Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-777 2019-09-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ 2020 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ NORMŲ

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ 2020 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ NORMŲ

 

2019 m. rugsėjo 23 d. Nr.  DV-777

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 5 punktais, Alytaus miesto savivaldybės biudžeto, kitų piniginių išteklių planavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-27 įsakymu Nr. DV-531 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžeto, kitų piniginių išteklių planavimo ir vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 9 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų 2019 metų biudžeto išlaidų rekomenduojamų natūrinių ir piniginių normų parengimo darbo grupės, sudarytos savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. DV-734, 2019-09-17 protokole Nr. KPPt-363(10.27) pateiktus pasiūlymus: 

                      1. T v i r t i n u  Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų 2020 metų biudžeto išlaidų rekomenduojamas natūrines ir pinigines normas pagal 1 ir 2 priedus.

                      2. N u r o d a u  Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktoriams iki 2019 m. rugsėjo 26 d. patvirtinti švietimo įstaigų 2020 metų natūrines ir pinigines normas.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 


                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. rugsėjo 23 d.

įsakymu Nr.  DV-777

1 priedas

                                                                                                                                

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ 2020 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ REKOMENDUOJAMOS NATŪRINĖS NORMOS

 

 

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Šilumos energijos naudojimo norma MWh/1 m2 per metus

Elektros energijos naudojimo norma kWh/1 per metus

Vandens sunaudojimo norma m3 /1 mokiniui (vaikui) per metus

Komunalinių atliekų susikaupimo norma kg/m2/metams

(šiukšlių išvežimas)

1.

Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“

0,170

23,00

6,00

1,89

2.

Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka“

0,150

16,00

7,50

1,89

3.

Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“

0,170

16,00

7,50

1,89

4.

Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“

0,140

17,00

7,50

1,89

5.

Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“

0,160

15,00

8,00

1,89

6.

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

0,130

14,00

7,50

1,89

7.

Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“

0,140

16,00

7,50

1,89

8.

Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“

0,130

21,00

7,50

1,89

9.

Alytaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“

0,130

21,00

7,50

1,89

10.

Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“

0,110

11,00

7,50

1,89

11.

Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“

0,150

16,00

7,50

1,89

12.

Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“

0,150

16,00

7,00

1,89

13.

Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“

0,100

28,00

9,00

1,89

14.

Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis

0,110

18,00

4,50

1,89

15.

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis

0,140

18,00

9,00

1,89

16.

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla

0,100

9,00

2,00

1,89

17.

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

0,100

11,00

2,00

1,89

18.

Alytaus Dzūkijos mokykla

0,065

19,00

2,00

1,89

19.

Alytaus Dzūkijos mokyklos specialiųjų klasių pastatas

0,110

11,00

5,00

1,89

20.

Alytaus Piliakalnio progimnazija

0,050

9,00

1,50

1,89

21.

Alytaus Dainavos progimnazija

0,060

13,00

4,50

1,89

22.

Alytaus Šaltinių progimnazija

0,060

12,00

2,50

1,89

23.

Alytaus Vidzgirio progimnazija

0,060

10,00

3,50

1,89

24.

Alytaus „Volungės“ progimnazija

0,050

10,00

2,50

1,89

25.

Alytaus Panemunės progimnazija

0,050

13,00

2,50

1,89

26.

Alytaus Likiškėlių progimnazija

0,080

9,00

3,00

1,89

27.

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

0,080

12,00

1,00

1,89

28.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

0,055

13,50

2,00

1,89

29.

Alytaus Putinų gimnazija

0,050

11,00

2,00

1,89

30.

Alytaus Jotvingių gimnazija

0,050

11,00

2,00

1,89

31.

Alytaus šv. Benedikto gimnazija

0,075

11,00

2,50

1,89

32.

Alytaus jaunimo centras

0,060

16,00

0,30

1,89

33.

Alytaus muzikos mokykla

0,125

10,00

0,40

1,89

34.

Alytaus dailės mokykla

0,075

13,00

0,50

1,89

35.

Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas

0,090

20,00

2,50

1,89

36.

Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo tekstilės mokymo pastatas

0,100

3,50

1,89

 

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. rugsėjo 23 d.

įsakymu Nr.  DV-777

2 priedas

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ

2020 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ REKOMENDUOJAMOS PINIGINĖS NORMOS

 

                      1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigoms nustatyti metinę piniginę išlaidų normą medikamentams, ryšių paslaugoms, transporto išlaikymui, aprangai ir patalynei, spaudiniams, kitoms prekėms, komandiruotėms, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuomai, ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui, kvalifikacijos kėlimui, kitoms paslaugoms ir išlaidoms, darbdavių socialinei paramai, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui:

                kai ugdytinių yra iki 150 – 54,00 Eur vienam ugdytiniui;

                kai ugdytinių yra 151 ir daugiau – 50,00 Eur vienam ugdytiniui.

                      Skaičiuojant lėšų poreikį mokyklose-darželiuose ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiui naudoti ikimokyklinio ugdymo įstaigoms nustatytą metinę piniginę išlaidų normą, mokinių skaičiui – bendrojo ugdymo mokykloms nustatytą metinę piniginę išlaidų normą.

                      2. Bendrojo ugdymo mokykloms nustatyti metinę piniginę išlaidų normą medikamentams, ryšių paslaugoms, transporto išlaikymui, aprangai ir patalynei, spaudiniams, kitoms prekėms, komandiruotėms, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuomai, ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui, kvalifikacijos kėlimui, kitoms paslaugoms ir išlaidoms, darbdavių socialinei paramai, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui:

                      kai mokinių yra iki 500 – 36,00 Eur vienam mokiniui;

                      kai mokinių yra nuo 501 iki 700 – 34,00 Eur vienam mokiniui;

                      kai mokinių yra nuo 701 ir daugiau – 30,00 Eur vienam mokiniui.

                      Nustatant mokinių skaičių bendrojo ugdymo mokykloje įskaičiuojami priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai.

                      3. Bendrojo ugdymo mokykloms, kurių valgyklų patalpas bei jose esančius įrengimus eksploatuoja privačios įmonės, nustatyti piniginę išlaidų normą patiekalų gamybos išlaidoms padengti:

                      kai skiriami nemokami pusryčiai – 0,15 Eur vienam mokiniui;

                      kai skiriami nemokami pietūs – 0,3 Eur vienam mokiniui;

                      kai skiriamas maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose – 0,55 Eur vienam mokiniui.

                      4. Išlaidas šildymo ir karšto vandens sistemų, baseino įrengimų priežiūrai ir mokyklos pastato apsaugai planuoti didesnes nei apskaičiuota lėšų suma pagal metines pinigines išlaidų normas vienam mokiniui (ugdytiniui).

                      5. Bendrojo ugdymo mokykloms, kuriose yra eksploatuojami uždari plaukimo baseinai, nustatyti metinę piniginę išlaidų normą baseino vandens kokybės tyrimams ir jo kokybei užtikrinti reikalingoms medžiagoms, baseino patalpų švarai palaikyti reikalingoms medžiagoms ir baseino įrenginių remontui – 2,50 Eur vienam mokiniui, dalyvaujančiam mokymo plaukti programoje.

                      6. Ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, kuriose yra eksploatuojami uždari plaukimo baseinai, nustatyti metinę piniginę išlaidų normą baseino vandens kokybės tyrimams ir jo kokybei užtikrinti reikalingoms medžiagoms – 10,00 Eur vienam vaikui, dalyvaujančiam plaukimo užsiėmimuose.

________________________

Į pradžią