Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-351 2019-10-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018-09-17 SPRENDIMO NR. T-269 „DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-10-10 Nr. TŽ-351

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018-09-17 SPRENDIMO NR. T-269 „DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO“ PAKEITIMO

 

2019-10-31 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į 2019-08-20 gyventojų kreipimąsi Nr. GD-14946 (6.17), Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d.  sprendimą Nr. T-269 „Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų gatvėms suteikimo“:

1. Pakeisti 1.4 papunkčiu pakeistas Alytaus miesto savivaldybės Seinų gatvės geografines charakteristikas ir 4 priedą išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios 2.2 papunktį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018-09-17 SPRENDIMO NR. T-269 „DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-10

(data)

Alytus

 

2018-07-10 raštu Nr. GD-13477 (24.1) į Alytaus miesto savivaldybės administraciją kreipėsi Ulonų seniūnaitijos seniūnaitis Petras Sabaitis. Jis raštu prašė atkreipti dėmesį į Seinų gatvės geografines charakteristikas, kadangi gatvė yra klaidinanti. Patikrinęs realią situaciją minimoje gatvėje, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius nusprendė šį klausimą įtraukti į Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams parinkimo komisijos posėdį, kuriame seniūnaitis dalyvautų kaip kviestinis asmuo. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius 2018-07-30 raštu Nr. SD-8456 (24.24) seniūnaitį informavo, kad jo prašymas bus nagrinėjamas Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams parinkimo komisijoje.

Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams parinkimo komisija 2018-08-20 posėdžio protokolu Nr. KPPn-67, atsižvelgdama į tai, kad gatvės trajektorija sudėtinga ir klaidinanti, nutarė siūlyti Alytaus miesto savivaldybės tarybai, kad suteiktų naujai formuojamai gatvei Nedzingės gatvės pavadinimą ir pakeistų Seinų g. geografines charakteristikas, t. y. Seinų gatvę sutrumpintų, o likusiai gatvės daliai suteiktų naują pavadinimą. Komisijos posėdyje dalyvavo Ulonų seniūnaitis (išrinktas seniūnaitijos atstovas).

Alytaus miesto savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais (t. y. vadovaudamasi Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu) Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų gatvėms suteikimo“ (toliau – projektas) 2018-08-21 paskelbė viešai savivaldybės tinklalapyje www.alytus.lt, skelbimų skiltyje, suinteresuoti asmenys turėjo galimybę susipažinti su projektu ir teikti savo siūlymus.

2018-09-27 buvo priimtas Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-269 „Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų gatvėms suteikimo“. Šiuo sprendimu pakeistos Seinų gatvės geografinės charakteristikos (gatvė sutrumpinta) ir likusiai gatvės daliai suteiktas Nedzingės gatvės pavadinimas (atsižvelgiant į Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams parinkimo komisijos rekomendacijas).

Seinų gatvės gyventojai 2018-10-08 prašymu kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybę (prašymas gautas 2018-11-12, reg. Nr. GD-21338 (24.1)) reikalaudami panaikinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. T-269 „Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų gatvėms suteikimo“.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius 2018-11-27 raštu Nr. SD-12425 (24.54) „Dėl adresų pakeitimo“ informavo gyventojus apie tai, kad 2018-09-27 buvo priimtas Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-269, kuriuo daliai Seinų gatvės suteiktas Nedzingės gatvės pavadinimas. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad Seinų gatvė buvo klaidinanti, neaiškus gatvės tęstinumas ties Liškiavos gatve. Tuo pagrindu bus keičiami klaidingi adresai.

Alytaus miesto savivaldybės administracija  2018-11-29 raštu Nr. SD-12570 (24.1) „Dėl Seinų gatvės“, atsakydama į Seinų gatvės gyventojų 2018-11-12 gautą prašymą paaiškino, kad Seinų gatvės geografinių charakteristikų keitimas buvo inicijuotas pačių gyventojų patogumui, norint pagerinti sąlygas aptarnaujančiam ir kt. transportui surasti adreso objektą, kadangi gatvė buvo klaidinanti, neaiškus jos tęstinumas ties Liškiavos gatve. Prie atsakymo buvo pridėta schema, kurioje akivaizdžiai matoma sudėtinga ir klaidinanti gatvės trajektorija.

Pareiškėjai, nelaukdami savivaldybės atsakymo, 2018-11-23 su skundu kreipėsi į Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyrių (toliau – komisija) reikalaudami panaikinti Alytaus miesto savivaldybė tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. T-269 „Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų gatvėms suteikimo“.

Alytaus miesto savivaldybė 2019-06-25 pateikė atsiliepimą į pareiškėjų skundą Nr. SD-5328 (6.17).

Komisija 2019-07-25 sprendimu Nr. 21R1-155 (AG1-69/092019) pareiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą. Komisija nusprendė, kad ginčijamas Alytaus miesto tarybos sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo jo naikinti. Sprendime nurodoma, kad savivaldybė nepažeidė teisės aktais nustatytos procedūros ir tinkamai paskelbė apie numatomą ginčo gatvės pavadinimo pakeitimą, kad gatvės pakeitimas neprieštarauja bendruomenės interesams. Sprendime taip pat pažymima, kad priimant ginčijamą sprendimą, nebuvo viršyta atsakovės kompetencija, Alytaus miesto tarybos sprendimas neprieštarauja tikslams ir uždaviniams, dėl kurių tarybai suteikti atitinkami įgaliojimai suteikti ir/ar keisti gatvių pavadinimus, priimant sprendimą buvo atsižvelgta į faktines aplinkybes (gatvės schemos ypatumus, seniūnaičio prašymą ir kt.), tinkamai buvo pritaikytos tvarkos aprašo nuostatos, nebuvo pažeistos pagrindinės procedūros ir taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvių visų aplinkybių įvertinimą ir sprendimo pagrįstumą.

Komisijos sprendimas šiuo metu apskųstas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams.

2019-08-20 raštu Nr. GD-14946 (6.17) didžioji Nedzingės gatvės gyventojų dalis (14 iš 24) kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybės tarybą prašydama panaikinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-269 „Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų gatvėms suteikimo“ 1.4 ir 2.2 punktus, kuriais buvo pakeistos Seinų gatvės geografinės charakteristikos ir likusiai gatvės daliai suteiktas Nedzingės gatvės pavadinimas. Atsakydama į kreipimąsi Alytaus miesto savivaldybė 2019-09-10 raštu Nr. SD- 7434 (6.17) informavo, kad atsižvelgiant į tai, kad minėtą kreipimąsi pasirašė daugiau nei pusė suinteresuotų Nedzingės gatvės gyventojų (ar žemės sklypų savininkų), bus rengiamas Alytaus miesto tarybos sprendimo projektas, pradėtos viešinimo procedūros.

 

Papildomai informuojame, kad adresų pakeitimu, deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimu patiems gyventojams prašymų rašyti nereikėjo, Gyventojų registre duomenys pakeisti, visiems gyventojams išsiųsta informacija apie pakeistus ir įregistruotus adresus, todėl papildomų rūpesčių dėl adresų pakeitimo gyventojams nekilo, buvo išlaikytos reglamentuotos viešinimo procedūros.

 

Vyriausioji specialistė                                                                        Simona Žiūkaitė

 

Tel. (8 315) 55 176, +370 698 27067, el. p. simona.ziukaite@alytus.lt

 

Dokumento priedai:
TŽ-351 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018-09-17 SPRENDIMO NR. T-269 „DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
Į pradžią