Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-306 2019-09-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-08-29 SPRENDIMO NR. T-232 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-08-29 SPRENDIMO NR. T-232 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 25 d. Nr.  T-306

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Aplinkos ir plėtros komiteto 2019-08-05 posėdžio protokolą Nr.  TP-13 ir į Č. Daugėlos bei S. Leonavičiaus sutikimus, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės 2019-08-29 tarybos sprendimo Nr. T-232 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisiją miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

Česlovas Daugėla, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Valė Gibienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė;

Andrius Jučas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Edita Jurčienė, Alytaus miesto bendruomenės atstovė;

Laima Vincė Kirkliauskenė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė;

Sigitas Leonavičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Valdas Račkauskas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Linas Stankevičius, Alytaus miesto bendruomenės atstovas;

Giedrius Šimas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 

Į pradžią