Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-354 2019-10-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-285 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE NUSTATYMO“ IR 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

                                                                                                                              Projektas

2019-10-10 Nr. TŽ-354

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-285 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE NUSTATYMO“  IR 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto  savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimą Nr. T-285 „Dėl mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose nustatymo“.

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimą Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      

 


 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-285 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE NUSTATYMO“  IR 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-10

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės taryba 2014 ir 2015 metais buvo išleidusi du atskirus tarybos sprendimus: 2014-10-30 sprendimą Nr. T-285 „Dėl mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose nustatymo“ ir  2015-06-16 sprendimą Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“, kuris buvo pakeistas ir papildytas. 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai 2019 metų liepos mėnesio komitetų posėdžiuose pasiūlė įvesti fiksuotą mėnesinį mokestį už ugdymo sąlygų ir edukacinės aplinkos gerinimą. Taip pat, įvedus eurą, ženkliai pakilo maisto produktų kainos, todėl tenka pakelti mokestį, skirtą vaikų mitybos išlaidoms padengti. Šie faktoriai įtakojo naujo tvarkos aprašo parengimą, kuriame atsispindėtų fiksuotas mėnesinis mokestis,  maitinimo paslaugų įkainiai ir įvairios mokesčių lengvatos.

Alytaus mieto savivaldybės tarybai bus teikiamas tvirtinti Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose tvarkos aprašas, todėl šio tarybos sprendimo projekto 1 ir 2 punktais prašome pripažinti netekusiais galios 2014-10-30 sprendimą Nr. T-285 „Dėl mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose nustatymo“ ir  2015-06-16 sprendimą Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais, kadangi mokesčio dydis ir mokesčio mokėjimo taisyklės bus išdėstytos naujajame tvarkos apraše.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Laima Kairienė

 

Tel. (8 315) 55 184, +370 620 24601, el. p. laima.kairiene@alytus.lt

Į pradžią