Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-283 2019-09-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-12-07 SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-12-07 SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 25 d. Nr.  T-283

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto 2019-08-05 posėdžio protokolą Nr.  TP-13,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-12-07 sprendimu Nr. T-253 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos nuostatų tvirtinimo“, 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Komisija yra sudaryta Alytaus miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui. Ji sprendžia kreipimosi į Alytaus miesto savivaldybę (toliau – savivaldybė) pripažinimo peticija bei peticijų priėmimo nagrinėti klausimus, jas nagrinėja ir pateikia išvadas dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo nustatyta tvarka. Komisija sudaroma iš 9 asmenų.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 

Į pradžią