Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPn-98 2019-10-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

 

IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PROTOKOLAS

 

2019 m. spalio 10 d. Nr. KPPn-98

 

                                                                           Alytus                                      

 

            Sueiga vyko 2019 m. rugsėjo 30 d. nuo 17.15 iki 18.15 val.

            Sueigos pirmininkė – Irina Juškauskienė, Panemunės seniūnaitijos seniūnaitė.

            Sueigos sekretorė – Jūratė Grinienė, Vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

            Iš viso yra 13 seniūnaičių ir 4 bendruomeninės organizacijos, įrašytos į Bendruomeninių organizacijų, galinčių su balsavimo teise dalyvauti išplėstinėje sueigoje, sąrašą; sueigoje dalyvavo 11 seniūnaičių ir bendruomeninių organizacijų atstovų (sąrašas pridedamas). Kvorumas yra.

            Taip pat dalyvavo: Roberta Samuolytė-Kisielienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja.     

            Preliminari darbotvarkė.

                           1. Dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo, bendruomeninių organizacijų deleguotų narių registravimo, darbotvarkės tvirtinimo.

                      2. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017—2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse  papildomai pateiktų projektų vertinimo.

                      3. Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio nuostatų taikymo.

                      4. Dėl kitų klausimų.

            1. SVARSTYTA. Seniūnaičių sueigos pirmininko ir sekretoriaus išrinkimas, bendruomeninių organizacijų deleguotų narių registravimas, darbotvarkės tvirtinimas.

                      NUTARTA: 1.1. Išrinkti išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininke Iriną Juškauskienę, Panemunės seniūnaitijos seniūnaitę, sekretore – Jūratę Grinienę, Vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoją.  

                      1.2. Registruoti bendruomeninių organizacijų, galinčių su balsavimo teise dalyvauti išplėstinėje sueigoje, atstovus Tomą Nikuliną ir Liną Jakštonį.    

                     1.3. Pritarti pasiūlytai darbotvarkei.

                      Balsavimas. Už – 11.

            2. SVARSTYTA. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017—2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse papildomai pateiktų projektų vertinimas.

            R. Samuolytė-Kisielienė informavo, kad paskelbus pakartotinį paraiškų priėmimą buvo pateikta viena paraiška – VšĮ „Ačiū projektai“ projektui „Kalvos ir Panemunės seniūnaitijų bendruomenės iniciatyvos“ finansuoti (prašoma suma 2558,30 Eur). Kalvos ir Panemunės seniūnaitijos priskirtos II teritorijai.

            Seniūnaičiai pasisakė, kad projektui įvertinti reikia paskirti vertintojus  ir iš karto skirti balus.

            Alyčio seniūnaitijos seniūnaitis V. Goštautas, nepasirašęs konfidencialumo deklaracijos,  vertinant paraišką nedalyvavo.

            Pateiktai paraiškai įvertinti buvo pasiūlytos dviejų seniūnaičių kandidatūros – Gintarės Minsevičiūtės-Balynienės ir Tado Čiako. Kandidatūroms pritarta bendru sutarimu.

            Paraiškos vertintojai susipažino su projekto veiklų aprašymu ir paskelbė paraiškai skirtus balus.

             

            Viešosios įstaigos „Ačiū projektai“ projekto „Kalvos ir Panemunės seniūnaitijų bendruomenės iniciatyvos“ paraiškai Gintarė Minsevičiūtė-Balynienė, Piliakalnio seniūnaitė, skyrė 70 balų, Tadas Čiakas, Putinų seniūnaitis – taip pat 70 balų.

            NUTARTA.  Skirti finansavimą viešosios įstaigos „Ačiū projektai“ projektui „Kalvos ir Panemunės seniūnaitijų bendruomenės iniciatyvos“ įgyvendinti – 2558,3 Eur.

                      Balsavimas. Už – 9, prieš – 0, susilaikė – 0 (T. Nikulinas  nusišalino).

                      3. SVARSTYTA. Informacija apie Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio nuostatų taikymą.

            J. Grinienė informavo apie tai, kad savivaldybė gavo pakartotinį Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse teikimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-92 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo nurodoma artimiausiame tarybos posėdyje apsvarstyti klausimą dėl šio aprašo pakeitimo. Įsigaliojus naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymui, tvarkos aprašas neatitinka įstatymo nuostatų. Savivaldybės administracija 2019-05-10 raštu yra kreipusis į Vidaus reikalų ministeriją ir nurodžiusi motyvus, dėl kurių nesutinka keisti seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo. Ministerija pripažino, kad motyvai yra argumentuoti ir kad  atsižvelgus į juos, parengtas įstatymo pakeitimo projektas. Įstatymo pakeitimo projektas įregistruotas Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje, tačiau kol įstatymo projektas nepriimtas, Vyriausybės atstovas reikalauja pakeisti tvarkos aprašą pagal šiuo metu galiojantį įstatymą. Pakeitus aprašą turėtų būti iš naujo organizuojami seniūnaičių rinkimai.

            Informacija išklausyta.

            4. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

            Seniūnaičiai aptarė kitus rūpimus klausimus, domėjosi kaip sprendžiamas klausimas dėl seniūnaičių patirtų išlaidų kompensavimo sumos padidinimo.

            J. Grinienė informavo, kad administracija parengė suvestinę, kokius išlaidų kompensavimo dydžius yra nustačiusios kitos savivaldybės. Informacija surinkta iš Teisės aktų registre paskelbtų kitų savivaldybių sprendimų. Apibendrinus surinktą informaciją, įvertinus išplėstinės Alytaus miesto seniūnaičių sueigos, vykusios 2019-07-25, siūlymą ir savivaldybės finansines galimybes, parengtas projektas seniūnaičių patirtoms išlaidoms kompensuoti skirti 30 Eur per mėnesį (90 Eur per ketvirtį).

            Dvaro seniūnaitės A. Marcinkevičienės, nuomone,  reikėtų vertinti ne visų, o tik tų savivaldybių, kuriose nėra seniūnų, taikomus dydžius.

            Sprendimų nepriimta.  

 

 

 

Sueigos pirmininkė                                                                            Irina Juškauskienė                                                                                     

 

 

Sueigos sekretorė                                                                                Jūratė Grinienė                                                                                    

 

 

 

Į pradžią