Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-297 2019-09-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                        

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO

IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

 

2019 m.                      d. Nr.

Alytus

 

Vytauto Didžiojo universitetas (toliau – VDU), atstovaujamas VDU Žemės ūkio akademijos  kanclerio prof. dr. Antano Maziliausko, veikiančio pagal rektoriaus 2019 m. sausio 8 d. įsakymą Nr. 14, ir Alytaus miesto savivaldybė (toliau – Įstaiga), atstovaujama  Alytaus miesto savivaldybės mero Nerijaus Cesiulio, veikiančio pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, toliau abu kartu vadinami šalimis, o atskirai – šalimi, siekdami glaudaus, abipusiškai naudingo švietimo ir mokslo sričių bendradarbiavimo, rengiant būsimuosius specialistus, sudaro šią bendradarbiavimo sutartį (toliau – sutartis).

 

1. SUTARTIES DALYKAS

 

Abipusiškai naudingas įstaigos ir VDU bendradarbiavimas, plečiant VDU Žemės ūkio akademijos (toliau – VDU ŽŪA) vykdomų studijų galimybes, studentų praktinį mokymą, rengiant naujas studijų programas, atitinkančias regiono ekonomikos politiką, vystant VDU ŽŪA vykdomą projektinę veiklą.

 

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2.1. Skatinti valdžios, verslo, mokslo ir studijų integraciją bei bendradarbiavimą, naudingą abiem sutarties šalims.

2.2. Bendradarbiauti organizuojant veiklą, sudarančią prielaidas plėsti specialistų kokybišką rengimą.

2.3. Bendradarbiauti mokslo taikomojoje veikloje.

2.4. Bendradarbiauti projektinėje veikloje.

2.5. Bendradarbiauti skleidžiant gerąją patirtį.

2.6. Bendradarbiauti rengiant studijų, mokymo programas, mokymo metodinę literatūrą ir kt.

2.7. Bendradarbiauti kuriant ir vykdant projektus.

2.8. Bendradarbiauti derinant ir kompetentingoms institucijoms teikiant pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių studijų programų ir specialistų rengimą, pakeitimo ar/ir papildymo.

2.9. Įstaiga pagal galimybes įsipareigoja:

2.9.1. Teikti pasiūlymus studijų plėtros ir jų kokybės tobulinimo klausimais.

2.9.2. Teikti siūlymus dėl studijų ir mokslo taikomųjų darbų tematikos.

2.9.3. Sudaryti sąlygas vykdyti profesinės veiklos stažuotės programas VDU ŽŪA doktorantams, dėstytojams.


 

 

2.9.4. Priimti studentus įstaigoje ir jai pavaldžiose institucijose atlikti profesinės veiklos praktiką.

2.9.5. Priimti užsienio mokyklų studentus atlikti profesinės praktikos mainų programą.

2.9.6. Kviesti studentus ir dėstytojus talkinti vykdant mokslo taikomuosius tyrimus.

2.9.7. Bendradarbiauti kuriant ir vykdant Lietuvos ir tarptautinius projektus.

2.9.8. Leisti skelbti skelbimus, susijusius su VDU ŽŪA veikla, įstaigos ir jai pavaldžių institucijų stenduose, interneto svetainėse.

2.9.9. Įsteigti VDU ŽŪA studentams vardines stipendijas.

2.9.10. Pristatyti Alytaus miesto gyventojams VDU ŽŪA studijų programas, prisidėti finansiškai ir žmogiškaisiais ištekliais prie VDU ŽŪA vykdomų studijų organizavimo.

2.10. VDU pagal galimybes įsipareigoja:

2.10.1. Kviesti įstaigos atstovus dalyvauti baigiamųjų darbų gynimo, baigiamųjų egzaminų kvalifikavimo komisijos darbe.

2.10.2. Kviesti  įstaigos atstovus dalyvauti VDU ŽŪA organizuojamose mokslinėse konferencijose.

2.10.3. Kviesti  įstaigos atstovus dalyvauti diskusijoms su VDU ŽŪA studentais.

2.10.4. Skelbti įstaigos skelbimus VDU ŽŪA stenduose, interneto svetainėse.

2.10.5. Teikti informaciją apie įstaigą visiems VDU ŽŪA darbuotojams, dėstytojams, studentams, besidomintiems įstaiga.

2.10.6. Įstaigai pareiškus pretenziją VDU ŽŪA dėl priimto doktoranto, dėstytojo ar studento atlikti profesinės veiklos stažuotės ar profesinės veiklos praktikos nederamų veiksmų, VDU ŽŪA įsipareigoja taikyti tokiam studentui VDU vidaus teisės aktuose numatytas sankcijas.

2.11. Šalys susitaria, kad įsipareigojimai, numatyti šioje sutartyje, nėra absoliutūs ir jie bus vykdomi tik esant galimybėms arba sudarius atskiras sutartis.

 

3. SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

3.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir yra neterminuota.

3.2. Sutartis gali būti pakeista ir papildyta šalių susitarimu. Visi šios sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių. Visi sutarties priedai, pakeitimai ir papildymai yra laikomi neatskiriama sutarties dalimi.

3.3. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu šalių susitarimu arba vienos iš šalių iniciatyva, apie sutarties nuraukimą įspėjus kitą šalį ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

 

4.  KITOS SĄLYGOS

 

4.1. Šalys susitaria, kad visi su šia sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos, nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo ginčų atsiradimo dienos, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.


 

4.2. Jei kuri nors šios sutarties sąlyga tampa neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tai nedaro negaliojančiomis ar neįgyvendinamomis likusių sutarties sąlygų. Tokiu atveju šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji sąlyga.

4.3. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties šaliai.

 

5.  ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Vytauto didžiojo universitetas

Juridinio asmens kodas 111950396

PVM mokėtojo kodas LT 119503917

A. s. LT 04 7044 0600 0284 8625

AB SEB bankas

Studentų g. 11, LT-53361 Akademija

Kauno r.

Tel. (8 37) 752300

Faksas (8 37) 397500

El. paštas zua@vdu.lt

 

Kancleris

 

 

Antanas Maziliauskas

A.    V.

Alytaus miesto savivaldybė  

Juridinio asmens kodas 188706935

Rotušės a. 4, 62504 Alytus

Tel. (8 315) 55 105

Faksas (8 315) 55 191

El. paštas info@alytus.lt

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

Nerijus Cesiulis

A.    V.

 

Į pradžią