Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-708 2019-09-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKRORIAUS 2018-08-09 ĮSAKYMO NR. DV – 1025 „DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PLANAVIMO FORMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-08-09 ĮSAKYMO NR. DV-1025 „DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PLANAVIMO FORMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 4 d. Nr. DV-708

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-09 įsakymo Nr. DV-1025 „Dėl savivaldybės biudžeto planavimo formų tvirtinimo“ 1 punktu patvirtintas savivaldybės biudžeto planavimo formas ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

 

Dokumento priedai:
DV-708 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKRORIAUS 2018-08-09 ĮSAKYMO NR. DV – 1025 „DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PLANAVIMO FORMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
Į pradžią