Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-310 2019-09-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-09-09 Nr. TŽ-310

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Asmens duomenų tvarkymo Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikloje tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     

 

 

 


 

PATVIRTINTA           

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m.  ­­­___________________   d.

sprendimu Nr.                      _______

 

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens duomenų tvarkymo Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikloje tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijomis.

                      2. Šiuo aprašu siekiama padėti Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariams tinkamai tvarkyti asmens duomenis, užtikrinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų ir rekomendacijų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų įgyvendinimą Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – savivaldybės taryba) veikloje.

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOJE

 

3. Savivaldybės tarybos nariai, tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis pagrindinių asmens duomenų apsaugos principų:

3.1. teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo – asmens duomenis tvarkyti teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;

3.2. tikslo apribojimo – asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau jų netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu;

3.3. duomenų kiekio mažinimo – nereikalauti pateikti tų duomenų, kurie nėra būtini savivaldybės tarybos nario funkcijoms vykdyti, nekaupti ir netvarkyti perteklinių duomenų ir duomenų, kurie nėra būtini tikslams pasiekti;

3.4. tikslumo – užtikrinti asmens duomenų tikslumą ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, juos atnaujinti, netikslius ar neišsamius duomenis ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba jų tvarkymą sustabdyti;

3.5. saugojimo trukmės apribojimo – asmens duomenis saugoti ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Leistina asmens duomenų saugojimo trukmė vertinama pagal teisėtą tvarkymo tikslą;

3.6. vientisumo ir konfidencialumo – užtikrinti tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo, neteisėto duomenų tvarkymo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

4. Atlikdami savivaldybės tarybos nario pareigas, savivaldybės tarybos nariai privalo:

                      4.1. laikyti paslaptyje, neatskleisti trečiosioms šalims (žiniasklaidai, šeimos nariams ir kitiems asmenims) bet kokios su asmens duomenimis susijusios informacijos, su kuria susipažino, buvo supažindinti, galėjo ir/ar turėjo teisę susipažinti vykdant savivaldybės tarybos nario funkcijas, išskyrus atvejus, jeigu tokia informacija buvo ar yra vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja ir pasibaigus savivaldybės tarybos nario įgaliojimams, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas sutinka dėl savo asmens duomenų atskleidimo.

4.2. neviešinti asmens duomenų, jeigu jie neatitinka 3 punkte nurodytų principų, asmeniniuose tinklaraščiuose ar kituose socialiniuose tinkluose, portaluose;

4.3. dokumentus su asmens duomenimis laikyti, ne ilgiau nei pasiekiamas su šiais asmens duomenimis susijęs tikslas;

4.4. užtikrinti disponuojamų asmens duomenų, esančių popierinėse ir elektroninėse laikmenose, saugumą;

4.5. popierines dokumentų kopijas naikinti popieriaus smulkintuvu ar kitomis priemonėmis, kurios užtikrina asmens duomenų visišką sunaikinimą, elektroninę informaciją sunaikinti neatkuriamai;

4.6. nenaudoti perteklinių duomenų apie fizinius asmenis savivaldybės tarybos sprendimų projektuose, jei to daryti neįpareigoja konkretus teisės aktas ar kitos su dokumento rengimu susijusios aplinkybės, dėl kurių atskleisti asmens duomenis yra būtina, kad būtų įgyvendinti siekiami tikslai;

4.7. nesudaryti trečiosioms šalims (asmenims, kurie neturi teisėto pagrindo disponuoti asmens duomenimis, tame tarpe: žiniasklaidai, draugams, šeimos nariams ir kitiems asmenims) sąlygų susipažinti su dokumentais, nuotraukomis, vaizdo ar garso įrašais, kuriuose yra asmens duomenų;

4.8. savo įgaliojimų laikotarpiu užtikrinti duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi savo visuomeninių padėjėjų veikloje, šiems tarybos nario prašymu teikiant jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

5. Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų ar darbo  grupių posėdžių metu savivaldybės tarybos nariai privalo:

5.1. nenaudoti konkrečių fizinių asmenų duomenų (vardo, pavardės, gimimo datos, kontaktinių duomenų), jei tai nėra būtina savivaldybės tarybos nario funkcijoms atlikti ar šie duomenys nėra tiesiogiai susiję su tuo metu nagrinėjamu klausimu;

5.2. neatskleisti asmens kodų;

5.3. neatskleisti specialių kategorijų asmens duomenų (informacijos apie sveikatos būklę, nustatyto darbingumo, neįgalumo, specialiųjų poreikių lygio duomenų, duomenų apie rasinę, etninę kilmę (pavyzdžiui, kad patalpos išnuomojamos romų kilmės žmogui), politinių pažiūrų, religinių ar filosofinių įsitikinimų, duomenų apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ar orientaciją);

5.4. nenaudoti informacijos apie kitus asmens duomenis (teistumą, administracinių ar kitokių nusižengimų padarymą ir aplinkybes, tarnybinės, drausminės atsakomybės taikymą ir kt.), jeigu šie duomenys nėra tiesiogiai susiję su savivaldybės tarybos nario funkcijomis ir tuo metu nagrinėjamu klausimu.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6. Visi savivaldybės tarybos nariai su šiuo aprašu privalo susipažinti pasirašytinai, pasirašydami pasižadėjimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pasižadėjimo forma pateikiama priede Nr.1) ne vėliau kaip iki sekančio tarybos posėdžio, kuriame dalyvauja, dienos.

7. Už šio aprašo 6 punkto reikalavimų įgyvendinimą yra atsakingas Alytaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas.

8. Pasirašyti tarybos narių pasižadėjimai saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

9. Savivaldybės tarybos nariai už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir šio aprašo  pažeidimus  atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Šis aprašas gali būti pakeistas, papildytas ar pripažintas netekusiu galios savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

Asmens duomenų tvarkymo Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikloje tvarkos aprašo

Priedas Nr.1

 

(Pasižadėjimo forma)

 

 

PASIŽADĖJIMAS

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

 

______________________

(data)

 

Alytus

 

 

Aš, ______________________________________________________________

                                                                       (tarybos nario vardas, pavardė)

 

SUPRANTU, KAD:

- savivaldybės tarybos nario veikloje susipažinsiu su asmens duomenimis, kurie negali būti neteisėtai atskleisti, netinkamai saugomi, naudojami ar perduodami neįgaliotiems asmenims arba institucijoms;

- netinkamas asmens  duomenų naudojimas ir saugojimas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

AŠ PASIŽADU:

1.   Saugoti informaciją apie asmens duomenis, kuri man bus patikėta ar taps žinoma atliekant tarybos nario pareigas, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti institucijoms ar asmenims, neįgaliotiems ją sužinoti;

2.   Tvarkyti asmens duomenis vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, asmens duomenų tvarkymo Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikloje tvarkos aprašu ir kitais teisės aktų reikalavimais.

 

AŠ ŽINAU, KAD:

1.    Už šio pasirašyto pasižadėjimo sulaužymą atsakysiu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.   Šis pasižadėjimas galios ir po to, kai mano tarybos nario įgaliojimai bus pasibaigę.

 

AŠ PATVIRTINU, KAD:

Susipažinau su asmens duomenų tvarkymo Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikloje tvarkos aprašu, jo nuostatomis ir keliamais reikalavimais bei juos suprantu.

    

                     

 

 

                                _____________                 _________________________                                                                                    (parašas)                                              (vardas, pavardė)

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-04

Alytus

 

Sprendimo projektas (toliau – projektas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Projektas buvo teikiamas svarstyti tarybai 2019-06-26 posėdyje, tačiau buvo nepriimtas.

Atsižvelgus į tarybos narių pastabas bei pasiūlymus  projektas teikiamas pakartotinai, nes Reglamento 24 str. „Duomenų valdytojo atsakomybė“ 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad:

1.   Atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą bei tikslus, taip pat į įvairios tikimybės ir rimtumo pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, duomenų valdytojas įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų ir galėtų įrodyti, kad duomenys tvarkomi laikantis šio Reglamento. Tos priemonės prireikus peržiūrimos ir atnaujinamos.

2.   Kai tai proporcinga duomenų tvarkymo veiklos atžvilgiu, 1 dalyje nurodytos priemonės apima duomenų valdytojo įgyvendinamą atitinkamą duomenų apsaugos politiką.

Šiuo Asmens duomenų tvarkymo Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikloje tvarkos aprašu siekiama reglamentuoti, kaip  miesto savivaldybės tarybos nariai privalo tinkamai tvarkyti asmens duomenis, užtikrinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų ir rekomendacijų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų įgyvendinimą Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikloje.

 

 

 

Asmens duomenų apsaugos pareigūnė (vyriausioji specialistė)        Giedrė Lazarevičė

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 138, +370 611 31043, el. p. giedre.lazarevice@alytus.lt

Į pradžią