Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-315 2019-09-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-12-07 SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-09-11 Nr. TŽ-315

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-12-07 SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto 2019-08-05 posėdžio protokolą Nr.  TP-13,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-12-07 sprendimu Nr. T-253 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos nuostatų tvirtinimo“, 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Komisija yra sudaryta Alytaus miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui. Ji sprendžia kreipimosi į Alytaus miesto savivaldybę (toliau – savivaldybė) pripažinimo peticija bei peticijų priėmimo nagrinėti klausimus, jas nagrinėja ir pateikia išvadas dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo nustatyta tvarka. Komisija sudaroma iš 9 asmenų.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-12-07 SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-11

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės taryba 2019-08-29 posėdyje svarstė Peticijų komisijos sudarymo klausimą. Svarstant minėtą klausimą tarybos komitetuose, Aplinkos ir plėtros komitetas pateikė siūlymą papildyti komisiją ir įrašyti dar 2 asmenis. Norint koreguoti ir papildyti Peticijų komisiją, reikalinga pakeisti Peticijų komisijos nuostatus, kurie apibrėžia komisijos narių skaičių.

Alytaus miesto savivaldybės taryba 2007-12-07 posėdyje patvirtino Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos nuostatus, kurie numatė, kad komisija sudaroma iš 7 narių.

2019-09-010 gautas tarybos nario Sigito Leonavičiaus siūlymas koreguoti Peticijų komisijos nuostatus ir papildyti Peticijų komisijos sudėtį, įrašant 2 komisijos narius.

Atsižvelgiant į Aplinkos ir plėtros komiteto siūlymą bei gautą tarybos nario S. Leonavičiaus raštą, teikiamas sprendimo dėl Peticijų komisijos nuostatų koregavimo projektas, jame koreguojamas nuostatų 2 punktas ir numatomas komisijos narių skaičius – 9. 

 

 

 

Tarybos ir mero sekretoriato vadovė                                                  Dalia Jezukevičienė

 

Tel. (8 315) 55 109, +370 698 19012, el. p. dalia.jezukeviciene@ams.lt

Į pradžią