Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-822 2019-10-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

 

2019 m. spalio 9 d. Nr.  DV-822

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumento rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 244 ir 249 punktais:

1. N u s p r e n d ž i u pradėti teritorijos, esančios tarp Saulės g., Merkinės g., administracinės miesto ribos ir Nemuno upės, detaliojo plano rengimą.

2. N u s t a t a u, kad 1 punkte nurodyto vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo tikslai – padalinti žemės sklypus, pakeisti žemės sklypų paskirtis, suformuoti naujus žemės sklypus, sujungti žemės sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus bei numatyti naudmenų pavertimą kitomis.

3. Į p a r e i g o j u Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrių parengti ir patvirtinti planavimo darbų programą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Dokumento priedai:
DV-822 - DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO (PRIEDAS)
Į pradžią