Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-290 2019-09-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-12-20 SPRENDIMO NR. T-293 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TEIKIAMŲ MOKESČIŲ LENGVATŲ FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-12-20 SPRENDIMO NR. T-293 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TEIKIAMŲ MOKESČIŲ LENGVATŲ FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 25 d. Nr.  T-290

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimu Nr. T-293 „Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo tvirtinimo“, 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8. Žemės ir nuomos mokesčio už valstybinę žemę lengvata taikoma tik tam žemės sklypui, kuriame yra deklaruota asmens gyvenamoji vieta.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 

Į pradžią