Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-345 2019-10-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, SENIŪNAIČIO VEIKLOS IŠLAIDŲ DYDŽIO NUSTATYMO

                                                                                                                              Projektas

2019-10-10 Nr. TŽ-345

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, SENIŪNAIČIO VEIKLOS IŠLAIDŲ DYDŽIO NUSTATYMO

 

2019-10-31 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  33 straipsnio 16 dalimi, 351 straipsnio 5 dalimi,  Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-231 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų“, 9 punktu ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m. liepos 25 d. protokolo Nr. KPPn-58 3 punktą, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių veiklos išlaidų apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičio veiklos išlaidų ketvirčio dydį – 90 eurų.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2019 m.                                    d.

                                                                                      sprendimu Nr. T-

                                                                                     

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Šis tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) seniūnaičių veiklos išlaidų apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarką.

                      2. Su seniūnaičio veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugų, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, išlaidos kompensuojamos iš savivaldybės administracijai skirtų biudžeto asignavimų.

 

II SKYRIUS

 IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS IR ATSISKAITYMAS

 

                      3. Kompensacija mokama su seniūnaičio veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto (kuro ir viešojo transporto) išlaidoms  apmokėti.

                      4. Su seniūnaičio veikla susijusios išlaidos kompensuojamos pateikus seniūnaičio užpildytą ir pasirašytą seniūnaičio veiklos išlaidų ataskaitą (forma pridedama) su išlaidas ir mokėjimą patvirtinančiais dokumentais. Ataskaitos gali būti teikiamos einamaisiais metais kas ketvirtį.

                      5. Visi išlaidas patvirtinantys dokumentai turi būti išrašyti seniūnaičio vardu ir turi atitikti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus reikalavimus.

                      6. Užpildytos I, II ir III ketvirčio ataskaitos pateikiamos pasibaigus ketvirčiui iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos,  IV ketvirčio ataskaita pateikiama ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 20 d. Užpildyta ataskaita pateikiama Alytaus miesto savivaldybės administracijai.

                      7. Laiku nepateikus ataskaitos su išlaidas ir mokėjimą patvirtinančiais dokumentais, patirtos išlaidos nekompensuojamos. Tais atvejais, kai seniūnaičio kadencija pasibaigia arba seniūnaitis atsisako savo įgaliojimų, arba negali eiti pareigų dėl ligos, mirties ar dėl kitų priežasčių, seniūnaičio patirtos išlaidos kompensuojamos proporcingai išbūtam seniūnaičio kadencijos laikui.

                      8. Už ataskaitoje pateiktų duomenų tikslumą, teisėtumą ir teisingumą asmeniškai atsako seniūnaitis.

                      9. Išlaidas, viršijančias nustatytą išmokų dydį, seniūnaitis apmoka pats savo lėšomis.

                      10. Kompensacija seniūnaičiui išmokama pervedant lėšas į seniūnaičio nurodytą banko sąskaitą.

                      11. Praėjusio ketvirčio kompensacija išmokama iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 20 dienos arba metų kompensacija išmokama iki einamųjų metų gruodžio 31 d.  

                                            

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      12. Seniūnaičių veiklos išlaidų apskaitą tvarko savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

                      13. Lėšų naudojimo kontrolę vykdo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

                      14. Tai, kas nereglamentuota šiame apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

                      15. Jei keičiamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, susijusios su šiame apraše reglamentuojamais klausimais, taikomos šių teisės aktų nuostatos.

                      16. Šis aprašas keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios ar stabdomas jo galiojimas Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

 

______________________________


 

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių                                                                                                                                     veiklos išlaidų apmokėjimo ir atsiskaitymo

tvarkos aprašo priedas

 

(Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičio veiklos išlaidų ataskaitos forma)

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIO (-ĖS)

20____M. ______ KETVIRČIO  

VEIKLOS IŠLAIDŲ ATASKAITA

 

20______ m. ______________d.

Alytus

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

Išlaidas patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, data

Išlaidų apmokėjimo data

Suma (eurais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

Seniūnaitis (-ė)                                                 .......................             ...............................................         

                                                                         (parašas)                     (vardas, pavardė)                             

 

Ataskaitą gavau ir patikrinau:

Priemonės koordinatorius (-ė)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Data)

 

Ataskaitą gavau ir patikrinau:

Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojas (-a)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Data)

 

 

Skirta išlaidų suma  ____________________________

 

Apmokėta tiesiogiai  ___________________________

 

Kompensuojama išlaidų suma ____________________

 

Užpildytos I, II ir III ketvirčio ataskaitos pateikiamos pasibaigus ketvirčiui iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos,  IV ketvirčio ataskaita pateikiama ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 20 d., pridedant išlaidas ir mokėjimą patvirtinančius dokumentus, išrašytus seniūnaičio vardu ir atitinkančius Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus reikalavimus.

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, SENIŪNAIČIO VEIKLOS IŠLAIDŲ DYDŽIO NUSTATYMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-10

(data)

Alytus

 

 

 

Šis sprendimo projektas parengtas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 16 dalimi, 351 straipsnio 5 dalimi,  Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-231 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų“, 9 punktu. Iniciatyvą pakeisti  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-232 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių veiklos išlaidų apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo tvirtinimo, seniūnaičio veiklos išlaidų dydžio nustatymo“ nustatytą seniūnaičio veiklos išlaidų dydį iškėlė seniūnaičiai Alytaus miesto savivaldybės išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m. liepos 25 d. protokolo Nr. KPPn-58 3 punkte. Iniciatyva buvo išnagrinėta Alytaus miesto savivaldybės administracijos atsakingų specialistų ir pateiktas šis tarybos sprendimo projektas.

Sprendimo tikslas – nustatyti seniūnaičių veiklos išlaidų dydį. Šis dydis Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas 2015 m., dėl infliacijos ir padidėjusių kainų neužtikrina seniūnaičio veiklos. Laukiamas sprendimo rezultatas – seniūnaičių veiklos kokybės užtikrinimas kompensuojant su seniūnaičio veikla susijusias kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidas.

Siūlomas sprendimo įsigaliojimas nuo 2020-01-01 numatant atitinkamas lėšas 2020 metų savivaldybės biudžete 26.01.01.04 priemonėje. 2017 metais seniūnaičių išlaidoms biudžete  buvo numatyta 3400 eurų, panaudota 2261 euras, 2018 metais numatyta 3400 eurų, panaudota 2487 eurai, 2019 metais skirta 3400 eurų, iki 2019-09-31 panaudota 770 eurų.

Duomenys, kaip kito seniūnaičių veiklos išlaidų kompensavimas kitose savivaldybėse (pagal duomenis, skelbiamus Teisės aktų registre):

Savivaldybės pavadinimas

Metų suma (eurais, 2015 metų duomenys)

Metų suma (eurais, 2019 metų duomenys)

Vilniaus miesto savivaldybė

-

360,00

Šiaulių miesto savivaldybė

104,16

180,00

Klaipėdos miesto savivaldybė

180,00

600,00

Panevėžio miesto savivaldybė

144,81

200,00

Klaipėdos rajono savivaldybė

100,00

100,00

Panevėžio rajono savivaldybė

173,77

173,76

Birštono savivaldybė

0,00

100,00

Tauragės rajono savivaldybė

-

360,00

Pasvalio rajono savivaldybė

173,77

180,00

Joniškio rajono savivaldybė

104,26

120,00

Lazdijų rajono savivaldybė

180,00

180,00

Varėnos rajono savivaldybė

104,28

104,28

Druskininkų savivaldybė

347,52

347,00

Alytaus rajono savivaldybė

0,00

0,00

 

 

 

 

Vidaus administravimo skyriaus vedėja                                                                   Asta Guzienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 155, +370 687 37900, el. p. asta.guziene@alytus.lt

Į pradžią