktus bei išvadas;

       4.5.2. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

                 4.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių įgyvendinimą, vedėjo pavaduotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. vertina ir analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius;

5.2. pagal miesto gyventojų poreikius prognozuoja socialinių paslaugų poreikius;

5.3. prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis, kaupia ir sistemina duomenis, susijusius su socialinių paslaugų teikimu miesto gyventojams;

5.4. kontroliuoja įstaigų pateiktas ataskaitas, rengia informaciją ir ataskaitas apie teikiamą socialinę paramą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kitoms valstybinėms įstaigoms;

5.5. teikia vedėjui bei administracijai pasiūlymus socialinės paramos efektyvumui didinti, socialinių paslaugų kokybei gerinti ir infrastruktūrai plėtoti;           

5.6. priima asmenų prašymus dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems;

            5.7. įvertina ir nustato būsto pritaikymo neįgaliesiems poreikį, parengia dokumentus būsto pritaikymo eiliškumui nustatyti;

5.8. rengia ir teikia dokumentus Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijai, rengia protokolus, rengia ir siunčia atsakymus pareiškėjams;

5.9.  teikia paraiškas dėl lėšų poreikio būsto neįgaliesiems pritaikymui;

5.10. rengia ataskaitas apie būsto pritaikymą neįgaliesiems ir teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie SADM;

5.11. registruoja duomenis apie pareiškėjus ir jiems pritaikytą būstą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);

5.12. atlieka pagalbos grupės, nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenims, vadovo- savivaldybės koordinatoriaus funkciją;

5.13. inicijuoja socialinių paslaugų teikimą, naujų socialinių paslaugų ir jų aprašymų rengimą bei atnaujinimą;

5.14. koordinuoja skyriaus tarnautojų ir darbuotojų, organizuojančių socialines paslaugas, veiklą;

5.15. rengia miesto savivaldybės teisės aktų projektus socialinės paramos klausimais;

5.16. bendradarbiauja su valstybės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis socialiniais klausimais;

5.17. organizuoja socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimą miesto gyventojams;

5.18. rengia miesto savivaldybės socialinių programų, socialinių paslaugų, strateginių veiklos ir investicinių planų projektus;

5.19. inicijuoja, dalyvauja ir vykdo viešuosius pirkimus savivaldybės administracijos nustatyta tvarka;

5.20. rengia ir teikia žiniasklaidai bei miesto gyventojams informaciją socialinės paramos klausimais;

5.21. konsultuoja asmenis, įstaigas ir organizacijas socialinės paramos klausimais;

                      5.22. atstovauja savivaldybei civilinėse bylose dėl globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) paskyrimo, dėl pilnamečio fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu, globėjo (rūpintojo) paskyrimo, globėjo (rūpintojo) atleidimo arba nušalinimo nuo pareigų atlikimo;

                      5.23. rengia teismui procesinius dokumentus (atsiliepimus į pareikštus pareiškimus ir išvadas) dėl pilnamečio fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu, globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) paskyrimo, globėjo (rūpintojo) atleidimo arba nušalinimo nuo pareigų atlikimo;

                      5.24. kontroliuoja ir tikrina socialinių paslaugų įstaigų pateiktas ataskaitas apie suteiktas socialines paslaugas ir suveda jas į socialinės paramos šeimai informacinės sistemos bazę (SPIS);

5.25. priima asmenų prašymus paramai pagal Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektą ir rengia dokumentus paramai gauti;

5.26. priima asmenų prašymus dėl socialinių paslaugų gavimo, nustato asmenų socialinių paslaugų poreikius ir teikia išvadas;

5.27. pavaduoja skyriaus vedėją tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu ir vykdo jo funkcijas;

5.28.  dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje;

5.29.  vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.30. skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų diegimo;

5.31. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetencija tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Vedėjo pavaduotojas pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 Susipažinau

 

 .......................................

              (parašas)

 .......................................

        (vardas, pavardė)

 .......................................

               (data)

 

 

Į pradžią