Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-320 2019-09-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-09-11 Nr. TŽ-320

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir atsižvelgdama į Alytaus savivaldybės kontrolieriaus 2019 m. liepos 15 d. audito išvadą Nr. FA-3 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018  metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo 2018 metais“, Alytaus savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-11

(data)

Alytus

 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nuostatomis, atsižvelgiant į Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus, vadovaujantis savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-23 įsakymu Nr. DV-945 ,,Dėl Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintu Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašu ir 2015-11-23 įsakymu Nr. DV-946 ,,Dėl Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodikos tvirtinimo“ patvirtinta Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika, parengtas Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys.

Pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys – savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės išteklių fondo ir kitų savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys. Vadovaudamasi Konsolidavimo schema, Alytaus miesto savivaldybės administracija 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį parengė atlikusi visų 49 viešojo sektoriaus subjektų konsolidavimo procedūras.

Alytaus miesto savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupę sudaro 42 biudžetinės įstaigos, 6 viešosios įstaigos ir 1 administruojamas išteklių fondas – Alytaus miesto savivaldybės iždas (menamas kodas M02).

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – KFAR) parengtas Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS).

Konsolidavimo procesas vyko laikantis finansų ministro nustatytų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių informacijos pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimo terminų (pagal konsolidavimo kalendorių).

Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nurodytos konsoliduotosios finansinės ataskaitos:

- finansinės būklės ataskaita;

- veiklos rezultatų ataskaita;

- grynojo turto pokyčių ataskaita;

- pinigų srautų ataskaita;

- konsoliduotų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Pasibaigus konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo terminui, KFAR VSAKIS koreguota 86 rankiniais įrašais. Kiekvienas konsolidavimo įrašas pagrįstas konsolidavimo įrašo pažyma (VSAKIS – žurnalo įrašo pažyma), kurios rekvizitai nustatyti Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio pildytojas parengė Konsolidavimo įrašų registrą (VSAKIS kodas K-PKA-D-KK), kurį patvirtino konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtintojas. Parengta bendroji konsoliduotųjų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaita (VSAKIS kodas K-KKK-A-KK) ir konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali), metinė (VSAKIS kodas KBA-B-KK-M).

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui nustatytas 0,1 proc. reikšmingumo kriterijus viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotojo turto. Savivaldybės konsoliduotas turtas sudaro  197 771 054,34 eurų, reikšmingumo kriterijus – 0,1 proc. viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotojo turto sudaro 197 771,05 eurų.

KFAR informacija pateikta ūkinių operacijų ir įvykių apskaitai pritaikius kaupimo principą. Ataskaitų duomenys atspindi savivaldybės 2018 metų paskutinės dienos būklę bei ją įtakojančių finansinių ataskaitų straipsnių pasikeitimus, 2018 metų veiklos rezultatus ir grynojo turto pokyčius.

Alytaus miesto savivaldybės konsoliduoto nematerialaus turto vertė laikotarpio pabaigoje sudarė 508,92 tūkst. Eur. Savivaldybės konsoliduoto ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 155 979,83 tūkst. Eur. Didžiausią dalį savivaldybės konsoliduotojo ilgalaikio materialiojo turto sudarė pastatai – 65 562,98 tūkst. Eur, infrastruktūros ir kiti statiniai – 69 376,89 tūkst. Eur, nebaigta statyba 9 548,09 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 12005,65 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansinis turtas buvo 27 733,74 tūkst. Eur, jo sudėtyje didžiausią dalį (99,99 proc.) sudaro investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus – 27 731,10 tūkst. Eur ir investicijos į kitus subjektus – 0,32 tūkst. Eur. Po vienerių metų gautinos sumos – 2,32 tūkst. Eur. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 740,64 tūkst. Eur, iš jų didžiausią dalį sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius – 654,68 tūkst. Eur ir ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti – 85,96 tūkst. Eur. 2018 m. gruodžio 31 d. savivaldybės išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina sudarė 174,10 tūkst. Eur, iš jų išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro 42,75 tūkst. Eur, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 72,92 tūkst. Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti – 57,97 tūkst. Eur. Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje – 105 801,27 tūkst. Eur.

Savivaldybės finansinius įsipareigojimus sudaro gautos ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos, sukauptos mokėtinos sumos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos. Savivaldybė yra paėmusi ilgalaikes paskolas iš komercinių bankų investiciniams projektams finansuoti. Savivaldybės finansinių įsipareigojimų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje – 22 250,49 tūkst. Eur, iš jų ilgalaikių – 13 861,44 tūkst. Eur, o trumpalaikių – 8 389,05 tūkst. Eur.

Savivaldybės mokesčių pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 31 809,88 tūkst. Eur, iš jų gyventojų pajamų mokesčio pajamos – 30 253,43 tūkst. Eur, turto mokesčių – 1 431,44 tūkst. Eur ir kitų mokesčių – 125,01 tūkst. Eur. Lyginant su 2017 metais mokesčių pajamos padidėjo 10 859,20 tūkst. Eur, iš jų didžiausią įtaką turėjo gyventojų pajamų mokesčio padidėjimas 10 809,83 tūkst. Eur, turto mokesčių pajamos – 38,89 tūkst. Eur, mokestis už aplinkos teršimą – 13,23 tūkst. Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 25 124,04 tūkst. Eur, iš jų pajamos iš rinkliavų  – 1 964,22 tūkst. Eur. ir suteiktų paslaugų pajamos – 22 515,11 tūkst. Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 63,37 tūkst. Eur, iš jų didžiausią dalį sudarė baudų ir delspinigių pajamos – 59,70 tūkst. Eur. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 249,35 tūkst. Eur, iš jų 228,86 tūkst. Eur – palūkanų sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį finansinės ir investicinės veiklos rezultatas neigiamas – 185,98 tūkst. Eur, lyginant su 2017 metais – sumažėjo 26,66 tūkst. Eur.

Dėl savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio yra gauta Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriaus 2019 m. liepos 15 d. audito išvada Nr. FA-3 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo 2018 metais“. Joje savivaldybės kontrolierius išreiškė besąlyginę nuomonę dėl savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio. Alytaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos nuomone, Alytaus miesto savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą Alytaus miesto savivaldybės konsoliduojamų subjektų grupės 2018 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2018 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu nustatyta išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija – savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio tvirtinimas, todėl teikiame savivaldybės tarybai tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Sonata Asadauskienė

 

Tel. (8 315) 55 182, el. p. sonata.asadauskiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-320 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
TŽ-320 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
Į pradžią