Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-725 2019-09-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

 

2019 m. rugsėjo 11 d. Nr.  DV-725

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumento rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 244 ir 249 punktais:

1. N u s p r e n d ž i u pradėti teritorijos, esančios tarp Rotušės a. ir Savanorių g.  Alytuje, detaliojo plano keitimo rengimą (T00005599 keitimas).

2. N u s t a t a u, kad 1 punkte nurodyto vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo tikslai – sujungti žemės sklypus A. Matučio g. 14 (kadastrinis Nr. 1101/0018:1981), žemės sklypą (kadastrinis Nr. 1101/7001:55) ir įsiterpusį laisvos valstybinės žemės sklypą, suformuoti naują žemės sklypą, pakeisti teritorijos naudojimo reglamentus, nustatyti papildomus teritorijos naudojimo reglamentus.

3. Į p a r e i g o j u Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrių parengti ir patvirtinti planavimo darbų programą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Dokumento priedai:
DV-725 - DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO (PRIEDAS)
Į pradžią