Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-400 2019-10-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ŠEIMOS KOMISIJA

 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 

                                                                         2019-10-14 Nr. KPPt-400

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019 m. spalio 7 d. 11.00–12.00 val.

Posėdžio pirmininkė Valė Gibienė

Posėdžio sekretorė Rima Mockevičienė.

Posėdis vyko Alytaus miesto savivaldybės administracijoje.

Dalyvavo: Laima Vincė Kirkliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininko pavaduotoja, Valė Gibienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė, Silvija Peštenienė, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotoja, Klementina Gruzdienė, neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacijos „Mirabilia“ narė, Virginijus Tamulionis, Alytaus apskrities vyrų krizių centro direktorius, Odeta Intė, VšĮ biuro „Pactum“ vadovė, Greta Jieznienė, VO „Gelbėkit vaikus“ Alytaus vaikų dienos centro „Gali“ vadovė, Romutis Žebuolis, Alytaus miesto šeimos centro direktorius, Rima Mockevičienė,Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė).

DARBOTVARKĖ:

1. Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos pirmininko rinkimas.

2. Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos pirmininko pavaduotojo rinkimas.

3. Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos sekretoriaus rinkimas.

4. Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos veiklos gairių nustatymas.

1.SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos pirmininko rinkimas.

Rima Mockevičienė informavo komisijos narius, kad vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos nuostatų 14 punktu per pirmąjį komisijos posėdį išrenkamas komisijos pirmininkas ir pavaduotojas

Laima Vincė Kirkliauskienė pasiūlė Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos pirmininke išrinkti Valę Gibienę, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkę, kaip turinčią patirties ir kompetencijos dirbant šeimos politikos srityje.

„Už“ balsavo 9 komisijos nariai, susilaikiusių ir „prieš“ nebuvo.

NUTARTA.

Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos pirmininke išrinkti Valę Gibienę, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkę.

2.SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos pirmininko pavaduotojo rinkimas.

Rima Mockevičienė nurodė, kad komisijos pirmininku išrinkus savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovą, pavaduotoju turi būti išrinktas nevyriausybinės organizacijos atstovas ir  pasiūlė Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos pirmininkės pavaduotoja išrinkti Odeta Intę, VšĮ biuro „Pactum“ vadovę. Odeta Intė yra mediatorė, dirbusi vaiko teisių apsaugos sistemoje, šiuo metu atstovauja nevyriausybinę organizaciją.

„Už“ balsavo 9 komisijos nariai, susilaikiusių ir „prieš“ nebuvo.

NUTARTA.

Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos pirmininkės pavaduotoja išrinkti Odetą Intę, VšĮ biuro „Pactum“ vadovę.

3. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos sekretoriaus išrinkimas.

Laima Vincė Kirkliauskienė pasiūlė Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos sekretore išrinkti Rimą Mockevičienę, Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiąją specialistę (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorę).

„Už“ balsavo 9 komisijos nariai, susilaikiusių ir „prieš“ nebuvo.

NUTARTA.

Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos sekretore išrinkti Rimą Mockevičienę, Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiąją specialistę (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorę).

4. SVARSTYTA.Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos veiklos gairės.

Rima Mockevičienė nurodė, kad analizuojant situaciją  Alytaus mieste pastebimas pagalbos šeimoms, auginančioms specialiųjų poreikių vaikus, poreikis, trūksta specialistų, dirbančių su šiais vaikais, dažnai jų turima kompetencija nepakankama užtikrinant kvalifikuotą pagalbą.

Greta Jieznienė nurodė, kad į jų organizacijos vaikų dienos centrą kreipėsi specialiųjų poreikių turinčio vaiko motina, nes ugdymo įstaigoje vaikui dėl jo elgesio buvo pasiūlyta nelankyti prailgintos dienos grupės.

Odeta Intė teiravosi dėl VšĮ „Harmonijos oazė“. Ar ji vykdo veiklas? Ar nebūtų tikslinga organizuoti išvažiuojamąjį Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos posėdį?

Valė Gibienė informavo, kad pasikeitė šios įstaigos savininkai, darbuotojai, įstaiga vargu ar vykdo veiklas. Įstaiga, vykdydama veiklas, buvo išreiškusi norą, kad savivaldybė įpareigotų švietimo įstaigas siųsti moksleivius į šią įstaigą ir  apmokėtų už teikiamas paslaugas. VšĮ „Harmonijos oazė“ verčiasi komercine veikla. Už vykdomas veiklas organizacija neprivalo atsiskaityti miesto savivaldybei. Valės Gibienės teigimu, į organizacijos veiklą buvo sudėti per dideli lūkesčiai, rezultatas nepateisino lūkesčių.

Laima Vincė Kirkliauskienė klausė, gal būtų tikslinga VšĮ „Harmonijos oazei“ siūlyti pagalbą dėl tolesnių veiklų.

Odeta Intė teigė, kad norint organizuoti tam tikrų paslaugų teikimą svarbu žinoti situaciją ir poreikį.

Silvija Peštenienė informavo, kad Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai teikia metodinę pagalbą tėvams, pedagogams. 

Valė Gibienė domėjosi, kokia situacija Alytaus „Vilties“ mokykloje-darželyje, ar tęsiamas bendradarbiavimas su Alvija Černiauskaite, ar vykdomas projektas, kuris buvo pradėtas 2018 metais ? Projekto esmė, keistis informacija, ugdymosi priemonėmis tarp šeimų, auginančių autizmo spektro sutrikimą  turinčius vaikus.

Odeta Intė teiravosi, ar galima sužinoti, vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimus, skaičių Alytaus mieste, kad mieste būtų naudinga turėti autizmo dienos centrą.

Silvija Peštenienė informavo, kad įmanoma ir įsipareigojo informaciją pateikti kitame Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos posėdyje.

Klementina Gruzdienė teigė, kad didžiausias tikslas būtų sukurti pagalbos tokius vaikus auginančioms šeimoms algoritmą. Ji nurodė, kad nemažai organizacijų teikia privačias paslaugas šioms šeimoms ir kad gali pateikti informaciją apie šias organizacijas ir jų vykdomas veiklas.

Silvija Peštenienė teigė, kad, kai vaikas atvedamas įvertinimui į Alytaus miesto pedagoginę psichologinę tarnybą ir šeima sužino diagnozę, reikalingas kompetentingas specialistų paaiškinimas, kokios paslaugos teikiamos savivaldybėje, kur šeima galėtų kreiptis pagalbos.

Valė Gibienė pasiūlė sukurti lankstinuką, kuriame atsispindėtų, kokias paslaugas ir kur, gali gauti šeimos.

Odeta Intė atkreipė dėmesį į nepakankamą mokytojų padėjėjų kompetenciją. Tikslinga būtų gerinti jų kompetenciją, paruošti tokių specialistų banką.

Silvija Peštenienė teigė, kad nėra  tokių specialistų ruošimo praktikos.

Romutis Žebuolis nurodė, kad tokių vaikų daugėja. 60 % Alytaus miesto šeimos centre gyvenančių vaikų turi specialiųjų poreikių. Labai svarbu, kad specialistai dirbantys su šiais vaikais, turėtų tinkamą kompetenciją.

Rima Mockevičienė sakė, jog svarbu žinoti, kiek mokytojo padėjėjų šiuo metu dirba Alytaus miesto ugdymo įstaigose. Ji įsipareigojo sekančio posėdžio metu pateikti šią informaciją.

Valė Gibienė teigė, kad gal reikia išsikelti tikslą – kad Alytaus miesto savivaldybėje būtų pvz. du specialistai, kurie teiktų metodines rekomendacijas tėvams, pedagogams, apmokytų kitus specialistus.

Odeta Intė informavo, kad Norvegijos fondai planuoja skelbti projektus vaikų psichikos sveikatos srityje. Savivaldybei svarbu atlikti namų darbus. Ji nurodė, kad tokie centrai įkuriami prie ligoninių. Ji taip pat informavo, kad Lietuvos Respublikos vyriausybė 2019 m. birželio 19 d. nutarimu patvirtino bazinį paslaugų šeimai paketą, apimantį 14 šeimos stiprinimo paslaugų, kurios turėtų būti prieinamos šeimoms visose savivaldybėse.Ji įsipareigojo komisijos nariams atsiųsti šį nutarimą. Ji taip pat informavo, kad užsienio valstybėse populiaru sukurti Šeimai draugiško verslo kodeksą- moralinį verslo kodeksą ir siūlė šią idėją įgyvendinti Alytuje.

Valė Gibienė domėjosi, kaip sekasi vykdyti kompleksiškai teikiamų paslaugų rodiklius ir kas tokią informaciją galėtų pateikti. Gal finansų ir investicijų skyrius?

                      4. NUTARTA.

                      1. Įpareigoti Rimą Mockevičienę kitame Alytaus miesto šeimos komisijos posėdyje pateikti informaciją, kiek mokytojo padėjėjų dirba Alytaus mieste bei kompleksiškai teikiamų paslaugų vykdymo rodiklius.

                      2. Įpareigoti Klementiną Gruzdienę kitame Alytaus miesto šeimos komisijos posėdyje pateikti informaciją apie organizacijas, teikiančias paslaugas šeimoms, auginančioms autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus ir jų vykdomas veiklas.

3. Įpareigoti Silviją Peštenienę kitame Alytaus miesto šeimos komisijos posėdyje pateikti vaikų, turinčių autizmo spektro, kitus emocijų ir elgesio sutrikimus, skaičių, amžių.

4. Kitą Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos posėdį organizuoti 2019 m. lapkričio 4 d. 11.00 val.

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                                         Valė Gibienė

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                Rima Mockevičienė

Į pradžią