Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-346 2019-10-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-10-10 Nr. TŽ-346

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Valstybės saugumo departamento 2019-09-07 raštą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių, gavus iš asmens tikrinimą atlikusios institucijos teigiamą išvadą, išduoti Alytaus miesto savivaldybės merui leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-07

(data)

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 19 straipsnio 1 punktu, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, įvertinęs asmens tikrinimą atlikusios institucijos išvadą, išduoda paslapčių subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

Leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo merams procedūrų teisės aktai nereglamentuoja. Nėra asmenų, kurie skiria juos į pareigas. Esant tokiam reglamentavimui Valstybės saugumo departamentas (toliau – VSD) 2019-09-07 raštu siūlo, kad leidimus merams, gavus VSD teigiamą išvadą, išduotų tarybų įgalioti administracijų direktoriai.

Atsižvelgiant į tai, kreipiamės į tarybą, kad ši įgaliotų Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių išduoti leidimą merui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, gavus iš kompetentingos valstybės institucijos asmens patikrinimo teigiamą išvadą.

 

 

Vedėjo pavaduotojas                                                                                               Giedrius Šimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 129, +370 620 24536, el. p. giedrius.simas@alytus.lt

Į pradžią