Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-319 2019-09-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-12-20 SPRENDIMO NR. T-293 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TEIKIAMŲ MOKESČIŲ LENGVATŲ FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-09-11 Nr. TŽ-319

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-12-20 SPRENDIMO NR. T-293 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TEIKIAMŲ MOKESČIŲ LENGVATŲ FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimu Nr. T-293 „Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo tvirtinimo“, 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8. Žemės ir nuomos mokesčio už valstybinę žemę lengvata taikoma tik tam žemės sklypui, kuriame yra deklaruota asmens gyvenamoji vieta.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-12-20 SPRENDIMO NR. T-293 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TEIKIAMŲ MOKESČIŲ LENGVATŲ FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-11

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas siekiant, kad mokesčio lengvatos būtų teikiamos tiems asmenims, kuriems tikrai reikia mokestinės lengvatos. Žvelgiant į paskutiniais 3 metais gautus prašymus atleisti nuo mokesčių, didžioji dalis prašymų yra tų asmenų, kurie turi daugiau nei du žemės sklypus ir nenori mokėti mokesčių. Tokių prašymų Alytaus miesto savivaldybės taryba netenkino. Todėl siūloma nustatyti nuostatą, kad lengvatos taikomos tik tam žemės sklypui, kuriame yra deklaruota asmens gyvenamoji vieta. Taip būtų išsprendžiama piktnaudžiavimo mokesčio lengvatomis problema, o tiems asmenims, kuriems tikrai reikalinga mokestinė lengvata, niekas nesikeistų.

 

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                      Mindaugas  Vaikšnoras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 182, +370 686 12741, el. p. mindaugas.vaiksnoras@alytus.lt

Į pradžią