Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-303 2019-09-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO TARPTAUTINIO BAKALAUREATO PROGRAMŲ DIEGIMUI ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOJE

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO TARPTAUTINIO BAKALAUREATO PROGRAMŲ DIEGIMUI ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOJE

 

2019 m. rugsėjo 25 d. Nr.  T-303

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Švietimo įstatymo 71 straipsnio 1 dalimi, 72 straipsniu, Sutikimo vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) išdavimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-06-06 nutarimu Nr. 649 „Dėl Sutikimo vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) išdavimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2019-08-07 raštą Nr. S-201 „Dėl tarpininkavimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti tarptautinio bakalaureato programų (angl. MYP ir DP) diegimui Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje.

2. Numatyti lėšas tarptautinio bakalaureato programų mokesčiams sumokėti Alytaus miesto savivaldybės biudžete (mokestis metams už abi programas yra 20 000 Eur).

3. Užtikrinti ir finansuoti programų tęstinumą.

4. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-02-28 sprendimą Nr. T-50 „Dėl pritarimo Tarptautinio bakalaureato programos diegimui Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

 

______________

 

Į pradžią