Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-313 2019-09-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL KONKURSO ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-09-11 Nr. TŽ-313

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KONKURSO ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 4 dalimi,  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Skelbti konkursą Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigoms eiti.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL KONKURSO ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-11

(data)

Alytus

 

 

 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnis įtvirtina, kad viešą konkursą švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigoms eiti skelbia ir organizuoja švietimo įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

Kadangi nuo 2019 m. rugpjūčio 14 d. Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka“ neteko direktoriaus, todėl vadovaujantis sprendimo projekte įvardytų teisės aktų nuostatomis, savivaldybės tarybai teikiamas sprendimo dėl konkurso Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigoms eiti projektas.

 

 

 

Vedėjo pavaduotoja                                                                            Rimvyda Ališauskienė

 

Tel. (8 315) 55 175, +370 676 41646, el. p. rimvyda.alisauskiene@alytus.lt

Į pradžią